Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Наредба за категоризиране на средствата за подслон...
Дата: 2007-06-12

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН,
МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Приета с ПМС № 357 от 27 декември 2004 г.
Обн. ДВ. бр. 2 от 7 януари 2005 г., изм. ДВ. бр. 29 от 5 април 2005 г., изм. ДВ. бр. 46 от 12 юни 2007 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма, наричани по-нататък "туристическите обекти".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) С наредбата се определят и видовете средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и техните характеристики съгласно приложение № 1, както и минималните задължителни изисквания за определяне на съответните категории за всеки вид.

(3) На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им.

(4) Не подлежат на категоризиране по наредбата заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Определянето на категорията на туристическите обекти се извършва от председателя на Държавната агенция по туризъм по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) по чл. 9а, ал. 4 от Закона за туризма или от кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм по предложение на ЕККТО, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категория на:

1. средствата за подслон - категория "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди".

(3) Кметът на общината по предложение на ОЕКК, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категория на:

1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

3. другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

4. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда" и "две звезди".

Чл. 3. (1) Категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, както следва:

1. на средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, съгласно приложение № 2;

2. на местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги, съгласно приложение № 3;

3. на заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение № 4.

(2) Изискванията за обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги към бунгалата съответстват на изискванията за мотели с категория "една звезда" и "две звезди".

(3) Изискванията за обзавеждане и оборудване на вили съответстват на изискванията за хотели с категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди". Изискванията за предлаганите услуги и обслужване имат същото съответствие с изключение на: румсървис (по заявка - само за вили с категория "пет звезди"), ползване на гараж - само за вили с категория "пет звезди", битови услуги и вещи под наем - по заявка.

(4) Изискванията на ал. 1 за почивните станции съответстват на изискванията за хотели с категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди".

(5) Категорията на вилното селище и на туристическото селище се определя от категорията на две трети от средствата за подслон или местата за настаняване, включени в него. Когато равен брой туристически обекти в съответното вилно или туристическо селище имат една и съща категория, категорията на вилното или туристическото селище се определя от категорията на тази група туристически обекти, която има по-голям капацитет.

(6) Средствата за подслон или местата за настаняване, включени във вилното или туристическото селище, могат да получат категория, различна от неговата, като разликата между категориите е не повече от една звезда.

(7) Съответствието или надвишаването на определени задължителни изисквания не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.

(8) В категоризираните туристически обекти могат да се предоставят и по-благоприятни условия и услуги от предвидените за съответната категория.

(9) Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристическите обекти, предоставят услуги в съответствие с изискванията на чл. 37 от Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в категоризирани туристически обекти или с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Чл. 5. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

3. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Глава втора

ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ. ВИДОВЕ КАТЕГОРИИ

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантъорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект до съответния категоризиращ орган по чл. 2, ал. 1. Заявлението е по образец съгласно приложение № 5 или 6.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8;

4. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;

5. формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9 или 10;

6. копия от документите за собственост на обекта;

7. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

9. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 7. (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в самостоятелни стаи или къщи, или упълномощеното от него лице подава заявление по образец съгласно приложение № 5 за категоризиране на обекта до кмета на съответната община.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9;

3. копие от акта за собственост;

4. копие от договора за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

5. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти разглежда заявлението по чл. 6, ал. 1 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 6, предлага на председателя на Държавната агенция по туризъм да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект. В него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) номер и дата на заповедта на председателя на Държавната агенция по туризъм за издаване на временно удостоверение за открита процедура;

8. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) подпис на председателя на Държавната агенция по туризъм или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Общинската експертната комисия по категоризация разглежда заявлението по чл. 6 или 7 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 6 или 7, предлага на кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок два месеца.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект. В него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) номер и дата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура;

8. подпис на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

Чл. 10. (1) В случай че съответната комисия по чл. 8 и 9 констатира нередовности в представените документи по чл. 6 или 7, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

(2) Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока по ал. 1, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на съответната комисия по чл. 8 и 9 за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок по ал. 1.

(3) Съответната комисия по чл. 8 и 9 може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

(4) При отстраняване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за определяне категорията на обекта продължава по реда на чл. 8, съответно чл. 9.

(5) Открита процедура за категоризиране на туристически обект може да се прекрати по заявление на лицето по ал. 1. Към заявлението лицето прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране.

Чл. 11. (1) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 за изпълнение на изискванията по приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 2, 3 и 4 съобразно заявената категория.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В експертните работни групи по ал. 1 могат да бъдат включени експерти, избрани чрез конкурс, които не са служители на Държавната агенция по туризъм. Външните експерти работят по граждански договор.

(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В експертните работни групи по ал. 1 за проверка на място на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене могат да бъдат включени експерти, предложени от управителния съвет на Българския туристически съюз.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Конкурсът се обявява от председателя на Държавната агенция по туризъм чрез централния или местния печат. Обявлението за конкурса трябва да съдържа:

1. мястото и характера на работата и изискванията за длъжността;

2. начина за провеждане на конкурса;

3. необходимите документи, мястото и срока за подаването им.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Общинската експертна комисия по категоризиране с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 за изпълнение на изискванията съгласно приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, посочени в приложения № 2, 3 и 4, съобразно заявената категория.

(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В експертните работни групи по ал. 5 могат да бъдат включвани експерти, избрани чрез конкурс. Външните експерти работят по граждански договор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Конкурсът се обявява от кмета на съответната община по реда на ал. 4.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Експертните работни групи по ал. 1 и 4 се състоят от председател и членове.

(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Проверките на място се извършват от експертните работни групи по ал. 1 и 4 в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Освен предложението по ал. 6 констативният протокол съдържа:

1. имената на съставителя и длъжността му;

2. датата и мястото на извършената проверка;

3. правното основание за съставянето му;

4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за съответната категория;

5. предписания и срок за отстраняване на констатираните несъответствия (ако има такива);

6. наименованието и седалището на заявителя или на упълномощено от него лице;

7. имената и точните адреси на свидетелите;

8. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощеното от него лице;

9. имената и подписите на всички проверяващи;

10. имената и подпис на заявителя или на упълномощеното от него лице, а при отказ от негова страна - на един свидетел.

(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които се допускат предписания, определени в съответното приложение, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни.

(12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория.

(13) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал. 6 се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката или се отправят писмено до съответната комисия по чл. 8 и 9 в 3-дневен срок от приключване на проверката.

(14) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до съответната комисия по чл. 8 и 9, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

(15) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Когато на основание на доклада по ал. 11 съответната комисия по чл. 8 и 9 установи, че дадено средство за подслон или място за настаняване не отговаря на изискването за минимален брой прилежащи заведения за хранене и развлечения, определено в съответното приложение, тя предлага определяне на категорията му след подаване на заявление за изисквания брой заведения.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При необходимост комисиите по чл. 8 и 9 могат да вземат решение за извършване на повторна проверка на място в обекта при обективна възможност за извършването й в рамките на срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура.

Чл. 12. Туристическите обекти се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди", във възходяща градация.

Чл. 13. Средствата за подслон се категоризират в следните категории:

1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

3. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

4. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди".

Чл. 14. Местата за настаняване се категоризират в следните категории:

1. пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

2. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

3. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

4. самостоятелни стаи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

5. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

6. къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

7. бунгала - "една звезда" или "две звезди";

8. къмпинги - "една звезда" или "две звезди".

Чл. 15. (1) Самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:

1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";

3. питейни заведения - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";

4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".

(2) Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от категорията на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от "една звезда".

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Определянето на категория на туристическите обекти се извършва със заповед на категоризиращия орган в срокове, както следва:

1. за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 - в срок 3 месеца от датата на заповедта на председателя на Държавната агенция по туризъм за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

2. за туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 - в срок два месеца от датата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Чл. 17. Категорията на туристическите обекти е безсрочна.

Чл. 18. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 16. Категорийната символика включва удостоверение и табела.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция по туризъм.

(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. категория на обекта;

4. капацитет на обекта (за заведения за хранене и развлечения - брой места на открито и закрито);

5. адрес на обекта;

6. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, адрес, единен идентификационен код;

7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

8. номер и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категория;

9. подпис на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:

1. вида на туристическия обект - на български и на английски език;

2. определената категория на туристическия обект.

(5) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти трябва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 и да не въвеждат в заблуждение туриста.

(6) Удостоверението и табелата по ал. 1 се поставят на видно място в обекта.

Чл. 19. (1) Дубликат на удостоверение за категория се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) Издадените дубликати се отразяват от съответния категоризиращ орган в Националния туристически регистър.

Чл. 20. При захабяване на табелата по чл. 18, ал. 1 съответният хотелиер или ресторантьор може да заяви изработката на нова табела, като заплати такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 21. (1) Категоризиращият орган по предложение на съответната комисия по чл. 8 и 9 издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:

1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в сроковете по чл. 10, ал. 1 и 3;

2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на туристическия обект, определени в съответното приложение;

3. е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;

4. при проверка по документи или на място се установи, че компетентен да определи категорията на съответния туристически обект е друг орган;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или реконструкция или разширение на туристическия обект;

6. при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 5, т. 3.

(2) Категоризиращият орган по предложение на съответната комисия по чл. 8 и 9 определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията, съответстващи на заявената категория, определени в приложения № 2, 3 или 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Заповедта по ал. 1 и 2 на съответния категоризиращ орган може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22. (1) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране за сроковете по чл. 10, ал. 1 и 3 и за заповедите по чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23, ал. 2, се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.

(2) Ако уведомяването не бъде прието от лицето на посочения от него адрес, счита се, че то е извършено с поставянето му на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявленията за определяне на категория.

Глава трета

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА

Чл. 23. (1) Категорията на туристическите обекти се прекратява:

1. по искане на собственика на туристическия обект;

2. при промяна на вида на туристическия обект;

3. при реконструкция или разширение на туристическия обект;

4. при повторно нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма;

5. ако в 6-месечен срок лицето, подало заявление за категоризиране, не се яви за получаване на категорийната символика;

6. при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1, 3 и 4 от Закона за туризма.

(2) Категорията на туристическия обект се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 хотелиерът или ресторантьорът е длъжен в 30-дневен срок от промяната да подаде заявление до съответния категоризиращ орган.

(4) След прекратяването на категорията на туристическия обект нова категория на обекта се определя по реда на чл. 6 или 7.

(5) Когато лицето, извършващо хотелиерство и/или ресторантьорство, желае категорията на обекта да бъде променена, то предприема съответните действия по ал. 1, т. 1 и подава заявление за определяне на категория по реда на чл. 6 или 7.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Категорията на туристическите обекти се понижава при неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма.

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм може да понижи категорията на туристическия обект до категория извън определените в чл. 2, ал. 2 случаи, като уведомява кмета на съответната община за извършеното понижаване.

Чл. 23в. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) (1) Когато категорията на туристическия обект е "една звезда" и се констатира нарушение на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма, което не е извършено повторно, съответните длъжностни лица определят на проверяваното лице срок за отстраняване на нарушението.

(2) При неотстраняване на нарушението в срока по ал. 1 категорията на обекта се прекратява.

Глава четвърта

ВПИСВАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО В ТЯХ, В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР. ТАКСИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Категоризираните туристически обекти и лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в тях, се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Вписванията в регистъра се правят от председателя на Държавната агенция по туризъм или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г.) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да заявят писмено в Министерството на културата и туризма или в съответната община промяната в срок един месец от настъпването й.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат копие от документ, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице в 30-дневен срок от промяната подава заявление до съответния категоризиращ орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;

4. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) копие от единния идентификационен номер;

6. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;

7. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до съответния категоризиращ орган за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(4) В случаите по ал. 1 и 3 определената категория на туристическия обект се запазва.

(5) Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

(6) Промяната по ал. 5 се заявява и отразява по реда на чл. 24, ал. 3 и 4.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва и издаване на удостоверение и табела, отразяващи променените обстоятелства.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Удостоверението по ал. 7 се предоставя само след връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които то е изгубено или унищожено.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г.) Кметовете на общините се задължават да водят регистър по реда на Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на културата и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект.

(2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част от Националния туристически регистър.

Чл. 27. (1) За определяне категорията на туристическите обекти се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) В таксата по ал. 1 се включва стойността на категорийната символика на туристическия обект.

Глава пета

КОНТРОЛ (ОТМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. В случаите, когато към датата на влизане в сила на наредбата има открита процедура за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване или заведения за хранене и развлечения, процедурата и категоризацията се довършват по реда на тази наредба.

§ 2. На категоризираните към 13 ноември 2004 г. туристически обекти срокът на действие на определената им категория се запазва.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Указания по прилагането на наредбата дава председателят на Държавната агенция по туризъм.

Преходни и заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 22 МАЙ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)

§ 23. Навсякъде в наредбата думите "министъра на културата и туризма" и "министърът на културата и туризма" се заменят съответно с "председателя на Държавната агенция по туризъм" и "председателят на Държавната агенция по туризъм".

§ 24. Подадените заявления за определяне на категория се разглеждат, а откритите процедури по категоризиране се довършват по реда на наредбата.

§ 25. Съществуващите към датата на влизане в сила на постановлението центрове към балнеохотели привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок една година от влизането й в сила.

§ 26. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | Наредба за категоризиране на средствата за подслон...
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.