Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Изисквания към изграждане на хотели и мотели
Дата: 2005-09-08

Наименование

хотели

мотели

*****

****

***

**

*

***

**

*

Завършена фасада и с ненарушена цялост

да

да

да

да

да

да

да

да

Главен вход: две секции - за пътници и за багаж; козирка отвън с височина 4,5 метра над пътното платно

да

да

не

не

не

не

не

не

Главен вход: една секция за пътници и багаж, входна козирка

не

не

да

да

да

да

да

да

Подход (рампа) за инвалиди 1

да

да

да

да

да

да

да

да

Вход за персонала 2

да

да

да

не

не

да

не

не

Стопански вход с рампа

да

да

да

да

да

да

да

не

Вход за конферентни и други зали

да

да

не

не

не

не

не

не

Самостоятелен вход за заведения за хранене и развлечения

да

да

да

да

не

да

да

не

Вход за спортно-занимателен блок

да

да

не

не

не

не

не

не

1. За категоризираните обекти е задължителен след 1 юли 2005 г.
2. За хотели с категория "четири звезди" и "пет звезди" се изисква и контролен пост.

III. Паркинги и гаражи

*****

****

***

**

*

***

**

* 

Брой места
за паркиране
и гариране 1

1 бр. на
3-5
легла

1 бр. на
3-5
легла

1 бр. на
3-5
легла

1 бр. на
5-10
легла

1 бр. на
5-10
легла

1-2 броя на стая 

1-2 броя на стая

1-2 броя на стая

- за хотели в жилищни територии 2

50

50

50

50

50

не

не

не

Гараж - минимален
брой места
за гариране в % от общия брой по т. 1:
- за планински хотели

30

20

не

не

не

не

не

не

 

1. Откритият паркинг е охраняем и с осветление. За хотели в централните зони на урбанизираните територии се допуска осигуряване на необходимите места за паркиране и гариране в близост до хотела по договор.
2. За хотели, проектирани и изградени след влизане в сила на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.).

ІV. Асансьори

*****

**** 

*** 

** 

*

*** 

** 

* 

Асансьор за пътници

да

да

да

да

да

да

да

да

Асансьор за стопански нужди

да

да

да

не

не

да

не

не

Асансьор за румсървиз

да

не

не

не

не

не

не

не

Забележки:

  1. Асансьорите са задължителни за хотели и мотели над три етажа. За хотели с категория четири звезди и пет звезди са задължителни независимо от етажността.
  2. Пътническите асансьори трябва да осигуряват бързо, надеждно и удобно обслужване на клиентите, като броят им е съобразен с категорията и капацитета на хотела.
  3. При наличие на подземен гараж се изисква поне един от пътническите асансьори да осигурява връзка между подземния гараж и фоайето.
  4. При наличие на панорамно заведение за хранене и развлечения се изисква обособяването на специализиран асансьор, осигуряващ връзка между панорамното заведение за хранене и развлечения и фоайето.

V. Стълбища

*****

****

***

**

*

***

**

*

Стълбище за хотелски гости

да

да

да

да

да

да

да

да

Стълбище за хотелски персонал 1

да

да

не

не

не

не

не

не

Стълби за евакуация при пожар или външна метална пожарникарска стълба

да

да

да

да

да

да

да

да

1. Не е задължително за сезонни хотели.

 VI. Коридори в хотелския блок ***** ****

***

** * *** ** *
При едностранно застрояване - минимална широчина в метри 1,60 1,50 1,40 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
При двустранно застрояване - минимална                
широчина в метри 1,80 1,70 1,60 1,50 1,50 1,60 1,50 1,30
Хотелска стая 1 с едно легло площ - кв. м: 16,4 14,9 12,0 10,0 9,0 12,0 10,0 9,0
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5
С две легла:                
площ - кв. м 20,4 18,9 15,6 13,6 12,0 13,6 12,0 12,0
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5
Санитарен възел (баня и тоалетна) - обща площ - кв. м 6 5,1 4,3 3,4 2,4 3,4 2,4 2,4
Баня (вана и мивка) 2 - площ в кв. м 4,6 3,7 не не не не не не
Тоалетна (WC и мивка) -площ в кв. м 1,4 1,4 не не не не не не
светла височина - м 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Входно антре - широчина, включително вграден гардероб - м 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5
Балкон 3 - дълбочина - м 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 не
площ - кв. м 4,5 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 не

1. За обекти с категория "три звезди", проектирани след 1 юни 2003 г., изискванията се завишават с 10 на сто, а за обекти с категория "четири звезди" или "пет звезди", проектирани след 1 юни 2003 г., изискванията се завишават с 20 на сто (с изключение за светла височина).
2. За сезонни морски хотели с категория "три звезди" и "четири звезди" се допуска само душ кабина (с размери 90 x 90 см), а за сезонни планински хотели с категория "три звезди" и "четири звезди" се допуска само вана.
За хотели с категория "пет звезди" се изграждат душ кабина и вана.
3. Балконът не е задължителен за градски и планински хотели. За сезонните хотели се допуска намаление на площта на стаите с 10 на сто, при условие че разполагат с балкон или лоджии 3 - 4 кв. м.

                   
1. VIII. Камериерски сервизни помещения   *****   ****   ***   **   *   ***   **   *
  1. Камериерско помещение със санитарен възел на всеки 15 стаи да да не не не да не не
  2. Камериерско помещение с площ съобразнокапацитета и технологията на обслужване да да да да да да да да
IХ. Приемен блок                
1. Фоайе с площ 0,6 - 1,0 кв. м (легло),                
  за мотели - 0,6 кв. м (легло) да да да да да да да да
2. Рецепция да да да да да да да да
2.1. Административна площ с плот и работни                
  места за регистратора и администратора да да да да да да да да
2.2. Стая за ръководител-рецепция да да не не не не не не
2.3. Помещение за обработка на документацията да да не не не не не не
2.4. Секция със сейфове за съхраняване на                
  ценности да да да да не да да не
2.5. Помещение за багаж - 8 кв. м да да да да не да да не
2.6. Гардероб и санитарен възел за персонал да да да да да да да не
2.7. Бизнес център (за хотели с категория                
  "три звезди" е задължителен само за град-                
  ски обекти) да да да не не не не не
2.8. Бюро за обмяна на валута да да да не не да не не
2.9. Техническо помещение (АТЦ, озвучителни,                
  ТV уредби и др.) да да да не не да не не
3. Тоалетна с преддверие за хотелски гости -                
  една клетка за 75 гости да да да да да да да да
4. Бар-фоайе (лоби бар) да да не не не не не не
Х. Конферентен блок                
1. Основна многофункционална зала да не не не не не не не
2. Зали за конференции, съвещания, изложби,                
  симпозиуми, заседания и други да не не не не не не не
3. Секретарски офиси да не не не не не не не
4. Фоайе със самостоятелен вход да не не не не не не не
5. Тоалетни да не не не не не не не
6. Гардероб да не не не не не не не
ХI. Търговски блок                
1. Магазини и щандове за продажба на стоки,                
  сувенири, цветя, вестници и др. да да не не не да не не
2. Щандове за продажба на стоки и сувенири не не да да да не да да
3. Бръснаро-фризьорски и козметичен салон да да не не не не не не
ХII. Спортно-занимателен блок                
1. Закрит басейн (за категория "четири звезди"                
  се отнася само за планински хотели) да да не не не не не не
2. Открит басейн1 да да не не не не не не
3. Фитнес зала, солариум, тангентор, масаж да да не не не не не не
4. Сауна да да не не не не не не
5. Детски басейн да да не не не не не не
6. Място за забавни игри (за морски и планин-                
  ски обекти) да да да не не не не не
7. Детска занималня (за морски и планински                
  обекти) да да да не не не не не
                   

1. Не е задължителен за градски и планински хотели.

ХIII. Административен блок да да да да да да да да
ХIV. Служебни и битови помещения да да да да да да да да
ХV. Стопански блок                
1. Помещение - чисто бельо, постелъчни                
  материали и консумативи да да да да да да да да
2. Помещение за замърсено бельо да да да да да да да да
3. Складово помещение да да да да да да да да
ХVI. Блок технически помещения да да да да да да да да
ХVII. Инсталации                
1. Отоплителна (за целогодишни обекти) да да да да да да да да
2. Климатична1 да да да не не не не не
3. Водопроводна - студена и топла вода                
  и за ПП нужди да да да да да да да да
4. Канализационна да да да да да да да да
5. Пожарогасителна и пожароизвестителна2 да да да да да да да да
6. Електрозахранване - двустранно захранва-                
  не и автоматично включване на агрегати3 да да да да да да да да
7. Силнотокова да да да да да да да да
8. Осветителна да да да да да да да да
9. Устройства за ефективно електро-                
  потребление да да да да да да да да
10. Слаботокова - информационни и охрани-                
  телни системи да да да не не да не не
11. Аварийно-оповестителна да да да да да да да да
12. Гръмоотводна да да да да да да да да
13. Алармена инсталация в санитарния възел                
  за обекти, проектирани след 1 юни 2003 г. да да да не не да не не
14. Алармена - тревога при пожар да да да да да да да да
15. Телефонна да да да да да да да да
16. Техническа възможност за включване                
  към интернет за всяка стая да да не не не не не не
17. Симултанна (при наличие на конгресен                
  блок) да да да не не не не не
18. Озвучителна в общите части да да да не не да не не
19. Телевизионна, видео и сателитна да да да не не да не не
20. Светлинно-информационна да да не не не не не не
21. Декоративна светлинна реклама да да да да да да да да
                   

1. За категория "три звезди" се отнася само за общите помещения на морски хотели, проектирани след 1 юни 2003 г.
2. Съгласно изискванията и нормите за пожарна и аварийна безопасност.
3. За планински обекти е задължителен агрегат за аварийно захранване.

Наименование

***** **** *** ** * *** ** *
ХVIII. Допълнителна инфраструктура (градински декоративни елементи, водни декоративни площи, украса, озеленяване, декоративно парково осветление и др.) да да да да да да да да
ХIХ. Ски гардероб с ремонтна работилница за планинските хотели да да не не не не не не
ХХ. Медицински кабинети и зали в балнео хотели в съответствие с профила и спецификата на лечение да да да да да не  не не
ХХI. Апартаментни хотели 1
1. Едностаен - стая с две легла, санитарен възел (баня, тоалетна), антре и кухненскибокс с кът за хранене                
площ - кв. м 41,0 40,0 37,0 не не      
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 не не      
2. Двустаен - дневна с кът за хранене, кухненски бокс, спалня с 2 легла, баня, тоалетна с мивка, антре
площ - кв. м 64,0 60,0 49,0 не не      
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 не не      
3. Tристаен - дневна, столова с кухненски бокс, спалня с 2 легла, баня, тоалетна с мивка, входно антре
площ - кв. м 84,0 79,0 63,0 не не      
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 не не      
4. Четиристаен - дневна, столова с кухненски бокс, спалня за възрастни, спалня с 2 легла, баня и будоар, баня с душ, тоалетна с мивка, антре
площ - кв. м 120 114 не не не      
светла височина - м 2,7 2,7 не не не      
5. Зали за хранене, приеми и коктейли - площ в кв. м/стол 1,5 1,2 1,0 не не      

1. За обекти, проектирани след 1 юни 2003 г., изискванията се завишават с 10 на сто (с изключение за светла височина) и в банята се изгражда душ кабина за категории "четири звезди" и "пет звезди".

Забележки:

  1. Хоризонталните и вертикалните комуникации в средствата за подслон да осигуряват свободно придвижване и възможност за маневриране на инвалидни колички и инвалиди във вход, коридори, асансьори, хотелска стая, баня, тоалетна, заведения за хранене и развлечения и други зали. Да се обособят определен брой хотелски стаи в зависимост от капацитета на средството за подслон с функционално хотелско и санитарно оборудване, уреди и приспособления за максимално преодоляване на архитектурно-социалните бариери при обслужване на инвалиди.
  2. Новопостроените и реконструираните обекти следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (ДВ, бр. 109 от 2003 г.).

Предписания се допускат за изисквания по раздел I, т. 1 - само за обекти с категория "една звезда" и "две звезди", раздел XVII, т. 16, 19, 20 и раздел XVIII.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | Изисквания към изграждане на хотели и мотели
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.