Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

НАРЕДБА за прием на студенти МВБУ - Благоевград през учебната 2005/2006 година
Дата: 2005-04-08
Чл.1. Кандидатстването и приемането на студенти се извършва на основание Закона за висшето образование и съгласно условията, определени от този Правилник.

Чл.2. Студентите се обучават за придобиване на висше образование за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ след завършено средно образование и “магистър” - след завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” във висшето образование.

Чл.3. Завършилите висше образование на образователно-квалификационна степен „Специалист“, „Бакалавър“ или “Магистър”, кандидатстват за обучение по специалностите в МВБУ за образователно-квалификационна степен “бакалавър” с конкурс по документи.

Чл.4. Броят на местата за прием на студенти се утвърждава от Министерския съвет на Република България в съответствие с акредитирания образователен капацитет и се обявява предварително.

Чл.5. Допуска се едновременно кандидатстване за всички от обявените специалности и форми на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.

Чл.6. /1/ Кандидатите за обучение в бакалавърските програми трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища.
 2. Ако са завършили средното си образование в чуждестранни училища, да представят при кандидатстването си диплома, легализирана от Министерство на образованието и науката.
 3. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по кандидатстваната специалност. Приложение №1
 4. За задочно обучение могат да кандидатстват мъже, отслужили или окончателно освободени от военна служба.
 5. Младежите, които са приети за редовно обучение, се отлагат от наборна военна служба до завършване на обучението, но не по-късно от навършване на 27 години.

/2/ Кандидатите за обучение в магистърските програми трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да притежават Дипломаза завършена степен на висшето образование, успех не по-малко от "добър (4)" от диплома за завършена степен на висшето образование.
 2. Ако са завършили висшето си образование в чуждестранни университети, да представят при кандидатстването си диплома, легализирана от Министерство на образованието и науката.
 3. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по кандидатстваната специалност.
 4. За задочно обучение могат да кандидатстват мъже, отслужили или окончателно освободени от военна служба.
 5. Младежите, които са приети за редовно обучение, се отлагат от наборна военна служба до завършване на обучението, но не по-късно от навършване на 27 години.

Чл.7. /1/ Чужди граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и реда, установени за български граждани, ако:

 1. Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;.
 2. Имат статут на бежанци;.
 3. Съответстват на изискванията на Постановление 103 на Министерския съвет на Република България от 1993 г., за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, с поне един от следните документи: акт за раждане, кръщелно свидетелство или друг акт за гражданско състояние, паспорт или друг официален документ за самоличност.

Чл.8. /1/ Чуждите граждани, кандидати за студенти, подават следните документи:

 1. Формуляр за кандидатстване.
 2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките;
 3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено в съответния орган на страната, от която лицето кандидатства.

/2/ Документите по т. 2 и т. 3 от ал. /1/ трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

/3/ Дипломите за средно образование на чуждите граждани се легализират от Министерството на образованието и науката.

/4/ МВБУ изпраща документите на чужденците, приети за студенти в Министерство на образованието и науката, с цел издаване на визи, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

/5/ За всички неуредени в тази Наредба въпроси, отнасящи се до условията за прием на чужденци в МВБУ, се прилагат разпоредбите на задължителните държавни изисквания, действуващи в момента.

Чл.9. Не се допускат да кандидатстват:

 1. Младежи, отбиващи военния си дълг, ако не подлежат на уволнение до началото на учебната година.
 2. Лица, излежаващи присъди към началото на учебната година.

Чл.10. /1/ Кандидат-студентите, желаещи да се обучават в бакалавърски програми на български език, подават лично или чрез друго лице следните документи за участие в кандидат-студентски конкурс:

 1. Формуляр за кандидатстване - по образец на МВБУ.
 2. Диплома за завършено средно образование /или нотариално заверено копие/ и копие от нея.
 3. Български граждани, завършили средното си образование в чуждестранни училища, представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката – /нотариално заверено копие/.
 4. Военна книжка (за отслужилите) или удостоверение за уволнение от казармата към началото на учебната година - копие.
 5. Документ за платена такса за участие в конкурсен изпит:
  1. Таксите за участие в конкурсен изпит са:
   1. Тест за общообразователна подготовка – 15 лева
   2. Тест по чужд език – 10 лева
   3. По документи /след завършена образователно-квалификационна степен „Специалист“, „Бакалавър“ или “Магистър”/ – 10 лева
  2. Таксата да се внася в МВБУ при подаване на документите или по банкова сметка /Приложение №4/
  3. От такса се освобождават инвалиди І и ІІ степен; кръгли сираци до 25-годишна възраст; майки с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също висше училище, като представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
  4. Внесена такса не се връща.
 6. 6. Документи за участие в конкурс се подават:
  1. В учебната сградата на МВБУ в Ботевград, ул. “Гурко”14;
  2. В офиса на МВБУ в София - пл. „Народно събрание“-10, Студентски дом, ет. 3, ст.3.
  3. По пощата - с куриерска услуга. Пощенското клеймо да е не по-късно от 3.07.2005 г.
 7. Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отговорност за неправилно попълнени или неподадени в срок документи от кандидата.
 8. В случай, че се кандидатства за повече от една специалност и форма на обучение, отговорността за реда на подреждането на специалностите и формите е изцяло на кандидат-студента.
 9. След регистрация на документите не се допускат промени в тях.
 10. След изтичане на срока за кандидатстване документи не се приемат.
 11. Срок за подаване на документите:
13 юни - 7юли 2005 г./вкл./
/2/ Кандидат-студентите, желаещи да се обучават в бакалавърски програми на английски език, подават лично или чрез друго лице следните документи за участие в кандидат-студентски конкурс:

1. Формуляр за кандидатстване - /по образец на МВБУ/.

2. Диплома за завършено средно образование или нотариално заверено копие, заверен превод на английски език на дипломата и по едно копие на дипломата и на заверения превод.

3. Български граждани, завършили средното си образование в чуждестранни училища, представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката – /нотариално заверено копие/.

4. Документ за владеене на английски език - един от следните:

   • Положен тест TOEFL с минимален резултат 540 т., за компютърната версия на теста 207 т. Изпитът трябва да е положен през предходните 24 месеца към момента на кандидатстване.
   • University of Cambridge Local Examination Syndicate(UCLES):
   • Сертификат от Кембридж Ниво Напреднали (САЕ) “А или С Pass”
   • Сертификат за най-високо ниво на владеене на английски език (СРЕ) “А или С Pass”
   • International English Language Testing System (IELTS) “Band 6,5”

5. Документ за платена такса за участие в конкурсен изпит - 80 евро

Кандидат-студентите, които не притежават един от посочените документи за владее на английски език могат да положат институционален тест TOEFL, валиден само за City University и NHTV, или да положат онлайн тест ACCUPLACER. Датите за полагане на институционален тест TOEFL са:
20 февруари 2005 г., 20 март 2005 г., 17 април 2005 г., 22 май 2005 г., 19 юни 2005 г., 17 юли 2005 г. Тестът се провежда при група най-малко от 10 души. В случай, че не се събере минималният брой кандидат-студенти за провеждане на изпита, записалите се ще положат тест на следващата официално обявена дата. Таксата за провеждане на теста е 30 USD. ACCUPLACER теста може да се провежда на дата, предварително уговорена с Регистъра на програмата. Таксата за провеждане на теста е 10 евро.

6. Есе на тема“Какви възможности предвиждам от обучението си по бизнесадминистрация в Сити Юнивърсити?”или Есе на тема “Защо избирам кариера в областта на туризма?”, което трябва да бъде в обем до 2 страници, на английски език и напечатано.

7. Препоръка от преподавател на английски език или на български език с приложен превод на английски език.

8. Документи за участие в конкурс се подават в учебната сградата за международните програми в Правец

Чл.11. /1/ Кандидат-студентите, желаещи да се обучават в магистърски програми на български език, подават лично или чрез друго лице следните документи за участие в кандидат-студентски конкурс:

1. Формуляр за кандидатстване - /по образец на МВБУ/.

2. Диплома за завършено висше образование - оригинал и копие или академична справка.

3. Есена тема “Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма”

4. Български граждани, завършили висшето си образование в чуждестранни училища, представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката – /нотариално заверено копие/.

5. Военна книжка (за отслужилите) или удостоверение за уволнение от казармата към началото на учебната година - копие.

6. Документ за платена такса за участие в конкурсен изпит:

6.1 Таксата за участие в конкурсен изпит е 10 лева.

6.2. Таксата да се внася в МВБУ при подаване на документите или по банкова сметка /Приложение № 4/

6.3. От такса се освобождават инвалиди І и ІІ степен; кръгли сираци до 25-годишна възраст; майки с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също висше училище, като представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

6.4. Внесена такса не се връща.

7. Документи за участие в конкурс се подават:

6.1. В учебната сградата на МВБУ в Ботевград, ул. “Гурко”14;

6.2. В офиса на МВБУ в София - пл. „Народно събрание“-10, Студентски дом, ет. 3, ст.3.

8. Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отговорност за неправилно попълнени или неподадени в срок документи от кандидата.

9. В случай, че се кандидатства за повече от една специалност и форма на обучение, отговорността за реда на подреждането на специалностите и формите е изцяло на кандидат-студента.

10. След регистрация на документите не се допускат промени в тях.

11. След изтичане на срока за кандидатстване документи не се приемат.

12. Срок за подаване на документите:

3 октомври- 31 октомври 2005 г./вкл./

/2/ Кандидат-студентите, желаещи да се обучават в магистърски програми на английски език, подават лично или чрез друго лице следните документи за участие в кандидат-студентски конкурс:

1. Формуляр за кандидатстване - по образец на МВБУ.

2. Диплома за завършено висше образование или нотариално заверено копие, заверен превод на английски език на дипломата и по едно копие на дипломата и на заверения превод.

3. Български граждани, завършили висшето си образование в чуждестранни училища, представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката – /нотариално заверено копие/.

4. Документ за владеене на английски език - един от следните:

   • Положен тест TOEFL с минимален резултат 550 т., за компютърната версия на теста 213 т. Изпитът трябва да е положен през предходните 24 месеца към момента на кандидатстване.
   • University of Cambridge Local Examination Syndicate(UCLES):
   • Сертификат от Кембридж Ниво Напреднали (САЕ) “А или С Pass”
   • Сертификат за най-високо ниво на владеене на английски език (СРЕ) “А или С Pass”
   • International English Language Testing System (IELTS) “Band 7,0”

5. Документ за платена такса за участие в конкурсен изпит - 75 евро

Кандидат-студентите, които не притежават един от посочените документи за владее на английски език могат да положат институционален тест TOEFL, валиден само за City University, или да положат онлайн тест ACCUPLACER. Датите за полагане на институционален тест TOEFL са:
20 февруари 2005 г., 20 март 2005 г., 17 април 2005 г., 22 май 2005 г., 19 юни 2005 г., 17 юли 2005 г. Тестът се провежда при група най-малко от 10 души. В случай, че не се събере минималният брой кандидат-студенти за провеждане на изпита, записалите се ще положат тест на следващата официално обявена дата. Таксата за провеждане на теста е 30 USD.
ACCUPLACER теста може да се провежда на дата, предварително уговорена с Регистъра на програмата. Таксата за провеждане на теста е 10 евро.

9. Автобиография и мотивационно писмо на английски език .

Документи за участие в конкурс се подават в учебната сграда за международните програми в София

Чл.12. /1/ Кандидатстването за бакалавърските програми на български език се извършва чрез:

1. Писмен конкурсен изпит за съответната специалност:

Специалност Форма на обучение Конкурсни изпити
Първи изпит Втори изпит
Бизнес- администрация редовно/задочно/
дистанционно
Тест за общообразователна подготовка - ТООП -
Международни икономически отношения редовно/задочно Тест за общообразователна подготовка - ТООП Чужд език
Счетоводство и контрол редовно/задочно Тест за общообразователна подготовка - ТООП -
Туризъм редовно/задочно Тест за общообразователна подготовка - ТООП Чужд език

Тест за общообразователна подготовка - Тестът определя нивото на общообразователната подготовка на кандидатите след завършено средно образование /Приложение №2/

Чужд език - изпит за установяване равнище на владеене на един от езиците: Английски, Немски, Френски, Испански или Руски език /Приложение №3/

2. Съдържанието на ТООП се основава на учебното съдържание на действащите в годината на кандидатстване учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България.

3. Нивото на знания по чужд език се проверява чрез писмен конкурсен изпит.

4. Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система.

5. Изпитите се провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.

6. Тестовете за писмените състезателни изпити се подготвят от МВБУ.

7. Писмените състезателни изпити са анонимни и са с продължителност, както следва:

Място

Продължителност

Ботевград

3 часа

Ботевград

45 минути

8. Кандидат-студентите са длъжни да се явят на изпит не по-късно от 30 минути преди началото му с контролната карта и личната карта.

9. График за провеждане на конкурсните изпити:

ИЗПИТ

Дата

Място

Начален час

ТООП

10 юли 2005 г.

Ботевград

9.00

 

ИЗПИТ

Дата

Място

Начален час

Чужд език

10 юли 2005 г.

Ботевград

14.00

11. Кандидатът се допуска в изпитната зала след представяне на контролна карта и лична карта.

12. Един ден преди изпита кандидат – студентът трябва да провери за точното място за провеждане на изпита.

/2/ Кандидатстването за бакалавърските програми на английски език се извършва чрез:

1 Писмен конкурсен изпит за съответната специалност:

Специалности Форма на обучение Конкурсен изпит
Бизнес- администрация редовно Есе
Туризъм редовно Есе
 • Есе на темаКакви възможности предвиждам от обучението си по бизнесадминистрация в Сити Юнивърсити?, което трябва да бъде в обем до 2 страници, на английски език и напечатано.
 • Есе на тема “Защо избирам кариера в областта на туризма?”, което трябва да бъде в обем до 2 страници, на английски език и напечатано.

   Чл.13. Изисквания към кандидат-студентите при провеждане на конкурсния изпит по чл. 12/1/:

   /1/. Конкурсният изпит е анонимен, кандидатите са длъжни да пишат със син химикал.

   /2/. Явилите се след началото на изпита, не се допускат до участие в него.

   /3/. Писмената работа се анулира от председателя на изпитната комисия и кандидатът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса при

   1. Опит за преписване;
   2. Други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
   3. При опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез знак, особен цвят и др.

   /4/. Забранено е внасянето на мобилни телефони, четиризначни таблици и калкулатори.

   /5/. През първия час от изпита кандидатът няма право да напуска залата. След това време излизането се разрешава по изключение с придружител /служебно лице/.

   /6/. В случаите, когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да заяви това. В този случай квесторите унищожават листа със знака и на кандидата се дава друг лист и/или плик.

   /7/. Кандидат–студентът предава писмената си работа на квесторите в залата, които в негово присъствие проверяват материалите. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването от квестора на големия плик с писмената му работа.

   /8/. След предаване на писмената си работа кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата по предварително посочения ред.

   Чл.14. Тестовете се проверяват и оценяват от комисия.

   /1/ Работите се оценяват с точност до 25 стотни.

   /2/ Писмените работи се проверяват и оценяват от двама члена на изпитна комисия, независимо един от друг.

   /3/ Когато разликата в оценките на двамата проверители е до 0,50, крайната оценка е средно аритметична между двете оценки с точност до стотните.

   /4/ При разлики в оценяването по-големи от 0,50 писмената работа задължително се предава на арбитър.

   Чл.15. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит и първото класиране:

   14юли /четвъртък/2005 г.

   Чл.16. След оповестяване на резултатите в петдневен срок, кандидатите могат да подадат молба да разгледат работата си.

   Чл.17. Обявените оценки от писмените изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване. Те важат само за годината, в която са положени изпитите.

   Чл.18. Състезателният бал се образува по определен ред за всяка специалност.

   /1/ Балът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от оценки, както следва:

                                  1. Бакалавърски програми на български език

   Специалности

   Балообразуване

   Бизнес-администрация

   Удвоената оценка от Тест за общобразователна подготовка

   Оценката по Български език и литература от Зрелостен изпит

   Оценката по Математика от Дипломата за средно образование

   -

   Международни икономически отношения

   Удвоената оценка от Тест за общобразователна подготовка

   Оценката по Български език и литература от Зрелостен изпит

   Оценката по Математика от Дипломата за средно образование

   Оценката от теста по Чужд език

   Счетоводство и контрол

   Удвоената оценка от Тест за общобразователна подготовка

   Оценката по Български език и литература от Зрелостен изпит

   Оценката по Математика от Дипломата за средно образование

   -

   Туризъм

   Удвоената оценка от Тест за общобразователна подготовка

   Оценката по Български език и литература от Зрелостен изпит

   Оценката по География от Дипломата за средно образование

   Оценката от теста по Чужд език

                                  2. Бакалавърски програми на английски език:

   Специалности

   Балообразуване

   Бизнесадминистрация

   Удвоената оценка от Есе

   Оценката по Български език и литература от Зрелостен изпит

   Оценката по Математика от Дипломата за средно образование

   Туризъм

   Удвоената оценка от Есе

   Оценката по Български език и литература от Зрелостен изпит

   Оценката по География от Дипломата за средно образование

   Чл.19. /1/.Не образуват бал и не участвуват в класирането кандидат-студенти:

   1. Получили оценка слаб (2.00).
   2. С анулирана писмена работа.

   Чл.20. /1/ Ако в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, като едната е от зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща се смята оценката от зрелостния изпит.

   /2/ При образуване на състезателния бал на кандидат-студентите, в чиято диплома за средно образование няма оценка от зрелостен изпит по български език и литература, се взема оценка от общообразователна подготовка.

   Чл.21. В класирането участват само кандидати, които са издържали успешно конкурсните изпити, предвидени за съответните специалности.

   Чл.22. /1/ Класирането на кандидатите става по низходящ ред на бала в съответствие с обявения прием и според посочената от кандидата последователност на специалностите и формите на обучение.

   Чл.23. Когато на последно място за прием по дадена специалност се класират двама или повече кандидати с равен бал, то те всички се приемат.

   Чл.24. Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите и сроковете за записване.

   Чл.25. За непопълнените места по специалности и форми на обучение, Ректорът може да определи и  допълнителни условия за прием.

   Чл.26.   Записването на новоприетите студенти се извършва на основание класирането със заповед на Ректора.

   Чл.27. Срок за записване Първо класиране

   15 юли - 21 юли 2005 г.

   Чл.28. Обявяване на второ класиране за незаетите места

   22юли 2005 г.

   Чл.29. Срок за записване Второ класиране

   23 юли - 29 юли 2005 г

   Чл.30. Приетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права. На техните места се приемат следващите в класирането кандидат-студенти.

   Чл.31.  /1/ Необходими документи за записване за програмите на български език:

   1. Комплект документи за записване - по образец на МВБУ.
   2. Медицинско удостоверение, издадено от здравното заведение, обслужващо студента и удостоверение от районния психо-диспансер.
   3. Документ за платена учебна такса за първия семестър.
   4. Четири снимки паспортен формат.
   5. Лична карта, която след сверка се връща.
   6. При отказ от обучение при приключила процедура на записване, таксата за обучение не се възстановява

   /2/ Необходими документи за записване за програмите на английски език:

   1. Комплект документи за записване - по образец на МВБУ.
   2. Медицинско удостоверение, издадено от здравното заведение, обслужващо студента и удостоверение от районния психо-диспансер.
   3. Документ за платена учебна такса за първия семестър или за цялата учебна година.
   4. Седем снимки паспортен формат.
   5. Лична карта, която след сверка се връща.
   6. При отказ от обучение при приключила процедура за записване се удържа административна такса от 200 евро.

   Чл.32. Приемът на кандидати за бакалавърски програми на български език, притежаващи образователно-квалификационна степен “Специалист”, “Бакалавър” и “Магистър” е с конкурс по документи.

   /1/ Състезателният бал се образува като сбор от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити /оценка на дипломна работа/, посочени в дипломата за висше образование.

   /2/. За участие в конкурса кандидатите подават следните документи:

   1. Формуляр по образец на МВБУ.
   2. Диплома за висше образование - оригинал и ксерокопие или академична справка .
   3. Документ за платена такса за кандидатстване по документи

   §1. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на МВБУ, се отстраняват от участие в конкурса.

   §2. Молби и жалби по кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора в деловодството на МВБУ в срок до 09.09.2005 год. След тази дата молби и жалби не се приемат.

   §3. Правилникът се издава на основание чл.68 от Закона за висшето образование и в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

   §4. Резултатите от кандидат-студентските изпити и класирането ще бъдат публикувани на страницата на училището в Интернет.

   Правилникът е приет на Заседание на Академичния съвет на Международното висше бизнес училище на 15 декември 2004 г.

   ПРИЛОЖЕНИЕ №1

   Към чл. 6, /1/, т. 3

   Не се допускат да кандидатстват и следват лица със следните заболявания:

    1. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения на двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др. екстрапирамидни хиперкинезии, травмена енцефалопатия, травмени увреждания на гръбначния мозък и периферната нервна система след системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.

    2. Психични заболявания: шизофрения - изходно състояние /с шизофренен дефект/, трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения - алтернантно и хронично протичане, чести психотични фази; епилепсия - изразена епилептична промяна на личността, епилептични припадъци /особено големи/; доказана истинска параноя; травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално - мнестични промени.

    3. Открити форми на туберкулоза.

    4. Абсолютна и практическа двустранна слепота и прогресираща диабетна ретиноатия.


   Печат на офертатаПечат
   Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

    
   главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
   Journey.bg | Документи | Обучение | НАРЕДБА за прием на студенти МВБУ - Благоевград през учебната 2005/2006 година
   © 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.