Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Хасковска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Симеоновград

п.к. 6490 тел.код 03781

Географска характеристика

Релеф
Теренът е прорязан от поречието и притоците на река Марица - с обща площ около 8 м2 - 3,6 % от територията. Релефът се състои от изолирани хълмисти възвишения, разчленени едно от друго. Средната надморска височина е 78,7 м. в долината на река Съзлийка.

Климат
В климатично отношение Общината попада в района на Източнородопските речни долини, в Южнобългарската климатична подобласт. Климатът се характеризира с мека, топла зима, средна температура +0,3° С. Честите затопляния под въздействието на средиземноморски въздух обуславят късния период на задържане на снежната покривка. Лятото е сравнително горещо със средна температура около +25° С, като чести са дните с над 35° С. Пролетта настъпва рано и е по-хладна от есента. Температурата над 5° С е от началото на март до първата десетдневка на декември. Средната сума на валежите е около 140 мм, като минимумът е през м. август, а максимумът е през май.

Почви
В района преобладават канелено-горски почви, алувиално-ливадни по поречието на река Марица, черноземни-смолници. По-високите части на района се обветрени с по-плитък хумусен слой, който с падането на надморската височина става по-дълбок и почвите са по-плодородни.

Водни ресурси
На територията на община Симеоновград има общо 156 водоема, язовира и водостопански съоръжения. През общината преминава река Марица, най-голямата река в България. В пределите на общината р. Марица не приема десни притоци. По-характерни леви притоци са река Юручка, Авалийско дере и река Съзлийка, която е най-значимия ляв приток на р. Марица. На река Луда Яна е построен язовир Троян. На север от село Тенево се намира язовир Тенево. Построени са около 20 по-малки и по-големи изкуствени водоеми и напоителни канали. Водоснабдяването в района се извършва централизирано от подземни води от алувиалните кватернерни отложения на р. Марица като за целта са изградени кладенци. Водопроводимостта на тези отложения е 200-500 м3/сек. на квадратен километър.

Минерални ресурси
На територията на общината досегашните геоложки проучвания не са установили находища на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Изключение в това отношение правят находищата на редки метали.

Флора и фауна
Основни дървесни видове са - черен бор, цер, благун, келев габър, драка, глог. Фауната е характерна за представения тип месторастения. Представлява се от колжидски фазан, полска яребица, оризищна мишка, заек. От дивия животински свят най-често се срещат заекът и лисицата, а по-рядко вълкът, порът и язовецът.

Гори
Горският фонд в общината заема площ от 52 066 дка или 23 % от територията. Стопанисва се от горско стопанство Харманли.


Теренът е прорязан от поречието и притоците на река Марица

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България География - Географска характеристика - Симеоновград, Хасковска област, информация, история, култура, забележителности в Симеоновград, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Симеоновград, снимки от Симеоновград, туризъм в Хасковска област, настаняване в хотели в Симеоновград, Хасковска област; частни квартири в Хасковска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.