Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
Дата: 2004-12-12

Приета с ПМС № 247 от 1.11.2002 г., обн., ДВ, бр. 106 от 12.11.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 107 от 7.12.2004 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

 1. условията и редът за сключване, подновяване и прекратяване на задължителна застраховка, покриваща лимитите на отговорност на туроператора;
 2. срокът на задължителната застраховка;
 3. минималното застрахователно покритие;
 4. минималният размер и начинът за определяне на застрахователната сума и застрахователната премия;
 5. правомощията на държавните органи и контрол.

Чл. 2. Целта на наредбата е да гарантира защитата на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) срещу рискове, свързани с неразплащане на туроператора с негови контрагенти и доставчици.

Чл. 3. Обект на задължително застраховане по наредбата е отговорността на туроператора за причинени вреди на потребителя вследствие на неразплащане със своите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

Чл. 4. (1) Задължителната застраховка трябва да покрива:

 1. възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
 2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
 3. разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването.

(2) Договорът за задължителна застраховка не покрива изплащането на обезщетения за вреди и на лихви, произтичащи от неизпълнение на договорни задължения на туроператора към негови кредитори, извън случаите по ал. 1.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

Чл. 5. (1) Туроператорът сключва договор за задължителна застраховка със застраховател, получил разрешение за извършване на застрахователна дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г.) При първоначална регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти договорът за задължителна застраховка се сключва най-късно 7 дни от уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация.

(3) Договорът за задължителна застраховка не може да съдържа клаузи, които изключват или ограничават правата на потребителя по наредбата.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г.) Договорът за задължителна застраховка се сключва за срок една година и се подновява, или се сключва нов, не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.

(2) Задължителната застраховка се подновява всяка година и покрива отговорността на туроператора за случаите по чл. 4, ал. 1, докато той упражнява своята професионална дейност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г.) Туроператорът представя на министъра на икономиката копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и в Националния туристически регистър.

Чл. 7. (1) Туроператорът пряко или чрез туристически агент предоставя на потребителя сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка.

(2) Туроператорът пряко или чрез туристически агент предоставя на потребителя сертификата по ал. 1 преди сключването на договора за организирано пътуване с обща цена и преди заплащането на цената или авансово плащане от потребителя, но не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването.

Чл. 8. (1) Сертификатът трябва задължително да съдържа и следната информация на български и на английски език:

 • предмет на застраховката;
 • (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г.) наименование, регистрационен номер, седалище, адрес на управление и телефон на туроператора;
 • номер и дата на застрахователната полица;
 • номер и дата на издаване на сертификата;
 • период на валидност на застраховката;
 • наименование, седалище на управление, адрес и телефон на застрахователя;
 • застрахователно покритие;
 • застрахователна сума;
 • срок и начин за предявяване на претенцията на потребителя към застрахователя;
 • срок и начин на изплащане на обезщетението от застрахователя;
 • подпис и печат на застрахователя;
 • подпис и печат на туроператора.
 • (2) Сертификатът може да съдържа и друга полезна за потребителя информация, отнасяща се до сключения договор за застраховка.

  Чл. 9. При поискване от страна на потребителя туроператорът или туристическият агент е длъжен да му представи документа за платена застрахователна премия.

  Чл. 10. (1) Застрахователната премия, която туроператорът заплаща по договора за задължителна застраховка, се определя на базата на деклариран оборот за предходната година и/или бизнес план за текущата година съгласно приложението - таблица за минималните застрахователни суми и минималните нива на застрахователните премии.

  (2) Декларираният оборот и/или бизнес план по ал. 1 включва само приходите от продажби на организирани пътувания на краен потребител.

  (3) При представяне на деклариран годишен оборот от продажба на организирани пътувания на краен потребител за предходната година и/или на бизнес план за текущата година застрахователната сума и застрахователната премия се определят спрямо по-високата сума.

  (4) Туроператорът включва в декларирания оборот и стойността на чартърните полети, независимо дали те се продават от други туроператори или туристически агенти.

  (5) Туроператорът се задължава да уведоми застрахователя, с който има сключен застрахователен договор, и да сключи анекс към него при надвишаване на декларирания оборот за предходната година или размера на бизнес плана за текущата година. За констатираната разлика туроператорът заплаща допълнителна застрахователна премия.

  (6) Туроператорът се задължава да предостави на застрахователя преди сключването на застрахователния договор брошура, листовка или друг печатен информационен материал за предлаганите организирани пътувания, които той предлага на потребителите.

  Чл. 11. (1) Застрахователната премия се заплаща еднократно, освен ако в застрахователния договор е уговорено друго.

  (2) При разсрочено плащане, ако туроператорът закъснее с плащането на разсрочените вноски от премията и закъснението продължи повече от 15 дни от получаването на писменото предупреждение от застрахователя, договорът за задължителна застраховка се счита за прекратен. Това обстоятелство следва да бъде отразено в застрахователната полица.

  (3) При заплащане на разсрочената част от премията застраховката се възстановява от 00,00 часа на деня, следващ плащането.

  (4) В случай на прекратяване на договора за задължителна застраховка застрахователят уведомява писмено министъра на икономиката в срок до 3 дни от прекратяването.

  (5) При платена първа вноска и закъсняло плащане от туроператора на разсрочена вноска от застрахователната премия и настъпване на застрахователно събитие по време на 15-дневния срок по ал. 2 застрахователят е длъжен да плати обезщетение до размера на застрахователната сума.

  Чл. 12. (1) При настъпване на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да обезщети потребителя, осъществил връщането си до началния пункт на пътуването със собствени средства, в рамките на договорирания лимит на отговорност. Обезщетението трябва да покрива направените от потребителя разходи за връщането, включително необходимите подслон и храна за времето на принудителния му престой.

  (2) Потребителят сам определя начина, по който ще извърши връщането си до началния пункт на пътуването, като спазва условията на пътуване, предвидени в договора за туристическо пътуване с обща цена.

  (3) Потребител, който иска да бъде обезщетен в случаите по чл. 13, е длъжен да представи на застрахователя доказателства за извършените от него разходи за транспорт, включително подслон и храна за времето на принудителния му престой.

  (4) Застрахователят има право да откаже да заплати разликата между действително направените разходи и разходите, които потребителят би извършил, ако спазва условията, предвидени в договора за организирано пътуване.

  Чл. 13. (1) Когато пътуването вече е започнало и туроператорът не изпълни задължението си да върне потребителя до началния пункт на пътуването, застрахователят може да осигури заплащането на контрагентите и доставчиците на разходите, свързани с престоя и връщането на потребителя от мястото на пребиваването му до началния пункт на пътуването, включително за подслон и храна за времето на принудителния му престой.

  (2) В случая по ал. 1 застрахователят определя начина, по който ще се извърши връщането на потребителя до началния пункт на пътуването, като зачита правата на потребителя и спазва условията, предвидени в договора за организирано пътуване.

  (3) Уведомяването от туроператора, контрагента му или потребителя до застрахователя за връщането до началния пункт на пътуването се извършва в писмена форма.

  Чл. 14. (1) Туроператорът е длъжен веднага, но не по-късно от един ден след узнаването на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, да уведоми застрахователя и да му предостави информация за контрагентите и доставчиците си, както и да му оказва необходимото съдействие.

  (2) Уведомяването по ал. 1 може да се извърши и от потребителя.

  Чл. 15. (1) Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава потребителя от правото му да иска обезщетението да бъде определено по съдебен ред.

  (2) Ако претенцията е предявена по съдебен ред, туроператорът е длъжен да иска привличането на застрахователя в процеса.

  (3) Потребителят може да предяви претенциите си направо срещу застрахователя.

  Чл. 16. Спогодба между туроператор и потребител, претърпял вреди, има действие за застрахователя, ако той я одобри.

  Чл. 17. (1) Застрахователното обезщетение по застраховката по наредбата се плаща от застрахователя, който е издал застрахователната полица, или от упълномощен негов представител.

  (2) В случаите, при които имуществената отговорност на туроператора се определя от съда, след влизането в сила на съдебното решение правоимащите задължително представят на застрахователите заверени преписи от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите, както и оригинали от изпълнителните листове.

  Чл. 18. Обезщетението по застраховката се определя и изплаща от застрахователя в срок до 15 дни, след като туроператорът и/или увреденият потребител са представили всички поискани от застрахователя документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.

  Чл. 19. (1) Застрахователното обезщетение по задължителната застраховка се определя и заплаща в левове. В случаите на обезщетяване на разходи във валута обезщетението се заплаща в левове по централния курс на Българската народна банка към деня на настъпването на застрахователното събитие.

  (2) При превод на застрахователното обезщетение на чуждестранни лица в чужбина дължимата сума се преизчислява във валута по централния курс на Българската народна банка в деня на настъпване на застрахователното събитие.

  Чл. 20. Застрахователят е длъжен да информира писмено министъра на икономиката за настъпването на застрахователното събитие веднага, но не по-късно от един ден от узнаването му.

  Чл. 21. Правата по договора за задължителната застраховка по наредбата се погасяват с изтичането на сроковете съгласно българското законодателство.

  Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г.) Министърът на икономиката на всеки 3 месеца публикува поне в два национални всекидневника списък на туроператорите със заличена регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.

  (2) Министърът на икономиката уведомява веднага, но не по-късно от един ден от узнаването, браншовите туристически организации на лицата, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за настъпилите застрахователни събития.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Наредбата се издава на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за туризма.

  § 2. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката, на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм и председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите.

  Приложение към чл. 10, ал. 1

  Таблица за минималните застрахователни суми и застрахователни премии при сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора


  Деклариран годишен оборот от    ¦ Застрахователна сума от ¦Застрахователна

  предходната година от продажба ¦ едно събитие и в агрегатна ¦ премия

  на организирани пътувания на     ¦ сума от всички ¦ (в лв.)

  краен потребител или бизнес      ¦ застрахователни събития ¦

  план за текущата година            ¦ през срока на застраховката ¦

  (в лв.) ¦ (в лв.) ¦


  0 - 50 000 15 000 300

  50 001 - 75 000 22 500 550

  75 001 - 100 000 25 000 600

  100 001 - 150 000 37 500 900

  150 001 - 200 000 50 000 1100

  200 001 - 300 000 60 000 1300

  300 001 - 400 000 80 000 1600

  400 001 - 500 000 100 000 1800

  500 001 - 700 000 110 000 1900

  700 001 - 1 000 000 150 000 2000

  над 1 000 000 200 000 2500  Печат на офертатаПечат
  Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

   
  главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
  Journey.bg | Документи | Нормативни | Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
  © 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.