Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Софийското летище чака нова пътека за рулиране

Дата: 30.12.2005

Летище София ЕАД обяви открита процедура за проектиране и строителство на нова пътека за рулиране, като продължение на съществуващата пътека за рулиране J в участъка от перона до антиобледенителна площадка запад. В предмета на поръчката се включва и монтиране на светосистема, разширяване на перона на юг от новоизграждащата се пътека за рулиране до съществуващата пътека за рулиране H заедно със съпътстващата инфраструктура и разрушаване на старата пътека за рулиране D.

Гаранцията за участие в поръчката е 35 хил. лв. Кандидатите трябва да я внесат под формата на банкова гаранция за участие или неолихвяем паричен депозит, преведен по сметка на възложителя. Съгласно Закона за обществените поръчки гаранцията за участие в процедура не може да е по-малка от 1 % от стойността на поръчката. Това означава, че сумата за проектиране и изграждане на новата пътека за рулиране не може да е по-малка от 3,5 млн. лв. без ДДС.

В обявлението за процедурата е отбелязано, че средствата за финансиране на поръчката са предвидени в списък за основни ремонти. Цената на договора реално подлежи на плащане по количествено-стойностната сметка, предлагана цена в български левове и определена по фактически изпълнени работи с включен ДДС. За проектирането се предвиждат 50 % авансово плащане от цената, междинно плащане - 40 % от цената в петдневен срок след получаване на разрешение за строителство, и остатъка от 10 % ще се преобразува в гаранция за добро изпълнение на авторския надзор по време на строителството. За строителните работи авансовото плащане се очаква да е 10 % от общата сума, междинните плащания да са до 500 хил. лв. за фактически изпълнени, актувани и одобрени работи по количествено-стойностната сметка. Окончателните плащания за строителството са остатък от разликата между цената на фактически изпълнените видове работи, включително допълнителните количества или нови видове, и авансовите плащания за проектиране и строителство и междинните за строителство.

От кандидатите в процедурата се изисква да представят списък на основните изпълнени договори към офертата с приложени и съответните референции от тях. Предлаганата обща цена или която и да било нейна част, както и общата стойност на подобните поръчки трябва да отговарят на описа. Описание на техническото оборудване, както и копия от договорите за закупуването или наемането му за оборудване, което смята да използва за строителството по образеца към документацията, също се изискват. Участниците трябва да приложат и декларация за ползване на акредитирана лаборатория за изпитване с приложено нотариално заверено копие на лиценза на лабораторията.

Сред останалите специфични условия към кандидатите са да представят работна програма за изпълнение на строителството и линеен календарен график. Списък и доказателства за техническите лица, участващи в проектирането и строителството, и декларация, че строителството ще бъде извършено с посочените лица от ключовия персонал също са сред критериите за участие.

bgfactor.org

Видяна общо: 378 рейтинг: 0.09

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.