Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за България.
Ако искате да видите всички новини натиснете ТУК.
Населено място: 

Туризъм насред Добруджа – защо не?

Дата: 27.07.2010

Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 


 

 

 

 

Туризъм насред Добруджа – защо не?

Североизточна България традиционно се възприема като житница, като място за мащабни инвестиции в земеделска техника и създаване на конкурентноспособни ферми. Но все повече местни власти и инвеститори виждат възможности за развитие на туризма – макар и не както повечето хора си го представят като басейни, море и луксозни хотели.

На територията на общините Крушари и Тервел, стартирали проект за анализ и подкрепа на потенциала за алтернативен туризъм, съществуват редица такива предпоставки. Природни дадености, културно-историческото наследство, стратегическото положение и съдействието от страна на местните власти са едни от основните фактори, благоприятстващи привличането на местни и чуждестранни инвестиции в туризма.

Стратегическо положение
Накратко - географията помага. Близостта на региона до Северното Черноморие създава добри предпоставки за привличането на сериозен туристопоток от лагеруващи в силно развитите курорти на Албена, Златни Пясъци, Варна, Св. Св. Константин и Елена, Слънчев ден и др. Сезонността на предлаганите туристически продукти по Черноморието е проблем, който може да се преодолее със създаването на регионален туристически продукт. Имайки предвид природните дадености на двете общини, съществува реална възможност за целогодишно предлагане на туристически пакети. Регионът е граничещ с Румъния, което създава предпоставки за привличане на сериозен поток от румънски курортисти. През последните години се забелязва ръст на посетителите в област Добрич идващи от Румъния. По данни на Държавната агенция по туризъм, през 2009 година Румъния води класацията на посещенията с цел туризъм на чужденците в България с 942 071 туристи. Общините осигуряват сигурна връзка между Дунав и Черно море. В област Добрич има развита гъста пътна мрежа, международен път, а на по-малко от 100 км e разположено и международно летище Варна. Двете общини разполагат и с възможност за привличането на любители на културата и природните забележителности и от вътрешността на страната. В югозападна посока са разположени голям брой културно-исторически забележителности, които са обект на сериозен интерес както от страна на български туристи, така и от организирани чуждестранни групи. Подобни забележителности са Плиска, Преслав, Мадарският конник и др.

Културно-историческо наследство
На територията на двете общини съществуват сериозни предпоставки за развитието на културно-исторически и културно-опознавателен туризъм. На територията на община Крушари има множество укрепени селища от античността и средновековието, некрополи, римски път, мюсюлманско теке и редица други обекти с културно-историческо значение. Тук се намира и крепостта Залдапа, която се счита за един от най-големите и значими късно-антични градски центрове в тази част на Балканския полуостров. Множество са историческите забележителности на територията и на община Тервел. Те включват редица антични и средновековни крепости, некрополи, паметници на загинали в двете Световни и Отечествената война, паметници на бележити българи. Общия брой на паметниците наброява 376 археологически, исторически и художествени паметници на културата. От особено значение за развитието на единен туристически продукт е районът на Суха река. По поречието на реката има множество ранно-византийски и старобългарски скални манастири, които са едни от най-старите скални манастири на територията на цяла Европа. В района са разположени и множество пещери, които са обявени за археологически паметници на културата. Интерес представлява и историческия музей в град Тервел, който разполага с художествена галерия, етнографска сбирка и археологическа експозиция. На територията на двете общини функционират редица танцови и певчески състави и формации, които се вписват в предлагания туристически продукт. Пред туристите те представят характерни за района обичай, ритуали, танци и носии. Запазените през вековете традиционни български занаяти (сарачество, бъчварство, железария, изработка на дърводелски изделия и изделия от ковано желязо) привличат вниманието на българските и чуждестранни туристи.

Природни ресурси
Добри са условията за развитието на ловен туризъм. Районът е богат на дивеч – елен, фазан, пъдпъдък, яребица, заек, дива свиня и др. Възможността за неговото практикуване в период, когато активният летен сезон по Северното Черноморие е приключил, е предпоставка за удължаване на туристическия сезон. Държавната дивечовъдна станция в Тервел предлага лов по линията на организиран ловен туризъм, като дори в момента се наблюдава осъществяването на лов от чуждестранни групи. Освен лов, множеството язовири в региона създават добри условия за практикуването на любителски и спортен риболов.
Много богат е и птичия свят. Над Суха река преминава пътят на прелетните птици. По поречието на Суха река и Хърсовска река гнездят и се хранят 132 вида птици, като много от тях са обявени за редки и защитени видове. Това създава предпоставки за развитието на туризъм свързан с наблюдението на птици, както и на модерния в момента фототуризъм. Растителния свят също е богат по поречието на Суха река. Някои от горите са обявени за природни забележителности, а на територията на община Тервел има 5 вековни дървета, които са обявени за защитени. Част от териториите й попадат в НАТУРА 2000. Наблюдението на защитени, редки и застрашени от изчезване птици и растителни видове е изключително преживяване за туристите. Дванадесет вида прилепи живеят в пещерите в двете общини, като някои от тях са в списъка на застрашените видове. Броят на пещерите надвишава 30, което създава добри предпоставки за развитието на пещерен туризъм.

Съдействие от страна на местните власти
Налице е широк политически консенсус от страна на местните власти относно необходимостта от привличане и поддържане на чуждестранните инвеститори. Общините предоставят добри условия за покупка на имоти и отдаване на концесия, при установени прозрачни процедури и ясни законово установени правила, които трябва да се спазват от потенциалните инвеститори.

Този документ е създаден в рамките на проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Крушари и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на управляващия орган.

Видяна общо: 772 рейтинг: 0.21

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.