Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти
Дата: 2004-12-12

НАРЕДБА за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност

Приета с ПМС № 319 от 25.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 107 от 7.12.2004 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се конкретизират изискванията към лицата, извършващи туроператорска или агентска дейност относно:

 1. образование, езикова квалификация и стаж - на лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;
 2. образование, езикова квалификация и стаж - на персонала на туроператори или туристически агенти;
 3. помещенията, в които се извършва туроператорска или туристическа агентска дейност.

Раздел II

Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност.

Чл. 2. (1) Лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, трябва:

 1. да има завършено висше образование в областта "Социални, стопански и правни науки" - професионално направление "Туризъм", и най-малко 3 години стаж в туризма, или
 2. да има завършено висше образование и най-малко 5 години стаж в туризма, или
 3. да има завършено средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и най-малко 7 години стаж в туризма.

(2) Лицето, осъществяващо функциите по ал. 1 за туроператор или туристически агент, който има седалище и адрес на управление и осъществява туроператорска или туристическа агентска дейност само в места, разположени в административните граници на общините, включени в утвърдения от министъра на финансите списък по чл. 60, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, трябва да има завършено висше образование и най-малко една година стаж в туризма.

(3) Лицето по ал. 1 и 2 трябва да владее български и най-малко един чужд език.

Раздел III

Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на персонала на туроператори или туристически агенти

Чл. 3. (1) Лицето от персонала, осъществяващо функции по организация на туризма, трябва:

 1. да има завършено висше образование в областта "Социални, стопански и правни науки" - професионално направление "Туризъм", и най-малко една година стаж в туризма, или
 2. да има завършено висше образование и най-малко две години стаж в туризма, или
 3. да има завършено средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и най-малко 3 години стаж в туризма.

(2) Лицето от персонала, осъществяващо функциите по ал. 1 за туроператор или туристически агент, който има седалище и адрес на управление и осъществява туроператорска или туристическа агентска дейност само в места, разположени в административните граници на общините, включени в утвърдения от министъра на финансите списък по чл. 60, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, трябва да има завършено средно образование и най-малко един месец стаж в туризма.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 трябва да владеят български и най-малко един чужд език.

Чл. 4. (1) Лицето от персонала, осъществяващо функции по продажбите, трябва:

 • да има завършено висше образование или средно образование, или придобита професионална квалификация в областта на туризма;
 • да притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети).
 • (2) Лицето по ал. 1 трябва да владее български и най-малко един чужд език.

  Чл. 5. (1) Наименованията на длъжностите на персонала, определени в наредбата, са препоръчителни.

  (2) Минималната численост на персонал на туристическия агент, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, е трима души, в т. ч. двама агенти по продажбата на самолетни билети.

  (3) Към заявлението за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност съгласно приложение № 1 се прилага справка за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност по образец съгласно приложение № 2.

  Раздел IV

  Изисквания към помещенията за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност

  Чл. 6. Туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват в помещения:

  1. собственост на туроператора или туристическия агент, или
  2. върху които има учредено право на ползване в полза на туроператора или туристическия агент, или
  3. са наети, или се ползват от туроператора или туристическия агент на друго правно основание.

  Чл. 7. Туроператорът упражнява своята дейност в помещение, което е оборудвано с компютър, телефон и факс.

  Чл. 8. (1) Туристическият агент упражнява своята дейност в помещение:

  1. на партерния или на първия етаж на жилищна сграда или до третия етаж в офис сграда;
  2. с витрина и/или с указателни и информационни табели и табла;
  3. с поставена в близост до входа информация за фирмата на туристическия агент, за седалището й, за работното време, както и името и фамилията на лицето, което отговаря за обекта;
  4. с търговска площ, в която са обособени работни места и място за прием на клиенти;
  5. оборудвано с компютър, телефон и факс.

  (2) Туроператор, извършващ дейност и като туристически агент, осъществява дейността в помещение, отговарящо на изискванията на ал. 1.

  (3) Бюрото на туристическия агент работи най-малко 5 дни в седмицата на пълен работен ден.

  Чл. 9. Към заявлението за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност се прилага справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност по образец съгласно приложение № 3.

  Чл. 10. (1) В помещенията за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

  (2) Удостоверението за регистрация на туроператора или туристическия агент или нотариално заверено копие от него се поставя на видно място в помещението.

  (3) Туроператорът е длъжен да постави на видно място в помещението сертификата, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 42 от Закона за туризма.

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. По смисъла на наредбата:

  1. Стаж в туризма е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

  2. Придобита професионална квалификация е завършено образование или обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, центрове за професионално обучение.

  3. Езикова квалификация е получено образование или обучение по български език или на български език в основно, средно или висше училище или езиков курс, или успешно положен изпит и по чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.

  § 2. Изискванията за висше образование включват образователно-квалификационните степени "специалист по...", "бакалавър" или "магистър".

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 3. Наредбата се приема на основание чл. 17, ал. 4 от Закона за туризма.

  § 4. Министърът на икономиката дава указания по прилагането на наредбата.


  Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3.

  1. Вх. №

  ДО
  МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  за регистрация за извършване на
  туроператорска и/или туристическа агентска дейност

  2.1. От (име, презиме, фамилия –

  собственик, изпълнителен директор, управител)

  2.2. ЕГН

  3.1. Представител на (фирма на юридическото лице,

  едноличния търговец)

  3.2. Данъчен №

  3.2. БУЛСТАТ

  4.1. Седалище и адрес на управление

  (община)

  4.2. (пощенски код)          

  4.3. (населено място)

  4.4. (ж.к./ кв.)

  4.5. (булевард/площад/улица)

  4.6. (№)

  4.7. (блок)

  4.8. (вх.)

  4.9. (ет.)

  4.10. (ап.)

  4.11. (тел.)

  4.12. (факс)

  4.13. (e-mail)

  5. Вид туристическа дейност (отбележете с "Х" дейностите, за които желаете регистрация)    

       ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ

       ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

  6.1. Адрес на туристическия обект  (помещението) 

  6.2. (пощенски код)          

  6.3. (населено място)

  6.4. (ж.к./ кв.)

  6.5. (булевард/площад/улица)

  6.6. (№)

  6.7. (блок)

  6.8. (вх.)

  6.9. (ет.)

  6.10. (ап.)

  6.11. (тел.)

  6.12. (факс)

  6.13. (e-mail)

  7. Приложени документи (отбележете с "Х" приложените документи)

  Удостоверение за актуална съдебна регистрация

   

  Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност

   

  Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност

   

  Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация

   

  Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

   

  Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност

   

  Справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията, в които ще се упражнява туроператорска или туристическа агентска дейност

   

  Копие от акт за собственост, договор за наем или друг акт, от който произтича правото да се ползват помещенията с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението

   

  Декларация по чл.18, ал.1, т.8 от Закона за туризма

   

  Копие от предварителния договор за застраховка на туроператора по чл.42, ал.1 от Закона за туризма

   

  Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма

   

  8. Дата и място

  9. Подпис и печат

  Приложение  No 2 към чл. 5, ал. 3

  СПРАВКА

  за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, упражняващ туроператорска

  или туристическа агентска дейност

  1.1.Фирма (фирма на юридическото лице/ едноличния търговец)

  1.2. Данъчен №

  2.1. Адрес на управление (община)

  2.2. (пощ. код)    

  2.3. (населено място)

  2.4. (ж.к. кв.)

  2.5. (булевард/площад/улица)

  2.6. (№)

  2.7. (блок)

  2.8. (вх.)

  2.9. (ет.)

  2.10. (ап.)

  2.11. (тел.)

  2.12. (факс)

  2.13. (e-mail)

  3. Справка за образование, езикова квалификация и стаж на персонала

  ДЛЪЖНОСТ

  Oбщ брой

                      Образование

  Стаж в туризма

         Езикова квалификация

   

   

  Висше в областта  на туризма

  висше

  средно

  Придобита професионална квалификация в областта на туризма

  Брой години

  Владеене на чужд език

  Владеене на български език

  Изпълнителен директор, управител (лице, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Организатор по туризма (лице, осъществяващо функции по организация на туризма)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Агент по продажбите (лице,
  осъществяващо функции по продажбите)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Други

   

   

   

   

   

   

   

   

  Общо персонал

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Дата и място

  5. Име, Фамилия - Длъжност

  Подпис и печат

  Приложение  № 3 към чл. 9

  СПРАВКА

  за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията, за упражняване на туроператорска

  или туристическа агентска дейност

  1.1. Фирма (фирма на юридическото лице/едноличния търговец)

  1.2. Данъчен №

  2.1. Адрес на помещението (туристическия обект)

  (община)

  2.2. (пощенски код)                

  2.3. (населено място)

  2.4. (ж.к. кв.)

  2.5. (булевард/площад/улица)

  2.6. (№)

  2.7. (блок)

  2.8. (вх.)

  2.9. (ет.)

  2.10. (ап.)

  2.11. (тел.)

  2.12. (факс)

  2.13. (e-mail)

  3. Справка за местоположението и оборудването за извършването на :     (вярното се отбелязва с "Х" )

   

     Туроператорска дейност

  Туристическа агентска дейност

   

  ДА

  НЕ

  ДА

  НЕ

  Разположение на партерен етаж

   

   

   

   

  Разположение до 1-и етаж в жилищна сграда

   

   

   

   

  Разположение до 3-и етаж в офис-сграда

   

   

   

   

  Витрина

   

   

   

   

  Указателни и информационни табели и табла

   

   

   

   

  Информация в близост до входа по чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата

   

   

   

   

  Обособени работни места и място за прием на клиенти

   

   

   

   

  Оборудване – компютър, факс, телефон

   

   

   

   

  4. Дата и място

  5. Име, Фамилия - Длъжност

  Подпис и печат

   


  Печат на офертатаПечат
  Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

   
  главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
  Journey.bg | Документи | Нормативни | Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти
  © 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.