Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Пресконференция на АБТТА

Дата: 31.05.2010

Днес, 31.05 в БТА Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти АБТТА организира пресконференция във връзка с поемането на президентския пост на ЕКТАА, най - влиятелният професионален форум на Европейския туризъм. Основана през 1961 г., днес в ЕКТАА членуват националните туристически асоциации на всички Европейски държави – членове и кандидат членове на Европейския съюз.

На пресконференцията присъстваха представители на основни български медии, партньорски организации и ръководители на големи туристически фирми. Като почетен гост на събитието присъства зам. министърът на туризма г-н Иво Маринов.

На пресконференцията председателят на АБТТА и Президент на ЕКТАА - Ирена Георгиева, представи основни насоки на работата на европейския форум през периода на българското президентство.

Приоритет в работата на европейската организация, през периода на българския мандат, е европейското законодателство за защита на потребителите (Директива за правата на пътниците), със специален фокус върху пакетните туристически пътувания (Директива за пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки) и защита правата на пътниците при пътуване с въздушен транспорт (Регламент относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети ).

Акцент в работата по Директива за правата на пътниците са защита на потребителите при договори, сключени извън търговския обект, на улицата или на изложбен щанд, а също тези, сключени онлайн.

Директива за пакетните пътувания е един от най-важните нормативни документи в сферата на туризма, уреждащ различните задължения на туроператорите и на туристическите агенти, предлагащи пакетни пътувания. Позицията, зад която застава ЕКТАА е, че специфичното секторно законодателство, касаещо пакетните пътувания трябва да регулира и т.н. динамично пакетиране, отчитайки всички аспекти на защита на потребителите, а чрез разширяване на обхвата на действие на регулацията до всички доставчици на туристически услуги, продаващи от свое име каквито и да е комбинации пътнически услуги да бъдат постигнати равностойни конкуренти условия за всички “играчи” на туристическия пазар.

Ревизията на Европейската директива съвпада със стартиране на експертната работа по разработване на нов закон за туризма в България. Консултациите, в които АБТТА, като председателстваща организация на ЕКТАА, ще участва на най-високо ниво в ЕК, предоставят уникална възможност за създаване на модерна нормативна рамка, отговаряща на всички европейски законови изисквания и едновременно осигуряваща хармонична взаимовръзка между националните интереси и Европейските приоритети.

Защита правата на пътниците при пътуване с въздушен транспорт

Основните усилия в работата на ЕКТАА през периода 2010 – 2012 г. ще бъдат ориентирани към защита на потребителите на въздушен транспорт от фалит на авиокомпаниите, правата на пътници с намалена мобилност, компенсации при загубен и повреден багаж. Важен аспект от работата в това направление е защита на пътуващите по въздух в случай на природни действия и извънредни обстоятелства.

В резултат на ефективната и последователна политика, провеждана от ЕКТАА, в началото на м.май т.г. Европейската комисия разшири обхвата на държавни помощи за щети, претърпени вследствие кризата в Европейското въздушно пространство поради вулканичните изригвания и благодарение на авторитета, с който организацията се ползва в Европейските институции, Европейският туристически сектор получи право на равнопоставено с авио-индустрията държавно подпомагане.

Друго важно направление в дейностите на ЕКТАА през периода на българското президентство е свързано с правомощията и новите компетенции, които Лисабонския договор от края на 2009 г. дава на ЕС в сферата на туризма. АБТТА ще насочи своите експертни усилия за постигане целите на общоевропейската рамка за консолидирана политика в туризма в основните препоръчвани сфери на влияние – разширяване на туристическия сезон, ориентирано към 4 целеви групи – младежи, хора от третата възраст, туристи със специфични нужди и семейства с ниски доходи; засилване използването на нови технологии и иновации в туристическия сектор, при което ще използва всички възможни инструменти за тяхната реализация – повишаване компетенциите на работещите в туристическия сектор, сътрудничество с институции, създаващи знания, практическо прилагане на европейски краткосрочни изследвания и статистически проучвания, пълноценно използване на механизмите на Европейското финансиране.

Съвместна инициатива на АБТТА, ЕКТАА и още четири европейски национални асоциации-членове на ЕКТАА, финансирана от ОП ”Мрежа за конкурентноспособност и устойчивост на европейския туризъм“ представлява първа стъпка в тази посока.

Проектът, която стартира от 1 юни 2010 г. и в който участват и два европейски научно-изследователски института, цели подпомагане усилията за оцеляване на малките и средни туристически фирми в условията на повишена конкурентност чрез предлагане на високо качествени и максимално персонализирани туристически услуги, устойчиво фирмено развитие и гарантирана защита на потребителите на туристически услуги.

Чрез разработване на единна система от стандарти за качеството на всички включени в туристическия пакет услуги и създаване на практическо ръководство за тяхното постигане, както и определяне на набор от мониторингови индикатори на дейността, туристическите фирми, избрали да прилагат в своята работа изискванията на проекта ще получават европейски разпознаваем стикер, информиращ клиентите за добавената стойност на предлаганите от тях услуги. След първоначалното въвеждане на практиките за устойчиво развитие във фирмите – членове на петте асоциации - участници в проекта се очаква постепенно включване на всички останали членове на ЕКТАА – общо 32 европейски асоциации и членуващите в тях близо 80 000 туристически фирми, което в крайна сметка ще се постигне значително подобрение в качеството на услугите по цялата туристическа верига и безспорно ще гарантира максимална удовлетвореност и защита на потребителя на туристически услуги.

Секретариат ABTTA
2 A Kanchev str, floor 4, office 11
tel./fax: +359 2 980 52 55
mobile: +359 878 912 538
e-mail:
info@abtta.com
web site: www.abtta.com

Видяна общо: 745 рейтинг: 0.19

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.