Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Осигурителен стаж и право на парично обезщетение за профилактика и рехабилитация
Дата: 2003-05-18

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"

Изх. № 91-01-119 от 12.05.2003 г.

Във връзка с възникнали въпроси относно прилагането на Инструкция № 1 за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация, Ви уведомяваме:

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация, съгласно чл. 2, ал. 2 от Инструкция № 1 имат лицата с най-малко 6 (шест) месеца непрекъснат осигурителен стаж.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г. (обн., ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 1 януари 2003 г.) се измени разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване. Въведе се изискването осигурителният стаж на лицата, работещи при непълно работно време, да се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.

Изхождайки от разпоредбата на чл. 10 от КЗОО, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й следва, че при лицата, които работят при непълно работно време, не е налице прекъсване на осигуряването, респективно на осигурителния стаж, и те имат право на парична помощ за профилактика и рехабилитация.

На този етап в “Персоналния регистър” липсва информация за лицата, работещи при непълно работно време. По тези причини компютърната програма, разработена за целите на дейността, няма да изчисли осигурителния стаж на лицата, работещи при непълно работно време. За да се спазят изискванията на чл. 2, ал. 2 от Инструкция № 1 за 6 (шест) месеца непрекъснат осигурителен стаж е необходимо изчисляване на осигурителния стаж при всеки конкретен случай на базата на представената от кандидата служебна бележка за осигурителни права при съблюдаване на указанията дадени с писмо № 91-01-88 от 8 април 2003 г. на ГД “Пенсии” към Националния осигурителен институт.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Осигурителен стаж и право на парично обезщетение за профилактика и рехабилитация
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.