Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/1997 г. за организиране и провеждане на детски ученически отдих и туризъм
Дата: 2005-01-26

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 1997 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ (ОБН., ДВ, БР. 43 ОТ 1997 Г.)

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Обн. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2005г.

§ 1. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. Дейността, свързана с организирането, координирането, провеждането и контрола на детския и ученическия отдих и туризъм, се осъществява от Националния център за отдих, възстановяване и спорт (НЦОВС) като обслужващо системата на народната просвета звено. Ученическият отдих и туризъм се организират и провеждат и от "Ученически отдих и спорт" - ЕООД ("УОС" - ЕООД)."

§ 2. Член 5 се отменя.

§ 3. Член 6 се отменя.

§ 4. Член 7 се изменя така:

"Чл. 7. Отдихът на децата и учениците, организиран от общините в почивни бази, управлявани или стопанисвани от тях, се осъществява в съответствие с изискванията, определени от общинските съвети."

§ 5. В чл. 8 след думата "лагери" се поставя запетая и се добавя "екскурзии".

§ 6. В чл. 9, ал. 3 думите "компенсирани заболявания, с гръбначни изкривявания и увреждания на опорно-двигателния апарат, както и с други" се заличават.

§ 7. Член 10 се изменя така:

"Чл. 10. За откритите почивни бази за сезон се уведомява съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) по местонахождението на обекта в срока и съгласно изискванията по чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето."

§ 8. Член 11 се изменя така:

"Чл. 11. В почивните бази знамето на Република България се вдига при тържествено откриване на сезона и се спуска при закриването му."

§ 9. Член 12 се изменя така:

"Чл. 12. (1) Директорите на детски градини, училища и обслужващи звена подават писмена заявка до НЦОВС и/или "УОС" - ЕООД, за организиране и провеждане на формите на организиран отдих по чл. 8.

(2) Националният център за отдих, възстановяване и спорт и/или "УОС" - ЕООД, уведомява писмено директорите по ал. 1 за възможността да изпълни заявката."

§ 10. Създава се чл. 12 а:

"Чл. 12 а. Когато организатор на формите на отдих по чл. 8 е НЦОВС и/или "УОС" - ЕООД, директорът на детската градина, училището или обслужващото звено му представя следните документи:

1. заповед за определяне на ръководния и педагогическия персонал, отговорни за провеждането на формата по чл. 8;

2. списък на децата (учениците) с данни за трите имена, дата и година на раждане, група, клас, заверен с подписа на директора и подпечатан с печата на детската градина, училището или обслужващото звено;

3. карта за медицински преглед, издадена от личния (семейния) лекар на детето (ученика) по образец (приложение № 3);

4. списък за проведен инструктаж за безопасност и културно поведение с имената и подписите на участниците във формата за организиран отдих по чл. 8, подписан и от техните родители, настойници или попечители.

5. разрешение от началника на регионалния инспекторат по образованието, когато формата на организиран отдих по чл. 8 се провежда в учебно време;

6. лиценз на превозвача, когато превозът на децата и учениците се организира от заявителя по чл. 12, ал. 1 с автобус."

§ 11. В чл. 19, ал. 2 думите "лекаря, обслужващ детската градина, училището или обслужващото звено или от лекаря по местоживеене на децата и учениците" се заменят с "личния (семейния) лекар на децата или учениците", а думите "или в писмо със списък на децата или учениците, заверено от директора на училището или от заявителя - организатор на групата" се заличават.

§ 12. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:

"(2) Децата и учениците от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се ползват с предимство при организиране и провеждане на отдиха и туризма."

§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 4 се отменя;

2. Алинея 2 се отменя.

§ 14. В чл. 26, ал. 2 думите "приложение № 6" се заменят с "приложение № 2 към чл. 5, ал. 6 от Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (ДВ, бр. 38 от 2000 г.)".

§ 15. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "спешния шкаф" се заменят със "шкаф за спешна медицинска помощ".

2. В ал. 2 думите "за времето на лагерната смяна" се заличават.

§ 16. Създава се чл. 28 а:

"Чл. 28 а. (1) Автомобилният превозвач на участниците във формите на организиран отдих по чл. 8 е длъжен да осигури в превозното средство: оборудвана чанта с медикаменти за оказване на спешна медицинска помощ, шини за имубилизация на горен и долен крайник и врат; въже - алпийско, 50 м; голям фенер - акумулаторен.

(2) Превозването с автобус на участниците по време на формите на организирания отдих по чл. 8 се извършва в светлата част на денонощието и по безопасен маршрут. Маршрутът и времето за пътуването се съгласуват писмено с организатора.

(3) По време на екскурзии с автобусен превоз на децата и учениците в рамките на денонощието се осигурява не по-малко от 8 часа нощувка в туристически обект."

§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "извънбюджетни" се заличава.

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Средствата за дейностите по организирането и провеждането на детския и ученическия отдих и за развитието и поддръжката на материално-техническата база се набират и разходват съгласно изискванията на чл. 44 и 45 от Закона за народната просвета."

§ 18. Член 30 се отменя.

§ 19. Член 32 се изменя така:

"Чл. 32. Размерът на дневните стойностни хранителни оклади се определя съобразно действащите рецептурници за ученическо хранене, физиологичните норми за хранене, утвърдени от министъра на здравеопазването, и пазарните цени на хранителните продукти."

§ 20. Член 33 се изменя така:

"Чл. 33. Вноски в размер не по-малък от разходите по издръжката на дейността по организиране и провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм се заплащат, когато дейността не се финансира от държавния или от общинския бюджет, както и когато участници във формите на организирания отдих от НЦОВС и/или "УОС" - ЕООД, и общините са чуждестранни граждани."

§ 21. Член 34 се изменя така:

"Чл. 34. За деца и ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, които участват във формите на организиран отдих и туризъм по чл. 8, се заплаща стойността на леглохранодните в съответствие с утвърдените им средства от първостепенния разпоредител на бюджетни кредити."

§ 22. Член 35 се изменя така:

"Чл. 35. (1) Децата и учениците, които участват в организирани от НЦОВС и/или "УОС" - ЕООД, форми на ученическия отдих и туризъм по чл. 8, заплащат пътните разноски от местоживеенето до базата за отдих или туризъм и обратно, както и организационните разходи за: културни мероприятия, излети, екскурзии, плажни такси, курортни такси, застраховка, разходите за храна и нощувка.

(2) Стойността на отдиха по ал. 1 в собствените или наетите бази се определя от директора на НЦОВС и/или управителя на "УОС" - ЕООД. Организационните разходи за отдиха в наети бази се определят в зависимост от вида на базата, големината на групата участници и други условия."

§ 23. Член 36 се отменя.

§ 24. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3 със следното съдържание:

"3. командироване на служител със заповед на директора на детската градина, училището или обслужващото звено, като командировъчните разходи се осигуряват от детската градина, училището или обслужващото звено."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Ръководният и педагогическият персонал, осигуряван за форми на организиран отдих от НЦОВС и/или "УОС" - ЕООД, по чл. 8, изпълнява през времето на провеждане на съответната форма задължения по основното си трудово правоотношение и се командирова съгласно ал. 1, т. 2 и 3."

§ 25. Член 38 се отменя.

§ 26. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Параграф 2 се отменя.

2. Създават се § 2а и със следното съдържание:

"§ 2а. Училище сред природата е форма на туристическа дейност, организирана за съответния клас в учебно време и във връзка с осъществяването на учебен процес по определени учебни предмети.

§ 2б. Екскурзионното летуване е туристическа дейност за учениците с цел поддържане и развитие на физическата дееспособност и формиране на екологична култура."

§ 27. В заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 3. думите "НЦОУТ, РЦОУТ" се заменят с "НЦОВС", а "и органите на МЗ (ХЕИ)" с "органите на държавния здравен контрол".

2. В § 4. след "ЗНП" се поставя точка, а думите "във връзка с чл. 45 ЗНЗ и е съгласувана с министъра на здравеопазването" се заличават.

§ 28. В т. 1 на "Забележка" на приложение № 2 към чл. 13 се създава нова буква "г":

"г) екскурзии - 30 ученици - 3 ръководители, 1 медицинско лице."

§ 29. В наименованието на приложение № 3 думите "към чл. 19, ал. 2" се заменят с "към чл. 12а, т. 3" и приложението се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 12а, т. 3

Медицинска карта

1. Детето (ученикът) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... имунизиран против:

а) полиомиелит ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

б) дифтерия и тетанус ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

реимунизиран против туберкулоза ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

има/няма контакт със заразноболни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

в) има/няма хронични заболявания ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

г) има/няма алергия към храни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

и медикаменти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1. Резултат от клиничния преглед ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Резултат от прегледа за паразити ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Заключение на лекаря, извършил прегледа: ученикът може/не може да почива в крайморски, планински, балнеоложки почивни бази.

 

Дата: .....................................................

Имена, подпис и печат на личния (семейния) лекар: ....................................

Забележки:

1. Прегледът се извършва не по-рано от три дни преди заминаването за почивната база.

2. В деня на тръгването за почивната база лекарят, обслужващ децата и учениците, които ще почиват в базата, извършва задължителен контрол на резултатите от предварителния и профилактичния преглед за паразити и остри заразни заболявания.

3. Не се допуска в почивните бази за отдих настаняването на деца и ученици, боледуващи от епилепсия и психични заболявания или със спонтанни нощни уринирания."


§ 30. Приложение № 6 към чл. 26, ал. 2 се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 31. Навсякъде в текста на наредбата думите "лагер" се заменят с "почивна база", "лагери" - с "почивни бази", а "екскурзионна почивка" - с "екскурзионно летуване".


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/1997 г. за организиране и провеждане на детски ученически отдих и туризъм
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.