Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Асоциация планини и хора
Дата: 2004-06-21

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Този Правилник урежда статута, устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Асоциация “Планини и хора”.

Чл. 2 Центърът за професионално обучение на планински водачи, съкратено ЦПО, е структура, създадена според Закона за професионалното образование и обучение и в изпълнение на членове 4, 7 и 9 от Устава на Асоциация “Планини и хора”.

Глава II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 3 ЦПО има за цел обучение по професията “планински водачи” в България, съгласно ЗПОО.

Чл. 4  Задачите на ЦПО са:

(1) Осигуряване на теоретична и практическа подготовка за придружаване на клиенти по българските планини, исторически и културни обекти.

(2) Утвърждаване на професионалното обучение на планински водачи като главен критерий и условие за предоставяне на услугата “придружаване на клиенти” в България.

ГЛАВА III ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5 (1) Върховен орган на ЦПО е Управителният съвет на Асоциация “Планини и хора”.

(2) Всички въпроси, неуредени в този Правилник, се решават от Управителния съвет на Асоциация “Планини и хора”, в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други нормативни актове.

Чл. 6 ЦПО има собствени органи за управление – Учебно-методичен съвет, Директор на Центъра и Настоятелство.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕН СЪВЕТ

Чл. 7 Учебно-методичният съвет е главният орган за управление на ЦПО.

Чл. 8 (1) Учебно-методичният съвет се състои от трима души, включително Директор на ЦПО, избрани за срок от 5 години. Членовете на Учебно-методичният съвет могат да се преизбират.

(2) Членовете на Учебно-методичния съвет се избират от Управителния съвет на Асоциация “Планини и хора”.

(3) Поне един от членовете на Учебно-методичния съвет трябва да е спортен педагог.

Чл. 9 Учебно-методичният съвет се заседава поне веднъж месечно.

Чл. 10 Учебно-методичният съвет:

(1) Приема учебните планове и учебните програми на ЦПО

(2) Разглежда промени в учебните планове и програми в рамките, поставени от ЗПОО

(3) Назначава изпитните комисии, съгласно ЗПОО и този Правилник

(4) Одобрява рекламно-информационните материали на ЦПО

(5) Одобрява проекта за входящ тест

(6) Одобрява оформлението на свидетелството за професионална квалификация

(7) Приема размера на таксите по този Правилник

(8) Следи за изпълнението на учебните планове и учебните програми

(9) Разглежда жалби по реда на глава VIII от този Правилник

(10) Решава всички други въпроси, които не са посочени изрично в Правилника като компетенция на други органи.

Чл. 11 (1) Директорът на ЦПО се избира от УС на Асоциация “Планини и хора” от състава на Учебно-методичния съвет.

(2) Мандатът на Директора е 5 години. Директорът може да се преизбира.

(3) За директор на ЦПО може да бъде избрано лице, което:

 • има висше образование
 • има педагогическа правоспособност или поне пет години стаж като предподавател

Чл. 12 Директорът на ЦПО

(1) Осъществява ежедневната работа по управление на ЦПО

(2) Издава заповеди в изпълнение на този Правилник, решенията на Учебно-методичния съвет и Настоятелството на ЦПО

(3) Подписва и подпечатва официалните документи на ЦПО

(4) Представлява ЦПО в рамките на този Правилник и Устава на Асоциация “Планини и хора”

(5) Предлага на Учебно-методичния съвет проектите за документи по този Правилник

(6) Сключва договори с преподавателите в ЦПО и административния персонал

(7) Свиква и ръководи заседанията на Учебно-методичния съвет

(8) Представя ежегодно отчет за дейността на ЦПО пред УС на Асоциация “Планини и хора”

НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 13 Настоятелството на ЦПО се състои от 5 души, избрани от УС на Асоциация “Планини и хора” за срок от 5 години. Настоятелите могат да се преизбират.

Чл. 14 Съставът на Настоятелството трябва да включва поне по един представител на:

 • Неправителствени организации в туризма
 • Туроператори и туристически агенти
 • Държавата
 • Националната спортна академия или друго висше училище или научна институция
 • Планинска спасителна служба

Чл. 15 Настоятелството се ръководи на ротационен принцип за срок от по една година от всеки един от своите членове.

Чл. 16 Настоятелството на ЦПО заседава поне две пъти в годината.

Чл. 17 Настоятелството:

(1) Разглежда жалби на курсистите и заявителите на обучението и изпраща мнение до Учебно-методичния съвет

(2) Прави препоръки по работата на Учебно-методичния съвет, Директора и преподавателите

(3) Сезира УС на Асоциация “Планини и хора” за нарушения на този Правилник и по всички въпроси, свързани с ЦПО, които прецени за уместни.

ГЛАВА IV УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСИСТИ

Чл. 18 (1) За обучение в ЦПО се приемат лица, които

 • са навършили 18 години в годината на кандидатстване
 • са завършили средно образование и
 • са в здравословно състояние, позволяващо безопасното изпълнение на дейности, свързани с продължително физическо и психическо натоварване

(2) Възрастта по т. 1 се доказва с лична карта. Образованието по т. 2 се удостоверява с диплома за завършено средно образование. Здравословното състояние по т. 3 се удостоверява с медицинско свидетелство, каквото се изисква при кандидатстване в Националната спортна академия.

Чл. 19 При кандидатстване в ЦПО кандидатът:

(1) Подава заявление за кандидатстване по образец

(2) Представя документа си за самоличност

(3) Представя оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование или по-високо образователно ниво. Оригиналът се връща на кандидата веднага

(4) Попълва входящ тест за проверка на познанията му за България от гледна точка история, география и туризъм

(5) Покрива тест за физическа подготовка и кондиция, при който за определено време изпитваният трябва да преодолее различни по вид, трудност и размери терени

(6) Заплаща такса за разглеждане на документите. Размерът на таксата се определя от Учебно-методичния съвет.

Чл. 20 (1) Учебно-методичният съвет разглежда документите, за да установи съответствието им на закона и този Правилник.

(2) Съвместно с преподавателите, учебно-методичният съвет проверява входящите тестове на кандидатите.

(3) За да бъде приет за обучение един кандидат, трябва да има нй-малко 50% от максималния брой точки на теста за познания за България.

(4) Тестът за физическа подготовка и кондиция се оценява по десетобалната система. За да бъде приет кандидатът, трябва да има оценка минимум 5.

(5) В двуседмичен срок от подаването на документите и попълването на теста, Учебно-методичният съвет уведомява писмено кандидата дали е приет.

(6) В случай, че повече от 30 кандидати отговарят на изискванията по чл. 19 и чл. 20, Учебно-методичният съвет класира кандидатите в низходящ ред по броя точки получени на тестовете. При равен брой точки на последните кандидати, те се приемат всички, дори това да доведе до надвишаване на определения общ брой.

(7) В едноседмичен срок от получаване на уведомлението от Учебно-методичния съвет, приетитят кандидат-курсист заплаща таксата за обучение в брой. Размерът на таксата се определя от Учебно-методичния съвет.

(8) Ако кандидат-курсистът не заплати таксата в определения срок, той не се приема за обучение в ЦПО.

ГЛАВА V ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Чл. 21 При конкретното изпълнение на учебните програми се взимат предвид официалните празници в Република България, които се обявяват за неучебни дни.

Чл. 22 След одобряване на приетите кандидати, Учебно-методичният съвет формира две групи. Стремежът е групите да са полово балансирани.

Чл. 23 Часовете на провеждане на занятията в двете групи по възможност се правят в различно време на деня.

Чл. 24 Занятията се провеждат от преподаватели, с които има сключен договор от ЦПО.

Чл. 25 Преподавателите отговарят за спазването на учебния план и учебната програма и за качеството на преподаване в ЦПО.

ГЛАВА VI ФОРМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 26 Формата на обучение в ЦПО е дневна. Обучението в ЦПО е теоретично и практическо.

Чл. 27 Теоретичното обучение се провежда под формата на лекции и семинари.

Чл. 28 Практическото обучение се провежда сред природата – в границите на или в близост до защитени природни територии, исторически, културни и други паметници, други туристически обекти.

Чл. 29 Съотношението на хорариума на теоретичното и практическото обучение се определя с учебния план, в съответствие с изискванията на ЗПОО.

Чл. 30 Конкретните параметри, часове и място на провеждане на практическото обучение се определят от директора на ЦПО, в съответствие със закона, учебния план, учебната програма и този Правилник и след съгласуване с преподавателите.

ГЛАВА VII ТЕКУЩ КОНТРОЛ И ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 31 (1) В рамките на учебната година се осъществява текущ контрол за степента на усвояване на материала от курсистите.

(2) Контролът се осъществява по всяка от преподаваните дисциплини, не по малко от веднъж по теоретичната и веднъж по практическата подготовка.

(3) Текущият контрол се осъществява от съответния преподавател.

Чл. 32 При завършване на обучението се полагат държавни изпити по теория и практика на професията “планински водач”.

Чл. 33 (1) Изпитите се провеждат от комисия, назначена от Учебно-методичния съвет, съгласно закона и този Правилник.

(2) Комисията се състои от 5 души

(3) В състава на комисията трябва да бъдат включени следните лица:

 • Директорът на ЦПО
 • Един преподавател - спортен педагог
 • Лекар
 • Член на настоятелството
 • Представител на специализиран туроператор

Чл. 34 (1) Изпитите по теория и по практика се провеждат в различни дни.

(2) Изпитът по теория е писмен и устен. Писменият изпит се състои в разработване на казус от областта на придружаването в планината. Устният изпит се провежда непосредствено след писмения и се състои в събеседване по казуса.

(3) Изпитът по практика задължително се провежда в планински условия. Изпитът представлява изпълнение от курсиста на задание за превеждането на група по определен маршрут, като се използват всички познания, придобити по време на обучението.

Чл. 35 На успешно положилите изпита се издава свидетелство за професионална квалификация “планински водач”, съгласно ЗПОО.

ГЛАВА VIII ПРОЦЕДУРА ЗА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Чл. 36 (1) Всеки курсист има право да отправя запитвания, жалби и възражения по всички въпроси свръзани с професионалното обучение.

(2) Жалбите, запитванията и възраженията се подават в писмен вид до Учебно-методичния съвет на ЦПО, който ги разглежда на първото си заседание след постъпването им.

(3) Копие от жалбата (запитването, възражението) се изпраща до Настоятелството.

(4) Настоятелството разглежда жалбите, запитванията и възраженията на първото си заседание след постъпването им и се произнася веднага.

Чл. 37 (1) Учебно-методичният съвет разглежда и взима решения по жалбите, запитванията и възраженията, като взима предвид препоръките и мненията на Настоятелството.

(2) Решенията се изпращат в писмен вид до жалбоподателя в едноседмичен срок след разглеждането на жалбата (запитването, възражението).

ГЛАВА IХ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ПОЛИТИКА НА ПРОЗРАЧНОСТ

Чл. 38 ЦПО е институция, гарантираща качество и прозрачност на обучението, контрола и изпитния процес.

Чл. 39 (1) Работата на преподавателите се контролира от Учебно-методичния съвет.

(2) Учебно-методичният съвет:

 • Извършва ежемесечен контрол на документацията, водена от преподавателите
 • Извършва поне два пъти в рамките на учебната година непосредствен контрол за качеството на преподаване, спазването на учебния план и учебната програма чрез посещение на занятията
 • Извършва контрол по жалби, запитвания и възражения на обучавани по реда на Глава VIII от този Правилник

Чл. 40 (1) Цялостната дейност на ЦПО се контролира от Настоятелството.

(2) Настоятелството:

 • Извършва поне веднъж в рамките на учебната година цялостна проверка на дейността и документацията на ЦПО. Резултатите от проверката се оформят в писмен вид и се поставят на видно място в сградата на ЦПО
 • По мотивирано писмено искане на курсист, член на Учебно-методичния съвет или член на Настоятелството, проверка по т. 1 може да бъде направена по всяко време
 • Извършва контрол по жалби, запитвания и възражения на обучавани по реда на Глава VIII от този Правилник

Чл. 41 (1) Учебните програми, учебните планове, информационно-рекламните материали, образците за изпитни документи, както и всички решения на органите на ЦПО, засягащи обучаемите в тяхната цялост, са публични документи.

(2) Всички решения на органите на ЦПО се оформят в писмен вид и са достъпни за лицата, за които се отнасят.

Чл. 42 Органите на ЦПО са длъжни да отговорят на всяко запитване извън предвидените в глава VIII процедури в разумен срок.

ГЛАВА Х ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВ

Чл. 43 (1) Всички решения на органите на ЦПО се оформят в писмен вид.

(2) ЦПО води специална книга, в която се записват решенията, мненията и заповедите с дата и изходящ номер.

(3) Всички документи на ЦПО се издават в минимум два екземпляра – един на хартия и един на електронен носител.

(4) Всички документи на ЦПО се съхраняват минимум десет години.

(5) Общата отговорност за воденето на документацията е на главния администратор.

Чл. 44 (1) Документацията, свързана с учебния процес, се води от преподавателите.

(2) Документацията, свързана с приемането на курсисти, изпитите и издаването на свидетелствата за професионална квалификация, както и основната документация – учебни планове и програми и свързаните с тях решения се води от главния администратор.

Чл. 45 (1) За всеки курсист се изготвя личен картон, който съдържа: лични данни, посещаемост на теоретичните и практическите занятия, оценките от текущия контрол и оценките от държавните изпити.

(2) За всяка група се води книга с предметите, броя и датите на осъществените теоретични и практически занятия, датите и оценките от текущия контрол.

(3) ЦПО води книга за регистриране на издадените свидетелства за професионална квалификация.

(4) ЦПО води главна книга, в която се вписва цялата необходима информация за курсистите, учебния процес, текущия контрол, изпитите и всички издадени от Центъра документи.

ГЛАВА ХI ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Документите на ЦПО се подпечатват с печата на Асоциация “Планини и хора”.

§ 2 УС на Асоциация “Планини и хора” взима всички решения по този Правилник до получаването на лиценза за ЦПО.

§ 3 За всички въпроси неуредени в този Правилник, се прилага Законът за професионалното образование и обучение.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Асоциация планини и хора
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.