Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Професионално образование и обучение по туризъм `05
Дата: 2006-03-24

Списък с нормативните документи в областта на професионалното образование и обучение:

  1. Закон за професионалното образование и обучение
  2. Закон за народната просвета
  3. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
  4. Закон за насърчаване на заетостта
  5. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
  6. Наредба № 3 за системата на оценяване
  7. Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета

Министерският съвет (МС) на Република България определя държавната политика в областта на  образованието, в т.ч. на професионалното образование и обучение, на заетостта и пазара на труда.

Министерството на образованието и науката (МОН) ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение; регулира и методически ръководи продължаващото професионално обучение, осъществявано чрез системата от професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, професионални колежи и висшите училища. Министърът на образованието и науката утвърждава Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии, утвърждава Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърждава държавния план-прием в държавните и общински училища, осигурява условия за изпълнението на ДОИ в системата на професионалното образование и обучение, утвърждава програми за квалификация в системата на професионалното образование и обучение.

http://www.minedu.government.bg

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е държавен орган за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, както и за координация на институциите, които имат отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. НАПОО разработва проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по професии за системата на професионалното образование и обучение, разработва и актуализира Списъка на професиите за професионално образование и обучение, регулира професионалното обучение, провеждано в лицензираните центрове за професионално обучение и различните видове професионални училища.

http://www.navet.government.bg

Държавната агенция по туризъм участва със свои представители в работните групи по  разработването, съгласуването и актуализирането на ДОИ за придобиване на  квалификация по професии; разработването, съгласуването и актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение; и в работата на експертните комисии по професионални направления в НАПОО.

Основни институции, в които се осъществява професионалното образование и обучение по туризъм, са професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

Центровете за професионално обучение са юридически лица, получили лицензия от НАПОО за осъществяване на професионално обучение. ЦПО са държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни.

Всички центрове, лицензирани след 2002 година, предлагат професионално обучение с придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация; придобиване на  квалификация по част от професия и обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.

По данни на регионалните инспекторати по образование през 2005 година броят на учениците, завършили успешно 12 клас и придобили втора степен на професионална квалификация е 4319; успешно завършилите 13 клас и придобили трета степен на професионална квалификация е 930 по професии от професионални направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и „Пътувания, туризъм и свободно време”. В професионалните гимназии е проведено професионално обучение по професии от по професии от професионални направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и „Пътувания, туризъм и свободно време” на 974 човека.

Според извършеният от НАПОО „Анализ на годишната информация за 2005 г., получена от центровете за професионално обучение, лицензирани от НАПОО”  за  предходната 2005 година  по професиите в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” са били  обучени общо 7 946 човека, което представлява 14, 89% от общият брой на обучените в центровете за професионално обучение.

По професиите в професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време” за 2005 г. са били обучени 683 човека или 1,28 % от общият брой обучени.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Обучение | Професионално образование и обучение по туризъм `05
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.