Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност
Дата: 2004-09-09

Приета с ПМС № 223 от 27.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 1.10.2002 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

 1. редът за издаване, отказване, прекратяване и отнемане на лицензите за туроператорска и туристическа агентска дейност;
 2. изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, осъществяващ туроператорска или туристическа агентска дейност;
 3. изискванията към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност.

Глава втора

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Чл. 2.  (1) За издаване на лиценз за туроператорска или за туристическа агентска дейност се подава заявление до министъра на икономиката по образец - приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
 2. справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, съгласно изискванията на глава четвърта - приложение № 2;
 3. копие от документите, удостоверяващи образователния ценз, стажа и езиковата квалификация на лицата по т. 2;
 4. справка за местоположението, пригодността и оборудването на работните помещения - приложение № 3;
 5. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 4, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;
 6. препоръка от национално представено туристическо сдружение на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност;
 7. декларация (по образец) във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за туризма, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението лицето не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз и не му е отнеман лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност;
 8. общи условия на договорите за организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) - за туроператорска дейност;
 9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

(3) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи се подава в дирекция "Национална туристическа политика" на Министерството на икономиката от лицето, представляващо заявителя съгласно съдебната регистрация, или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и се завежда в специален регистър.

(4) Заявлението за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност може да бъде оттеглено в срок до 15 дни след датата на подаването му, като при оттеглянето в този срок се задържат 50 на сто от платената такса за разглеждане на документите.

(5) При оттегляне на заявлението за издаване на лиценз след срока по ал. 4 платената такса за разглеждане на документите не се възстановява.

Чл. 3.  (1) Лицата, кандидатстващи за лиценз за туроператор, отбелязват в заявлението по чл. 2, ал. 1 желанието си да упражняват дейност и като туристически агент, като приложените документите по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 трябва да доказват съответствие с изискванията към персонала и помещенията съгласно глави трета и четвърта.

(2) Лицензираният туроператор има право да осъществява дейност и като туристически агент без отделен лиценз, като подава заявление по реда на чл. 2 и прилага документите по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, които трябва да доказват съответствие с изискванията към персонала и помещенията съгласно глави трета и четвърта.

(3) Лицензираният туристически агент има право да кандидатства за лиценз за туроператорска дейност, като подава заявление по реда на чл. 2 и заплаща такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

(4) При прекратяване на дейността си като туроператор лицензираното лице губи правото си да упражнява и туристическа агентска дейност.

Чл. 4.  (1) Заявленията и документите по чл. 2 се разглеждат от Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране, назначена със заповед на министъра на икономиката, наричана по-нататък "комисията".

(2) В комисията се включват представители на национално представените туристически сдружения.

(3) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете й.

(4) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от членовете си.

(5) Комисията разглежда заявленията в срок 2 месеца от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката за издаване или за отказ за издаване на лиценз.

(6) В случай на констатирани от комисията непълноти в документите по чл. 2, ал. 1 и 2 тя дава на лицето срок 14 дни за отстраняване на непълнотите.

(7) В случай че лицето, кандидатстващо за лиценз, не представи препоръка по чл. 2, ал. 2, т. 6, комисията я изисква служебно.  Ако туристическото сдружение не издаде препоръка в срок 14 дни от получаване на искането, подадените от лицето документи се считат за редовни.

(8) По решение на комисията се извършват проверки в помещенията, в които лицата, подали заявления, ще упражняват съответната туристическа дейност.  В проверките могат да участват представители на туристическите сдружения.

(9) Министърът на икономиката въз основа на предложението на комисията в срок 3 месеца от постъпване на заявлението в Министерството на икономиката издава заповед, с която:

 1. нарежда да се издаде лиценз, или
 2. отказва издаването на лиценз.

(10) Министърът на икономиката отказва издаването на лиценз за извършване на туристическа дейност в случаите по чл. 21, ал. 1 от Закона за туризма.

Чл. 5.  (1) Лицето, подало заявление, се уведомява за констатираните непълноти в документите, както и за заповедта на министъра на икономиката по чл. 4, ал. 9 по реда на Закона за административното производство.

(2) Заповедта на министъра на икономиката подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

(3) При отказ за издаване на лиценз документите, подадени от съответното лице, се връщат срещу разписка, но внесената такса за разглеждането им не се възстановява.

Чл. 6.  Лицата, кандидатстващи за лиценз, нямат право да извършват съответния вид туристическа дейност до издаването на лиценза.

Чл. 7.  (1) В срок 7 дни от влизането в сила на заповедта на министъра на икономиката на лицето се издава лиценз за съответния вид туристическа дейност по образец, одобрен от министъра на икономиката.

(2) Лицензът за туроператорска или туристическа агентска дейност се издава под пореден регистрационен номер и се подписва от министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Лицензът съдържа: наименованието на лицензираното лице, седалището и адреса на управление, вида на туристическата дейност, идентификационния код на лицето по БУЛСТАТ, поредния номер и датата на издаване и номера и датата на заповедта на министъра на икономиката, въз основа на която се издава лицензът.

(4) Лицензът се предоставя на лицензираното лице след представяне на:

 1. документ за платена такса за издаване на лиценз;
 2. застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма - само за туроператорите.

(5) Лицата, лицензирани за извършване на туроператорска дейност до влизането в сила на Закона за туризма и упражняващи дейност като туроператор, представят до 1 януари 2003 г. в Министерството на икономиката застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма.

(6) Лицензът за туристическа дейност е безсрочен.

(7) Лицензът не може да се прехвърля или преотстъпва.

(8) При промяна на данните и обстоятелствата по чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма лицензираното лице е длъжно в срок 30 дни да подаде в Министерството на икономиката заявление за отразяване на настъпилите промени в регистъра по чл. 58 от Закона за туризма с приложени копия от документи, удостоверяващи настъпилите промени, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

(9) Дубликат на издаден лиценз се издава по молба на лицензираното лице в случай на изгубване или унищожаване на първоначално издадения лиценз. Обстоятелствата, при които е загубен или унищожен лицензът, се заявяват в писмена декларация до министъра на икономиката.  За издаването на дубликат се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

Чл. 8.  Издадените лицензи за туроператорска и туристическа агентска дейност се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма, като справки се правят по реда на наредбата по чл. 63 от Закона за туризма.

Чл. 9.  (1) На лицензираните по реда на наредбата лица се издават:

 1. лиценз по чл. 7, ал. 1;
 2. стикер.

(2) Стойността на лиценза и стикера по ал. 1 е включена в таксата за издаване на лиценза.

(3) Когато лицензираното лице има повече от едно служебно помещение или бюро, в т. ч. извън адреса на своето управление или на седалището си, то трябва да разполага в съответното място с нотариално заверено копие от лиценза си или да е в състояние да го представи при поискване от контролните органи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма или от други държавни органи в срок 24 часа.

Чл. 10.  (1) При резервация на стаи в средства за подслон и в места за настаняване лицензираното лице е длъжно да издаде на потребителя резервационна бланка.

(2) Резервационната бланка задължително съдържа:

 1. име, категория и адрес на средството за подслон/мястото за настаняване;
 2. брой нощувки и дата на първата нощувка;
 3. брой туристи;
 4. вид на стаята/стаите;
 5. номер на резервацията в средството за подслон/мястото за настаняване;
 6. фирма, адрес, телефон и номер на лиценза на туристическия агент;
 7. дата на издаване на резервационната бланка,

и се представя от потребителя на туристическата услуга при настаняване.

Чл. 11.  (1) Право да формират туристически продукти - детски отдих, обиколни пътувания, рекламни и насърчителни пътувания, стационарни и пътуващи семинари, имат само лицензираните туроператори.

(2) Туристическите продукти по ал. 1 се предлагат само от лицензирани по реда на наредбата лица или от лица, сключили договор с лицензиран туроператор.

Чл. 12.  (1) Лицензираните лица са длъжни да предоставят при поискване на министъра на икономиката или на оправомощено от него лице информация съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за туризма.

(2) Информацията по ал. 1 не може да бъде изисквана на период, по-кратък от 30 дни.

Чл. 13.  Лицензираните лица са длъжни да осигуряват достъп в местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност на контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма, както и да предоставят изискваната информация и документи.

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ НА ПЕРСОНАЛА

Чл. 14.  (1) Минималната численост на специализирания персонал на туроператора е 5 души.

(2) Минималната численост на специализирания персонал на туроператора, упражняващ дейност и като туристически агент, е 6 души.

(3) Минималната численост на специализирания персонал на туристическия агент е двама души.

(4) Минималната численост на специализирания персонал на туристическия агент, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, е трима души, в т. ч. двама агенти по продажбата на самолетни билети.

(5) Заетият персонал носи задължително отличителен знак с имената и съответната длъжност.

(6) Наименованията на длъжностите на специализирания персонал, указани в наредбата, са препоръчителни.

 Чл. 15.  Лицето, осъществяващо функции по управление на туроператор или туристически агент, трябва:

 1. да има завършено висше образование или придобита професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение и най-малко 10 години стаж в областта на туризма;
 2. да владее писмено и говоримо два чужди езика, удостоверени с документ;
 3. да има най-малко 5 години стаж в туризма.

Чл. 16.  Лицето, осъществяващо функции по организация на туризма, трябва:

 1. да има висше образование или придобита професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение;
 2. да владее писмено и говоримо един чужд език, удостоверен с документ;
 3. да има най-малко 2 години стаж в областта на туризма.

Чл. 17.  Лицето, осъществяващо функции по продажбите, трябва:

 1. да има придобита професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение;
 2. да владее писмено и говоримо най-малко един чужд език, удостоверен с документ;
 3. да притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА-квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети).

Чл. 18.  Екскурзоводът трябва:

 1. да има висше образование или придобита професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение;
 2. да владее говоримо най-малко един чужд език, удостоверен с документ;
 3. да притежава сертификат за екскурзовод.

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 19.  Туроператорът упражнява своята дейност в помещение, което е оборудвано с компютър, телефон и факс.

Чл. 20.  (1) Туристическият агент упражнява своята дейност в помещение, което:

 • е разположено на партерния или на първия етаж в жилищна сграда или до третия етаж в офис сграда;
 • разполага с витрина и/или с указателни и информационни табели и табла;
 • разполага с най-малко 16 кв. м търговска площ;
 • разполага с най-малко 2 работни места;
 • е оборудвано с компютър, телефон и факс.
 • (2) Бюрото на туристическия агент работи най-малко 5 дни в седмицата на пълен работен ден.

  Чл. 21.  Туроператор, извършващ дейност и като туристически агент, е длъжен да я осъществява в помещение, отговарящо на изискванията по чл. 22, aл. 1.

  Чл. 22.  (1) В туристическите обекти за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

  (2) Лицензът и стикерът се поставят на видно място в помещението.

  Глава пета

  ОТНЕМАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

  Чл. 23.  (1) Лицензът за извършване на туристическа дейност се отнема в случаите по чл. 23 от Закона за туризма.

  (2) Министърът на икономиката издава заповед за отнемане на лиценз за туристическа дейност въз основа на констатациите на контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма и по тяхно предложение.

  (3) Заповедта на министъра на икономиката за отнемане на лиценз за туристическа дейност може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.

  (4) В срок 3 дни след влизането в сила на заповедта за отнемане на лиценза контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма изземват лиценза за туристическа дейност и го предават на съответните длъжностни лица от Министерството на икономиката за вписване на отнемането в регистъра по чл. 58 от Закона за туризма.

  (5) Информация за лицата с отнети лицензи се предоставя на съответните национално представени туристически сдружения на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

  Чл. 24.  (1) Лицензът за извършване на туристическа дейност се прекратява със заповед на министъра на икономиката в случаите по чл. 22 от Закона за туризма и при представяне на един от следните документи:

  1. молба на лицензираното лице;
  2. документ от съответния компетентен съд, удостоверяващ прекратяването на юридическо лице, лицензирано по наредбата;
  3. декларация по образец за прекратяване на стопанската дейност на лицето като туроператор и/или туристически агент;
  4. смъртен акт, представен от наследниците на физическото лице - едноличен търговец, лицензиран по наредбата;
  5. съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на търговец, лицензиран по наредбата.

  (2) Лицензът се прекратява и в случаите, когато лицето в срок 6 месеца от подаване на заявлението не се яви за получаване на лиценз и стикер.

  (3) Заповедта на министъра на икономиката за прекратяване на лиценз за туристическа дейност може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.

  (4) В срок 3 дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване на лиценза контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма изземват лиценза за туристическа дейност и го предават на съответните длъжностни лица от Министерството на икономиката за вписване на отнемането в регистъра по чл. 58 от Закона за туризма.

  (5) Информация за лицата с прекратени лицензи се предоставя на съответните национално представени туристически сдружения на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1.  По смисъла на наредбата:

  1. "Стаж в туризма" е трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда, положен в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма.
  2. "Езикова квалификация" е получено образование по чужд език във висше училище (филология), езикова гимназия, школа или курс.
  3. "Резервационна бланка" е документ, издаван на туриста за нощувка в средство за подслон или място за настаняване.

  § 2.  (1) Езиковата квалификация по чл. 2, ал. 2, т. 3, чл. 15, 16, 17 и 18 се доказва с диплома.

  (2) Образованието по чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 15, 16, 17 и 18 се доказва с диплома.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 3.  До издаването на Наредба за сертифициране на екскурзоводската дейност се считат за валидни сертификатите за екскурзоводи, издадени от фирми, лицензирани за провеждане на курсове за екскурзоводи от Националната агенция за професионално образование и обучение, както и документите за издържан изпит по дисциплината "Екскурзоводство и анимация" във висше или средно професионално училище.

  § 4.  Наредбата се приема на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за туризма.

  § 5.  Министърът на икономиката дава указания по прилагането на наредбата


  Печат на офертатаПечат
  Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

   
  главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
  Journey.bg | Документи | Нормативни | Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност
  © 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.