Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Устав на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация планини и хора"
Дата: 2004-09-24

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел Асоциация "Планини и хора", наричано за краткост Сдружението, е доброволно сдружение с нестопанска цел на дееспособни физически и юридически лица, интересуващи се от планински, екологичен и селски туризъм и спортове, практикувани сред природата. Сдружението осъществява дейност в частна полза.
(2) Сдружение с нестопанска цел Асоциация "Планини и хора" е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ.
(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието "Асоциация "Планини и хора".

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на Сдружението е: град София 1000, район Възраждане, бул. Александър Стамболийски 20, вх. В.

IV. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 4 (1) Цел на Сдружението: Сдружението с нестопанска цел Асоциация "Планини и хора" има за цел да подпомага и насърчава развитието на устойчив и екологичен туризъм в планинските и полупланинските райони на България и практикуването на спортове сред природата.
(2) За постигане на своите цели Сдружението развива дейност, с която подпомага, защитава и представлява своите членове, като:
- Съдейства за професионалното организиране на своите членове, които работят като планински водачи и/или които са професионално ангажирани с работа в планината;
- Насърчава екологосъобразната стопанска дейност, съдейства за повишаване на екологичната култура в планината и подпомага инициативи, свързани с природозащитна дейност;
- Разработва и поддържа актуализирана обща информационна система за членовете и развиваните от тях дейности;
- Сътрудничи в програми за подготовка и квалификация на своите членове и за подпомагане на тяхното професионално развитие;
- Осигурява информация за туристическото предлагане в планините в България;
- Поддържа контакти със средствата за масово осведомяване и работи за пропагандирането на планинския, екологичния и селския туризъм като алтернативна форма на почивка.

Чл. 5 Сдружението Асоциация "Планини и хора" представлява членовете си пред държавни органи, български и международни организации и форуми за решаване на проблеми от общ интерес.

Чл. 6 Сдружението съдейства за подобряване на околната среда.

Чл. 7 Сдружението допуска негови членове да образуват или участват в други структури или сдружения.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 8 Сдружението осъществява дейност в частна полза на членовете си.

VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9 Сдружението има за предмет на дейност:
(1) Обучение на планински водачи и на лица, ангажирани с работа в планинските и полупланинските райони на страната;
(2) Управление на проекти с национално и международно участие в областта на професионалното обучение, екотуризма и развитието на планинските и полупланинските райони на България;
(3) Предоставяне на информация, свързана с планински и екологичен туризъм, както и за практикуване на спортове сред природата;
(4) Участие в специализирани комисии за разработване, утвърждаване и прилагане на стандарти, свързани с професионалната квалификация и развитието на професията планински водач;
(5) Разработване на стандарти за безопасност, настаняване и обслужване на туристи в планината и в условията на селската къща и среда;
(6) Изграждане и подобряване на базисна инфраструктура, маркировка и екипировка в планините и катерачните обекти с цел безопасност.

VII. СРОК НА ДЕЙНОСТ

Чл. 10 Сдружението не е ограничено със срок.

VIII. ЧЛЕНСТВО

Чл. 11 Членове на Сдружението с нестопанска цел Асоциация "Планини и хора" могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които са готови да съдействат за изпълнение на основните цели и приемат устава, както и желаят да се ползват от дейността на Сдружението.

Чл. 12 Членове не могат да бъдат държавни органи, местни и общински съвети, политически партии, синдикални и религиозни организации и движения.

Чл. 13 Почетни членове могат да бъдат физически лица с особен принос за развитието на планинския, екологичния и селския туризъм и на професията на планинския водач.

Чл. 14 (1) Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Заедно с молбата кандидатите за членове юридически лица представят преписи от документите си за регистрация и решение на управителните си органи за членство в Сдружението.
(2) Управителният съвет разглежда молбата и я внася за гласуване на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

Чл. 15 Членовете заплащат встъпителен и годишен членски внос в размер, срок и вид, определен от Общото събрание.

IХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 16 (1) Всеки член на Сдружението има следните права:
- Да участва в управлението на Сдружението;
- Да получава информация и да участва в инициативите на Сдружение Асоциация "Планини и хора";
- Да се ползва от дейността на Сдружение Асоциация "Планини и хора";
- Да ползва имуществото на Сдружението, доколкото ползването му е съвместимо с целите и предмета на дейност на Сдружението;
- Да ползва отличителния знак на Сдружение Асоциация "Планини и хора";
- Да получава защита и подкрепа от Сдружение Асоциация "Планини и хора";
- Да присъства на заседанията и да чете протоколите на Управителния съвет.
(2) Само редовните членове имат право да избират и да бъдат избирани в органите за управление на Сдружение Асоциация "Планини и хора".

Чл. 17. Всеки член на Сдружение Асоциация "Планини и хора" е длъжен:
(1) Да спазва разпоредбите на устава и да изпълнява решенията на органите на управление;
(2) Да заплаща годишен членски внос в рамките на срока, определен от Общото събрание;
(3) Да участва в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите и задачите на Сдружение Асоциация "Планини и хора";
(4) Да спазва екологичните и етичните норми на поведение в дейността си в планината;
(5) Да спомага за увеличаване на имуществото на Сдружението и да не извършва действия или бездействие, които противоречат на целите му и го злепоставят.

Чл. 18 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 19 Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В този случай те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 20 За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 21 (1) Членството се прекратява:
- С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
- При прекратяване дейността на юридическото лице или смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;
- С прекратяване на Сдружението;
- При изключване по предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание;
(2) Основания за изключване могат да бъдат:
- Неспазване на устава;
- Извършване на действия, накърняващи интересите на Сдружение Асоциация "Планини и хора";
- Отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и поради системно неучастие в дейността на Сдружението – неприсъствие на повече от 3 (три) последователни заседания на Общото събрание. Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението. Управителният съвет докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 22 При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

ХI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 23 Органи на управление на Сдружение Асоциация "Планини и хора" са Общото събрание – върховен орган на Сдружението и Управителният съвет – негов управителен орган.

ХII. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 24 (1) Върховен орган на управление на Сдружение Асоциация "Планини и хора" е Общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) Юридическите лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват. Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или на неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно или да преупълномощават с права трети лица.
(3) Право на глас имат само редовните членове на принципа "един член – един глас".
(4) Общото събрание се свиква:
- От Управителния съвет по негова инициатива;
- От Управителния съвет по искане на една трета от членовете на Сдружението. В този случай, ако Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по регистрация по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице;
- От Контролния съвет по негово решение.
(5) Свикването става с изпращане на писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.
(6) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди обявената дата. Към датата на обнародване на поканата писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да бъдат на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.
(7) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от редовните членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се счита за редовно, независимо от броя на присъствалите членове. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и протоколчика на заседанието и се прилага към протокола.
(8) Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
- него, негов роднина по права или по съребрена линия до IV степен или по сватовство - до II степен;
- юридически лица, в които той е управител или може да възпрепятства вземането на решение.

Чл. 25 Общото събрание има следните правомощия:
(1) Приема, изменя и допълва устава на Сдружение Асоциация "Планини и хора";
(2) Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
(3) Приема бюджета на Сдружението;
(4) Определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет и продължителността на техния мандат (до 5 години);
(5) Избира и освобождава членовете и председателите на Управителния и Контролния съвет;
(6) Взема решения за прием и изключване на членове;
(7) Взема решения за откриване и закриване на клонове;
(8) Взема решения за участие в други организации;
(9) Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
(10) Взема решения з a разпореждане с имуществото на Сдружението;
(11) Определя размера на членските вноски и срока за тяхното внасяне;
(12) Приема отчетите на Управителния и на Контролния съвет;
(13) Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
(14) Приема други вътрешни актове;
(15) Взема и други решения, предвидени в устава;
(16) Избира почетни членове.

Чл. 26 Решенията по чл. 25, т. 1, 5, 6, 9, 11 се вземат с 2/3 от гласовете на присъстващите с право на глас.

Чл. 27 Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове на Сдружението и другите органи на Сдружението.

Чл. 28 Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие на устава.

Чл. 29 Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ХIII. ПРОТОКОЛ

Чл. 30 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, което го е изготвило и които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

ХIV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 31 (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок не по-дълъг от 5 (пет) години като членовете му могат да бъдат преизбирани неограничено.
(2) Управителният съвет се състои най-малко от 3 (три) лица. Негови членове могат да бъдат само физически лица и законните представители на юридическите лица – редовни членове на Сдружението Асоциация "Планини и хора". Юридическите лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, нечленуващи в Сдружението.
(3) Председателят на Контролния съвет участва по право в работата на Управителния съвет без право на глас.

Чл. 32. Управителният съвет има следните правомощия:
(1) Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
(3) Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този устав;
(4) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
(5) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
(6) Определя реда и организира дейността на Сдружението в съответствие с програмата, приета от Общото събрание и носи отговорност за това;
(7) Приема правила за работата си;
(8) Приема структурата и щата на помощните органи и определя тяхното възнаграждение;
(9) Взема решения по всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

Чл. 33 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му.
(3) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 32, т. 3 и 6 – с мнозинство от всички членове.

Чл. 34 (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружение Асоциация "Планини и хора" измежду членовете на Управителния съвет. Той може да бъде преизбран за не повече от два последователни мандата.
(2) Председателят на Управителния съвет се избира за срок до 5 години, но може да бъде освободен от длъжност предсрочно от Общото събрание.
(3) Председателят на Управителния съвет има следните права и задължения:
- Да представлява Сдружението в съответствие с предоставените му правомощия;
- Да свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
- Да назначава помощен персонал съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
- Да се отчита пред Общото събрание и Управителния съвет;
- В края на всяка финансова година да предоставя на Контролния съвет най-малко десет дни преди датата на Общото събрание доклад за дейността на Сдружението и финансов отчет.
(4) Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести движимото и недвижимо имущество на Сдружението.

ХV. КОНТРОЛ

Чл. 35 Всеки член на Сдружението, Управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с устава.

ХVI. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 36 (1) Контролният съвет се избира от Общото събрание и се състои от трима души.
(2) Членове на Контролния съвет могат да бъдат само редовни членове на Сдружение Асоциация "Планини и хора".
(3) Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението измежду членовете на избрания Контролен съвет.
(5) Контролният съвет има следните правомощия:
а. Следи за спазването на устава;
б. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание;
в. Проверява финансово-счетоводната дейност на Сдружението и представя на Общото събрание годишен доклад;
(6) Контролният съвет се събира и упражнява своите права поне един път в годината.

ХVII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 37 Имуществото се състои от пари, право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права на интелектуална собственост и други права, регламентирани от законодателството.

Чл. 38 Сдружението получава финансови средства от:
(1) членски внос и доброволни вноски на членовете;
(2) спонсорство, дарения или завещания;
(3) лихви и дивиденти;
(4) наем на движимо или недвижимо имущество;
(5) обучение и професионална квалификация на кадри;
(6) приходи от стопански дейности, за които не се изисква специално разрешително или лиценз и чрез които се реализират целите на сдружението;
(7) управление на проекти с национално и международно финансиране в областта на туризма и професионалната квалификация;
(8) целево финансиране от български или чуждестранни лица.

Чл. 39 Всички членове на Сдружението дължат имуществени вноски – встъпителен и годишен членски внос в размер, вид и срок, определени от Общото събрание.

Чл. 40 Финансово-счетоводната дейност се организира и управлява от Председателя на Управителния съвет и се контролира от Управителния съвет и от Контролния съвет.

Чл. 41 Имуществото на Сдружението може да се изразходва само в съответствие с утвърдения годишен бюджет.

Чл. 42 При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриване на загубата. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 50% плюс 1 от присъстващите. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасяне.

ХVIII. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 43 (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:
Разработване и осъществяване на програми и обучение на планински водачи и лица, ангажирани с работа в планината;
Разработване и маркиране на туристически и алпийски маршрути;
Осигуряване на водачески услуги;
Консултантска дейност в сферата на устойчивия туризъм и развитието на планинските и полупланинските райони на България;
Разработване и осъществяване на програми и проекти с национално и международно участие в областта на професионалното обучение, екотуризма и развитието на планинските и полупланинските райони на България;
Отдаване под наем на специализирана екипировка;
Организиране на срещи, изложения, спортни прояви и експедиции в България и по света.
(2) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

Чл. 44 Сдружение Асоциация "Планини и хора" не разпределя печалба.

ХIV. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 45 Сдружение Асоциация "Планини и хора" се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел по решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на събранието.

Чл. 46 Сдружението се прекратява:
(1) По решение на Общото събрание
(2) По решение на съда по регистрация, в случай че Сдружението извършва дейност, противна на закона и при неплатежоспособност.

Чл. 47 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Тя се извършва от Управителния съвет или определено от него лице. Разпределението на останалото след ликвидацията имущество се извършва съобразно решение на Общото събрание.

Чл. 48 Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете съобразно направените от тях имуществени вноски.

Чл. 49 За всички въпроси, неуредени в настоящия устав, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и в частност на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Този текст на устав е приет на Общо събрание, състояло се на 9 декември 2001 г. в хотел "Клуб Владая", гр. София и влиза в сила от 18 декември 2001 г.

ВЯРНО,

Протоколирала: Председател на Общото събрание: Цвета Димитрова Билярска, Павел Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА СЪБРАНИЕТО:

Момчил Маргаритов Дамянов
Орлин Вихрони Чачановски
Павел Петров Павлов
Росен Димитров Василев
Цвета Димитрова Билярска
Явор Славов Стоянов
Любомир Йорданов Попйорданов
Кирил Борисов Левтеров
Върбан Благоев Тодоров
Андрей Иванов Янков
Иван Христов Ганев
Валери Петров Гайдаров
Венцислава Теодорова Чипева
Бойко Маринов Вълчев
Георги Димитров Димитров
Иван Тодоров Стоянов
Владимир Иванков Иванов
Кирил Петров Петров
Пенчо Николаев Пенчев
Мартин Георгиев Хараланов
Недко Иванов Радев


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Устав на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация планини и хора"
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.