Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Осигуряване на чужденец - собственик на българско дружество
Дата: 2005-12-27

Чуждестранните граждани, които упражняват трудова дейност на територията на Република България, подлежат на задължително държавно обществено осигуряване по българското законодателство. Задължението за осигуряване на чужденец - собственик на търговско дружество, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност като търговец и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Когато собственик на търговско дружество (ЕООД) получава възнаграждения за управление на дружеството, подлежи на осигуряване за всички осигурени социални рискове по реда, определен за осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества в чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване. Внасят се осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване. За лицата, родени след 31 декември 1959 г., се правят и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд. Осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” се внасят в определеното за съответната година съотношение за сметка на дружеството и на осигуреното лице с един платежен документ. В същото съотношение се внасят и вноските за универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. Осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест” са изцяло за сметка на дружеството и се внасят с отделен платежен документ. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи по Закона за облагане на доходите на физическите лица, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната професия (в случая за ръководни служители) по основната икономическа дейност на дружеството.

В случай че собственикът на дружеството не получава месечни възнаграждения, но упражнява трудова дейност в дружеството, подлежи на осигуряване по реда, определен за самоосигуряващите се лица. Месечните осигурителни вноски се внасят върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Вноските са в размера, определен за фонд „Пенсия”. По свое желание тези лица могат да се осигуряват и за фонд „Общо заболяване и майчинство”.

За да отпадне задължението за осигуряване на собственика на търговското дружество, при положение че дружеството има дейност, е необходимо:

  • да има упълномощено друго лице, което от негово име да управлява дружеството
  • да преустанови дейност в дружеството си и да подаде декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряващо се лице

Задължително условие е упълномощеното лице да бъде вписано в Търговския регистър като прокурист. Когато собственикът на дружеството наеме лице да управлява дружеството по трудов договор или по договор без трудово правоотношение (граждански договор), без да е вписано като прокурист в Търговския регистър, задължението му за осигуряване не отпада. Търговският пълномощник осъществява само търговската дейност и не може да упражнява правата на работодателя. Търговският пълномощник не може да бъде нито изпълнителен директор, нито управител на фирмата, тъй като съгласно чл.26, ал.4 от Търговския закон при осъществяване на представителната власт той се подписва, като задължително трябва да добави към фирмата на търговеца своето име и да отбележи, че е пълномощник.

Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняването на търговското занятие, както и да представлява търговеца и да упълномощава други лица за извършване на определени действия (чл.22 от Търговския закон). Съгласно чл.21, ал.1 от Търговския закон прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването на прокуриста трябва да бъде с нотариално заверени подписи. Търговецът заявява упълномощаването за вписване в Търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста. Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. В Търговския закон не е уточнен видът на договора. Договорът, с който се възлага управлението на фирмата на прокуриста, може да бъде както трудов, така и граждански.

В случаите, при които управлението на фирмата се възлага на прокурист, нает по трудов договор, осигуряването му се извършва по реда, определен за работниците и служителите в чл.4, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване. Лицето се осигурява за всички осигурени социални рискове.

Когато собственик на търговско дружество (ЕООД) сключи с прокуриста договор за управление на дружеството без трудово правоотношение, осигуряването му се извършва по реда, определен за управители на търговски дружества в чл.4, ал.1 т.7 от Кодекса за социално осигуряване. Осигурителните вноски също са за всички осигурени социални рискове.

По отношение на здравното осигуряване следва да се има предвид, че чуждите граждани, които упражняват търговска дейност на територията на Република България, подлежат на здравно осигуряване само ако имат разрешение за дългосрочно постоянно пребиваване на територията на страната или ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. Задължението за осигуряване на тези лица възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване. Чуждите граждани, които пребивават краткосрочно в страната, не подлежат на здравно осигуряване по българското законодателство. В случай на необходимост те заплащат оказаната им медицинска помощ.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Изисквания | Осигуряване на чужденец - собственик на българско дружество
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.