Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Правила на НЗКО за безплатно лечение на българи в чужбина
Дата: 2010-10-05

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ФОРМУЛЯР Е – 112

Във връзка с ангажиментите на Националната здравноосигурителна каса, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, към НЗОК бе създадена специализирана комисия, която разглежда молби на граждани за издаване на формуляр Е 112. Този формуляр дава право на планирано лечение в чужбина за сметка на НЗОК. Едно от основните изисквания за издаване на такъв формуляр е въпросното лечение да бъде част от дейностите, заплащани от обществената система на здравеопазване в Република България (т.е. да се покрива от бюджета на НЗОК или от този на МЗ).

Исканията за издаване на разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава членка на Европейския съюз се подават в Централното управление (ЦУ) на Национална здравноосигурителна каса.

КОМИСИЯТА РАЗГЛЕЖДА ИСКАНИЯ САМО НА ЛИЦА, ПОДАЛИ МОЛБИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО.

Необходимите документи, които трябва да се подадат за разглеждане от комисията са:
1. писмена молба от заинтересованото лице или от негов родител/настойник/попечител/пълномощник, съдържаща: пълното име и адрес на лицето (както и на родителя/настойника/попечителя/пълномощника); естеството на искането; телефонен/факс номер и адрес на електронна поща за връзка; дата и подпис; когато молбата се подава от пълномощник, към нея се прилага и копие на пълномощното;
2. копие от документ за самоличност на лицето (лична карта; паспорт, акт за раждане);
3. медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапия (в случай, че има); заключения (препоръки) от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за което се иска издаване на разрешение;
4. документ, издаден от лечебно заведение в съответна държава членка, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение, ще бъде проведено в това заведение, периода на провеждането му, както и че лечението на съответното заболяване е част от обществената им система на здравеопазване;
5. други документи, относими към искането (напр. становища на медицински специалисти по повод провеждане на лечение, за което се иска разрешение).

Всички документи, свързани с искането, следва да бъдат на български език. В случай, че са представени документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени със заверен превод на български език.
При разглеждане на искането комисията проверява предпоставките за неговата допустимост:
1. липса на влязъл в сила индивидуален административен акт - заповед на директора на НЗОК за издаване на разрешение или отказ от издаване на разрешение на същото лице за същото лечение;
2. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна, независимо дали е във фазата на издаване или оспорване;
3. наличие на въпрос от компетентност на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното решаване на този въпрос;
4. дееспособност на лицето, което иска да му бъде издадено разрешение;
5. наличие на правен интерес на лицето, което иска да му бъде издадено разрешение.

Когато комисията установи, че искането е допустимо, извършва проверка на здравноосигурителния статус на лицето.

В случай, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, комисията изготвя мотивирано предложение до директора на НЗОК за постановяване на отказ за издаване на разрешение за лечение в друга страна членка на Европейския съюз.
Разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава членка на Европейския съюз се дава, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на Република България и заплащани чрез системата на задължителното здравно осигуряване, и лицето не може да получи лечението в рамките на обичайно необходимото време за получаването му в Република България, като се има предвид текущото здравословно състояние и вероятното развитие на болестта.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | Правила на НЗКО за безплатно лечение на българи в чужбина
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.