Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Учебен план на професията "планински водач"
Дата: 2003-10-02

Център за професионално обучение


УТВЪРДИЛ:
Орлин Чачановски
Директор на Центъра

Учебен план
за обучение по рамкова програма "Е"

Наименование на професионалното направление и код:
Пътувания, туризъм и свободно време, код 812

Наименование на професията и код:
Планински водач, код 812020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:
Туризъм, код 8120201
степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 • Срок на обучение: до 8 месеца
 • Общ брой часове: 1 180 часа
  В това число задължителна подготовка:
  • Брой часове по теория: 520 часа
  • Брой часове по практика: 600 часа
 • Избираема подготовка: 60 часа
 • Форма на обучение: дневна
 • Организационна форма: квалификационен курс
гр. София, септември 2003 г.

Квалификационна характеристика на професията

След завършване на професионалното обучение по професията, обучаемият трябва:

Да знае:

 1. Характеристиките на националния и международния туристически пазар и тенденциите в тяхното развитие.
 2. Нормативната база в областта на туризма в България.
 3. Нормативната база в областта на защитата на природното и културното наследство – както национална, така и международна, засягаща България.
 4. Нормативната база в областта на застраховането свързано с туризма.
 5. Принципите за работа с индивидуални клиенти и малки групи.
 6. Принципите, начините и средствата за оказване на долекарска помощ.
 7. Принципите и начините на организиране и осъществяване на туристическо пътуване.
 8. Принципите за ориентиране и придвижване в различни метеорологични условия и по разнообразни терени.
 9. Съвременната туристическа екипировка, тенденции в развитието на екипировката, методи на използване.

Да може:

 1. Да придружава клиенти в българските планини, културни и исторически обекти.
 2. Да гарантира безопасността и сигурността на клиентите при всякакви условия.
 3. Да оказва долекарска помощ.
 4. Да забавлява клиентите и да ги запознава с характеристиките на българската природа, култура, история и бит.
 5. Да организира и изпълнява преходи с клиенти с различна сложност и специфики.
 6. Да предотвратява, управлява и спомага за разрешаването на конфликти сред своите клиенти.
 7. Да работи с различни видове лична и групова екипировка.
 8. Да консултира и подпомага клиентите при избор и използване на екипировката, както и по различните начини на придвижване в зависимост от ситуацията.


Разпределение на предмети и часове

Наименование на предметите

Общ брой
часове

I. Теория

Задължителни предмети

520

Планинарство

140

Климатични особености на планината

40

Ориентиране

30

Ски-техника и придвижване със ски

20

Теория на туризма

35

Придружаване на клиенти

50

Социална психология

35

Биоразнообразие и екология

60

Долекарска помощ и транспортиране на пострадал

80

Правна рамка на туризма

30

Избираеми предмети

60

Актуални проблеми в туризма

7

История на професията "планински водач"

8

История и култура на балканските народи

15

Традиционен български фолклор

15

Християнство и ислям на Балканите

15

II. Практика

Задължителни предмети

600

Планинарство

250

Климатични особености на планината

20

Ориентиране

50

Ски-техника и придвижване със ски

100

Придружаване на клиенти

70

Социална психология

10

Биоразнообразие и екология

20

Долекарска помощ и транспортиране на пострадал

80

Обяснителни бележки

 1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията "планински водач".
 2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.
 3. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удоставерява със свидетелство за професионална квалификация.

Учебни програми

Наименование на учебните предмети

Брой
часове

1. Планинарство

 

Поведение в планината

50

 

Техника на привдвижване по различни терени зиме и лете

80

 

Осигуровки

20

 

Етика в планината

10

 

Екстремни ситуации в планината

100

 

Бивакуване на открито

50

 

Организиране на спасителна акция

80

2. Климатични особености на планината

 

Принципи на планинската метеорология

5

 

Приложни методи за предвиждане на времето

5

 

Сняг и лавини

50

3. Ориентиране

 

Принципи на топографията и ориентирането

20

 

Видове карти. Работа с карта.

25

 

Триангулация и движение по азимут

25

 

Съвременни уреди за ориентиране

10

4. Ски-техника и придвижване със ски

 

Обучение в ски-техника клас А

30

 

Обучение в ски-техника клас В

30

 

Обучение в ски-техника клас С

30

 

Движение със ски и колани

30

5. Теория на туризма

 

Видове туризъм. Алтернативен туризъм.

10

 

Туристически ресурси и туристически пакети

10

 

Видове туристически услуги

5

 

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

10

6. Придружаване на клиенти

 

Съвременни изисквания за планинския водач

10

 

Съставяне на програма

5

 

Организация и планиране на преход

10

 

Осъществяване на преход

30

 

Екипиране и преминаване на трудни терени

25

 

Екскурзоводско обслужване

30

 

Анимация на туристическа група

5

 

Работа с местни доставчици на услуги и други партньори

5

7. Социална психология

 

Психология на малките групи

10

 

Нагласи, очаквания и национални особености на туристите

15

 

Изграждане на екип

10

 

Преодоляване на конфликти

10

8. Биоразнообразие и екология

 

Същност на биоразнообразието

10

 

Заплахи за биоразнообразието

10

 

Начини и методи на опазване

20

 

Връзка околна среда-туризъм

20

 

Защитени територии

20

9. Долекарска помощ и транспортиране на пострадал

 

Основи на анатомията и физиологията

25

 

Човешкото тяло в планински условия

30

 

Принципи на първата помощ

40

 

Методи и начини за оказване на долекарска помощ

50

 

Транспортиране на пострадал

10

 

Планинска аптека

5

10. Правна рамка на туризма

 

Нормативна уредба на туризма

10

 

Застраховки в туризма

10

 

Регламентиране на професията на планинския водач

5

 

Отговорности на планинския водач

5

Свободно избираеми предмети

11. Актуални проблеми в туризма

 

Особености на алтернативния туризъм в български условия

3

 

Връзка между световните политически събития и туризма

2

 

Системи за сертифициране в туризма

2

12. История на професията "планински водач"

 

История на придружаването в планината

4

 

Развитие на регламентирането на професията "планински водач"

4

13. История и култура на балканските народи

 

История на Балканите в европейски контекст

5

 

Културни различия и културни взаимодействия

10

14. Традиционен български фолклор

 

Особености на българската музика. Традиционни танци.

10

 

Обичаи на етническите групи в България

3

 

Особености на българската кухня и култура на хранене

2

15. Християнство и ислям на Балканите

 

Особености на православното християнство

5

 

Развитие на християнството на Балканите

5

 

Християнство и ислям на Балканите – сблъсък и синтез

5


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Обучение | Учебен план на професията "планински водач"
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.