Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Договор за сътрудничество - вариант ІІ
Дата: 2001-10-23

Днес, ............. 20.... г., в гр./с. ............................., между:

1. ......................................., седалище: област ............................, община ......................, гр. ...................., ул. ........................................ № ..., рег. по ф. д. № ............. от ....... г. по описа на ...................., БУЛСТАТ .............................., дан. № ............................., наричан за краткост ПЪРВА СТРАНА,

и

2. ......................................, седалище: област ....................., община ............................., гр. ...................., ул. ..................................... № ......, рег. по ф. д. № ........... от ......... г. по описа на ...................., БУЛСТАТ .............................., дан. № ............................., наричан за краткост ВТОРА СТРАНА, се подписа настоящият договор за сътрудничество при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този договор страните се уговарят да извършват в свой и общ интерес следната стопанска дейност: ................................ ......................... ............................

Чл. 2. Всяка страна ще осъществява посочената в чл. 1 дейност от свое име и за своя сметка при реда и условията на настоящия договор.

Чл. 3. Договорът се сключва за срок от ................................

Чл. 4. За уреждането на възникнали отношения по повод на стопанската дейност страните по договора могат да сключват допълнителни споразумения, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5.(1) Първата страна се задължава:

1. ................................................................... .............................................

2. ................................................................... .............................................

(2) Първата страна има право:

1. ................................................................... .............................................

2. ................................................................... .............................................

Чл. 6.(1) Втората страна се задължава:

1. ................................................................... .............................................

2. ................................................................... .............................................

(2) Втората страна има право:

1. ................................................................... .............................................

2. ................................................................... .............................................

Чл. 7. Извършените действия, доставки или плащания от страните се удостоверяват с протокол.

III. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. Първата страна дължи неустойка в размер на ......................................... при неизпълнение на ......................

Чл. 9. Втората страна дължи неустойка в размер на ...................................................., ако не изпълни .......................................

Чл. 10. Страните запазват правото си да търсят по общия ред обезщетение за вредите, надхвърлящи размера на неустойките по този раздел.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11.(1) Този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действието му;

2. По взаимно съгласие на страните.

(2) Всяка от страните може да прекрати договора едностранно с .............. месечно предизвестие.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 12.(1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл. 13. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

Чл. 14.(1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред ........................

Чл. 15. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

ПЪРВА СТРАНА: ................                                                      ВТОРА СТРАНА: .................


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Образци | Договор за сътрудничество - вариант ІІ
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.