Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Когато пътувате не забравяйте правата си!
Дата: 2009-05-10

Какви са правата в Европейския съюз на пътниците с ограничена подвижност?

Знаете ли, че ако сте с ограничена подвижност или увреждания, имате право на специално съдействие когато летите със самолет. През 2006 г. Европейският парламент прие регламент с такава насоченост и той вече се прилага на територията на целия Европейски съюз. Според регламента отговорност за оказване съдействие на пътниците имат летищните оператори.

Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 05 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух...
(1) Единният пазар за въздухоплавателни услуги следва да ползва гражданите като цяло. Вследствие от това хората с увреждания и хората с ограничена мобилност, независимо от това дали причината за тази неподвижност е увреждане, възраст или някой друг фактор, следва да разполагат с възможности за пътуване по въздуха, сравними с възможностите на останалите граждани. Хората с увреждания и хората с ограничена мобилност имат същото право като всички останали граждани на свободно придвижване, свобода на избора и недискриминация. Това се отнася както до пътуванията по въздуха, така и до останалите сфери на живота...

В изпълнение на този регламент българските летища предоставят такова съдействие напълно безплатно.

Какви права предвижда Европейския парламент за пътниците при сухоземния и водния транспорт?

Равни права по въздух, суша и вода: През април месец 2009 година Европейският парламент прие законодателно решение, според което всички пътници трябва да имат еднакви права, независимо от това какъв вид транспорт използват.

Според решението на хората с намалена подвижност не може да бъде отказвано качване на кораб или автобус, освен в случаите, когато тяхната безопасност може да бъде застрашена. Те ще могат да се ползват от безплатна помощ на пристанищата, при условие, че операторите бъдат уведомени по време на извършване на резервацията или поне 48 часа преди началото на пътуването.

Персоналът на компаниите за морски или речен транспорт трябва да получи адекватна информация, за да може да осигури необходимата помощ.

Законодателното предложение въвежда също така и по-стриктни правила относно обезщетяването на автобусните пътници, както и на тези, пътуващи по море или по вътрешен воден път при отмяна или закъснение на пътуването или в случай на инцидент.

Обезщетения за закъснения или анулиране

Пътниците в автобусния транспорт имат право на обезщетения, когато закъснението при заминаване е по-голямо от два часа. При подобен случай компанията превозвач трябва да осигури алтернативен транспорт. Ако пътникът не приеме алтернативния превоз, тя трябва да плати обезщетение в размер от 100 %. В случай, че не се предостави алтернативен превоз, компанията трябва да изплати цената на билета плюс 50 % от стойността му в добавка.

Автобусните компании се освобождават от тези отговорности, ако докажат, че отмяната или закъснението са предизвикани от обстоятелства, които не са свързани с предоставянето на автобусните услуги, които не са могли да бъдат предотвратени, или поради небрежност на пътник.

Без да губят правото си на превоз, пътниците могат да искат обезщетение от компаниите за морски и речен транспорт, когато пристигат със закъснение. Минималните равнища на обезщетения са както следва:

  • 25 % от цената на билета за закъснение между един и два часа
  • 50 % от цената на билета за закъснение от два часа и повече
  • 100 % от цената на билета, ако превозвачът не осигури алтернативни транспортни услуги при приемливи условия или информация за алтернативен транспорт

Право на авансови плащания при телесни повреди или смърт

Ако на пътника са причинени телесни повреди или в случай на смърт в резултат на произшествие при автобусен превоз, транспортната компания трябва да заплати авансово, в срок от 15 дни, част от дължимото обезщетение в зависимост от причинените вреди. В случай на смърт, авансовото плащане не трябва да бъде по-малко от 21 000 евро.

За да се защитят малките транспортни фирми, ЕП прие изменение, според което компаниите не са задължени да плащат обезщетения, ако произшествието е причинено от обстоятелства извън техния контрол. При условие, че съществуват доказателства prima facie за причинно-следствена връзка с транспортното предприятие, то е длъжно да плати обезщетение.

Непреодолима сила или форсмажорни обстоятелства

Депутатите се споразумяха да вземат предвид характерните особености на водния транспорт, дефинирайки случаите на "непреодолима сила" (форсмажорни обстоятелства, force majeure), при които правилата за обезщетение не се прилагат: екстремни условия, свързани с теченията, силни ветрове, превишаване на определена височина на вълната и ледоход, но също и при национализация, правителствена санкция, блокада, ембарго, трудов спор, стачка, локаут, прекъсване или повреда в електричеството.

Автобусен превоз: правилата са само за национален и международен транспорт

Членовете на ЕП постигнаха съгласие, че държавите членки ще могат да изключат от обхвата на законодателството за автобусните превози градския, крайградския и регионалния транспорт, отразявайки по този начин особения характер на подобни услуги: липса на предварителни резервации, всекидневна употреба, седмични и месечни абонаментни карти и др.

Те постигнаха съгласие и относно правото на държавите членки да изключат от приложното поле на настоящия регламент градските и извънградски транспортни услуги по вода.

Въпреки това, отделните държави членки трябва да гарантират същото равнище на права на пътниците на тези видове транспорт чрез алтернативни регулаторни мерки.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Съвети | Когато пътувате не забравяйте правата си!
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.