Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
Дата: 2004-09-09

Издаден от министъра на икономиката, обн., ДВ, бр. 98 от 18.10.2002 г., в сила от 18.10.2002 г.

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  С този правилник се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по туризъм като държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра на икономиката.

Чл. 2.  Националният съвет по туризъм организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции, определени в чл. 7, ал. 5 от Закона за туризма.

Раздел II

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Чл. 3.  (1) Националният съвет по туризъм има 30 членове и включва:

 1. председател - министъра на икономиката или оправомощено от него лице;
 2. заместник-министър на икономиката;
 3. директор на дирекция "Национална туристическа политика" при Министерството на икономиката - същият е и секретар на съвета;
 4. председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите;
 5. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация;
 6. по един представител на: Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на финансите и Министерството на правосъдието; представителите на министерствата с ранг заместник-министър се определят от съответния министър;
 7. трима представители на браншовите туристически сдружения: Българска туристическа камара, Българска асоциация на туристическите агенции, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация;
 8. двама представители на продуктовите туристически сдружения;
 9. трима представители на регионалните туристически сдружения;
 10. един представител на сдруженията на лица, предоставящи допълнителни туристически услуги - ски-училища, планински водачи, концесионери, екскурзоводи и др.;
 11. двама представители на сдруженията на въздушни и сухопътни превозвачи;
 12. един представител на националните сдружения на потребителите в Република България;
 13. един представител на Националното сдружение на общините в Република България;
 14. един представител на бизнес-клуб "Възраждане";
 15. един представител на сдружението - Съвет за обучение по туризъм.

(2) Организациите по ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 определят представителите от своята квота на ротационен принцип за срок една година на основата на писмено споразумение между тях.  В случай, че те не постигнат съгласие в определен срок и не посочат своите представители, същите се определят от председателя на Националния съвет по туризъм.

(3) Промени в състава на Националния съвет по туризъм могат да се правят по предложение на министерствата и сдруженията по ал. 1, които са определили своите представители.

(4) При прекратяване на правомощията на член на Националния съвет по туризъм ръководителят на съответното министерство или сдружение в 30-дневен срок определя своя нов представител.

(5) Участието на членовете в работата на Националния съвет по туризъм е лично и те могат да бъдат замествани от други лица - за министерствата с ранг не по-нисък от директор на дирекция, само по изключение с предварително информиране на секретариата на съвета.

Чл. 4.  (1) Дейността на Националния съвет по туризъм се ръководи от председателя.

(2) Председателят на Националния съвет по туризъм:

 1. насрочва заседанията и определя дневния ред;
 2. ръководи заседанията и цялостната работа на Националния съвет по туризъм;
 3. организира и контролира изпълнението на решенията на Националния съвет по туризъм чрез секретариата;
 4. представлява Националния съвет по туризъм в страната и чужбина.

(3) Заместник-председателят на Националния съвет по туризъм е представител на браншово туристическо сдружение, който се предлага от браншовите сдружения и се избира за срок една година, на ротационен принцип.  При отсъствие на председателя изпълнява неговите функции и задължения.

(4) Секретариатът на съвета включва секретар и трима административни сътрудници.  Той организира изпълнението на решенията на Националния съвет по туризъм в периода между заседанията му под ръководството на председателя.

(5) Организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на Националния съвет по туризъм се осигурява от Министерството на икономиката.

Раздел III

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Чл. 5.  (1) Националният съвет по туризъм:

 1. предлага на министъра на икономиката за утвърждаване годишна програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма до края на юни на предходната година; годишната програма се разработва по направления за разходване на средствата и по източници на средствата; по направления за разходване на средствата програмата включва: национална и регионална реклама; контрол върху качеството на туристическия продукт; единна система за туристическа информация; система за обучение и квалификация на кадрите в туризма; анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма; социологически проучвания в туризма на национално равнище; участия в проекти по международни програми; по източници на средствата програмата включва: субсидия от държавния бюджет; приходи от такси за лицензиране на туристически дейности и категоризиране на туристически обекти, наложени глоби от Комисията по търговия и защита на потребителите; глоби и имуществени санкции по Закона за туризма; лихви; дарения и помощи, както и осигурени средства по международни програми и споразумения; ежегодно обсъжда и приема доклад на председателя на Националния съвет по туризъм относно изпълнението на приетата годишна програма;
 2. разработва и приема програма за национална реклама в областта на туризма и я предлага за утвърждаване от министъра на икономиката; обсъжда кандидатури за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация;
 3. координира осъществяването на националната и регионалната реклама в областта на туризма;
 4. приема и предлага на министъра на икономиката за одобряване годишен отчет на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация относно изпълнението на програмата за национална реклама;
 5. обсъжда и предлага на министъра на икономиката разработени стратегии, концепции и програми за развитие на туризма в страната и го подпомага със становища и консултации при провеждането на държавната политика в областта на туризма;
 6. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;
 7. обсъжда въпроси, свързани с изграждането, финансирането и поддържането на националната и туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма; подпомага реализирането на проекти на национално, регионално и местно равнище;
 8. координира и съдейства за изпълнението на проекти на национално и регионално равнище;
 9. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми;
 10. обсъжда ежегодно през месец май подготовката за предстоящия летен туристически сезон и резултатите от изминалия зимен туристически сезон, а през ноември - подготовката за предстоящия зимен туристически сезон и резултатите от изминалия летен туристически сезон на база доклади на ресорния заместник-министър на икономиката;
 11. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;
 12. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.

(2) Националният съвет по туризъм със свое решение и със заповед на председателя може да формира работни групи, които да разработват въпроси и проблеми, свързани с развитието на туризма, или да представят становища и оценки по отделни направления на туристическите дейности.  В работните групи се включват утвърдени експерти и специалисти на министерства, ведомства и сдружения.

Раздел IV

КВОРУМ И ЗАСЕДАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Чл. 6.  (1) Заседанията на Националния съвет по туризъм се свикват от председателя съгласно утвърдена годишна план-програма, както и по искане на най-малко една трета от членовете му.

(2) Националният съвет по туризъм провежда заседания най-малко четири пъти в годината.

(3) Дневният ред и материалите за заседанието се изпращат на членовете на съвета от секретариата на съвета най-късно 7 дни преди датата на заседанието.

(4) В началото на всяко заседание Националният съвет по туризъм взема решение за внасяне на промени в дневния ред, ако за това са направени предложения от членове на съвета.

(5) Заседанията на Националния съвет по туризъм са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.  Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване.

(6) За всяко заседание на Националния съвет по туризъм се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

(7) При възникване на проблеми, които изискват спешни решения, по изключение Националният съвет по туризъм може да обсъди и вземе решения неприсъствено.  И в този случай решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(8) За обсъждане на специфични въпроси председателят на Националния съвет по туризъм може да провежда консултативни срещи с отделни членове на съвета при равнопоставено участие на представители на държавата и сдруженията, на които се формират становища и позиции, без да се вземат решения.

(9) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация, свързана с дейността на Националния съвет по туризъм, се съхраняват от секретариата на съвета.

Чл. 7.  (1) Националният съвет по туризъм периодично публикува информация за дейността си в печатни издания и официалната интернет страница на Министерството на икономиката.

(2) Изявления от името на Националния съвет по туризъм пред средствата за масова информация може да прави председателят му или упълномощено от него лице от състава на съвета.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Правилникът се издава на основание чл. 8 от Закона за туризма.

§ 2.  Програмата за 2003 г. се предлага за утвърждаване до края на ноември 2002 г.

§ 3.  Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.