Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Глоби и санкции към хотелиери и ресторантьори
Дата: 2005-07-26

Какви глоби и защо могат да се наложат на хотелиер или ресторантьор, съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за туризма?

Хотелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор, туристически агент, хотелиер или ресторантьор, който няма право да извършва съответната туристическа дейност, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. (чл. 69)


Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. (чл. 72)


Който предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категория, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. (чл. 73)


Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за националността на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. (чл. 74)


Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за националността на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв. (чл. 75)


Лице, което стопанисва туристически обект, в който на видно място не е поставено удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. (чл. 77)


Който постави надпис в нарушение на

чл. 55, ал. 2 - Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.

или предостави невярна информация за вида, наименованието и категорията на стопанисвания от него туристически обект, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. (чл. 78)


Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. (чл. 83)


За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация в Министерството на културата и туризма по Единната система за туристическа информация се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 200 до 2000 лв. (чл. 84)


Който не изпълни задължението си по

чл. 56, ал. 1 - При промяна на собствеността върху категоризиран обект, лицето, придобило собствеността, подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

или чл. 56, ал. 2 - При промяна на наемателя на категоризиран обект, наемателят подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв. (чл. 85)


Хотелиер или ресторантьор, който не изпълни задължението си по:

чл. 46, т. 4 - да постави в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 55, ал. 1 и следната информация:
а) фирмата и седалището на търговеца;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;
в) името и фамилията на лицето, управител на обекта

или по чл. 47. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерство, са длъжни:

  1. да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая
  2. да обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение
  3. цените задължително се обявяват и в левове

(2) Лицата, осъществяващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, са длъжни да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.
(3) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.
(4) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват и на български език.
(5) За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава документ за продажба, който съдържа най-малко данни за датата на продажбата, вида на услугата и цената.

се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 3000 лв. (чл. 86)


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Изисквания | Глоби и санкции към хотелиери и ресторантьори
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.