Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Какви данъци плащаме за колите след 2008 г.
Дата: 2003-08-26

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

София Web site:www.taxadmin.government.bg
бул. Дондуков № 52, е-mail: gdd@taxadmin.government.bg

КАКВИ ДАНЪЦИ ЗАПЛАЩАМЕ ЗА КОЛИТЕ СЛЕД 2008 ГОДИНА

От този материал ще научите какви данъци дължите за притежаваните от вас пътни превозни средства през 2008 г. Както и през миналата година освен данък върху превозните средства заплащаме и пътен данък, който осигурява приходи за поддръжката и ремонта на пътищата – общинска собственост.

Кои превозни средства подлежат на облагане?

С данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в Република България. Данъкът върху превозните средства е свързан с правото на собственост върху колата, която притежавате. Той е аналогичен на данъка, който заплащате за притежаваните недвижими имоти.
С пътен данък се облагат всички пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари и другите специални автомобили, без тролейбусите.

Кой заплаща тези данъци?

Данъчнозадължено лице е собственикът на превозното средство.

Как и кога се декларира придобито превозно средство?

Собствениците на превозни средства декларират пред съответното данъчно подразделение (служба) по постоянния им адрес (съответно седалище и адрес на управление на фирмите) притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им. В декларацията се посочват данните, необходими за определяне на данъка върху превозните средства и пътния данък. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва и останалите.

Как се определя дължимият данък?

Данък върху превозните средства

1. За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя:

 1. до  37 kW (50 к.с.) включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
 2. над 37 kW до 55 kW (50 до 75 к.с.) включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
 3. над 55 kW до 74 kW (75 до 100 к.с.) включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
 4. над 74 kW до 110 kW (100 до 150 к.с.) включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
 5. над 110 kW (150 к.с.) - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

и се умножава с коефициент, определен в зависимост от годината на производството им:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
над 14 години 1
над 5 до 14 години включително 1.5
до 5 години включително 2.8

За мотопеди се заплаща данък от 10 лв., а за мотоциклети – от 12 до 100 лв. в зависимост от обема на двигателя. За товарни автомобили се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост, за специализирани строителни и други специални машини данъкът е 50 лв. и т. н.

2. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:

 1. товарно ремарке - от 5 до 15 лв.;
 2. къмпинг ремарке - от 10 до 30 лв.

3. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

 1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;
 2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;
 3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;
 4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;
 5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;
 6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.

4. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:

 1. до 400 кг включително - от 4 до 12 лв.;
 2. над 400 кг - от 6 до 18 лв.

5. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:

 1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 до 150 лв.;
 2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 до 300 лв.

С чл. 56 Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за:

 1. корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон;
 2. корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер от 0,10 до 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
 3. джетовете - в размер от 100 до 300 лв. за брой;
 4. ветроходните и моторните яхти - в размер от 20 до 60 лв. за всеки започнат бруто тон;
 5. скутерите - в размер от 2,70 до 8,10 лв. за киловат;
 6. влекачите и тласкачите - в размер от 0,14 до 0,42 лв. за киловат;
 7. речните несамоходни плавателни съдове - в размер от 0,50 до 1,50 лв. за тон максимална товароподемност.

С Чл. 57. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за гражданските въздухоплавателни средства в размер, както следва:

 1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - от 20 до 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;
 2. за параплан - от 12 до 24 лв.;
 3. за делтаплан - от 12 до 24 лв.;
 4. за мотоделтаплан - от 20 до 40 лв.;
 5. за свободен балон - от 30 до 60 лв.;
 6. за планер - от 30 до 60 лв.

Кои превозни средства се освобождават от данък?

От данък върху превозните средства и от пътен данък се освобождават:

 • превозните средства на държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение;
 • линейки и пожарни коли;
 • превозните средства на дипломатическите представителства и консулствата при условията на взаимност;
 • превозните средства на БЧК, когато се използват за целите на организацията;
 • лекият автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност до 100 к.с.;
 • превозните средства, които са спрени от движение поради техническа неизправност;
 • превозните средства, които няма да се ползват, при условие че до края на предходната година собственикът им е върнал регистрационния талон;
 • унищожените или откраднати превозни средства.

Данъкът върху превозните средства се заплаща с 50 на сто намаление за:

 • превозни средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства;
 • автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи, снабдени с екодвигатели, съответстващи на стандартите "Евро 1", "Евро 2" и "Евро 3".

За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, субсидирани от общините, данъкът върху превозните средства се заплаща в размер на 10 на сто, при условие че не се използват за други цели.
Правото на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение се предявява чрез подаване на декларация в едномесечен срок с изключение на случаите на спиране от движение, кражба и унищожаване. При спиране от движение, кражба и унищожаване на превозно средство не се подава декларация, а собственикът представя в данъчното подразделение документ (издаден от компетентен орган), удостоверяващ съответното обстоятелство.

Кога се заплащат дължимите данъци?

Данъкът върху превозните средства и пътният данък за 2003 г. се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

Къде и как се заплащат дължимите данъци?

Данъците могат да се платат по банков път, чрез пощенски запис за данъчно плащане или в брой в данъчното подразделение по постоянен адрес на собственика или седалището и адреса на управление на фирмата. При плащане по банков път или по пощата е необходимо да се попълни бюджетният идентификационен номер (БИН) за данъка в полето на платежното нареждане или пощенския запис. Кодът на данъка върху превозните средства е 7311 23 000 9, а на пътния данък - 7311 29 000 8. Преводите трябва да се правят по банковата сметка за местния бюджет на съответното данъчно подразделение.

Какви са санкциите?

При неподаване на декларация за притежавано превозно средство или неподаването й в срок на гражданите се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица - имуществена санкция от 100 до 500 лв.
Ако данъкът не е заплатен в установения от закона срок, той се събира заедно със законната лихва.

За допълнителна информация се обърнете към данъчните подразделения на територията на страната или посетете страницата в интернет www.taxadmin.government.bg.

Информация за адресите, телефоните и банковите сметки на всички структури на данъчната администрация можете да намерите денонощно от цялата страна на телефона на националната информационна система СОФСПРАВКА - 090012900 (0,66 лв./мин.).


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | Какви данъци плащаме за колите след 2008 г.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.