Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Община Червен бряг създава нов модел за грижа за деца и младежи с увреждания

Дата: 24.04.2012

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Община Червен бряг започна изпълнението на Договор BG161PO001/1.1-12/2011/006 „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, ж.к. Победа, в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг”. Проектът се финансира по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Инвестиционният проект е на стойност 1 094 751.00 лева, а срокът за неговото изпълнение - 18 месеца. 85% от средствата ще бъдат отпуснати от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% - от държавния бюджет на Република България. Парите са предназначени за изграждането и оборудването на един Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ за деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години и едно защитено жилище ) в гр. Червен бряг, в които ще бъдат настанени общо 22 деца и младежи с увреждания от специализираните институции.

Основната цел на проекта е осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, предоставяща резидентни услуги в общността за децата над 3 г. възраст от домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и за децата и младежите с увреждания, които предстои да напускат или да бъдат изведени от социалните институции. Чрез проекта децата в риск ще имат възможност да живеят в среда, близка до семейната. Това ще допринесе за постепенната им интеграция в обществото. За предоставянето на новия вид услуги, които ще заменят институционалните грижи за подрастващите, ще бъдат разкрити 17 нови постоянни работни места.

Новопостроената сграда на ЦНСТ (обект 1) ще бъде разположена в непосредствена близост до съществуващо обединено детско заведение, с отреден терен за училище и общинската болница. За създаване на защитеното жилище (обект 2) е предвидена реконструкция на сграда, в близост до ОУ „Алеко Константинов”. Двата обекта за настаняване от семеен тип ще бъдат разположени в жилищни квартали, благоустроени по отношение на улично-тротоарна мрежа, озеленяване, транспортна и търговска мрежа.

Община Червен бряг има добър опит при преодоляване на един от основните проблеми на децата с увреждания и техните семейства – социалната изолация, благодарение на съвместните усилия на общинската администрация, социални работници, „Обществен център-Светлина” на читалище “Светлина” и със съдействието на местната кабелна телевизия и преса.

Това е четвъртият проект, спечелен от местната кметска управа по ОП „Регионално развитие” през последните 3 години. Всичките са на обща стойност 8 814 773.40 лв. и са насочени към подобряване на образователната, пътната, туристическата и социалната инфраструктури на територията на общината.

Евгения Николова - ръководител на проекта
Мобилтел: 0887 685 585
поща: evgeniq_nikolova17@abv.bg

Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.1-12/2011/006 „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, ж.к. Победа, в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган община Червен бряг, област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Антим І, п.к. 5980, тел. + 359 659 927 08, факс + 359 659 923 51, интернет адрес: http://www.chervenbryag.eu, е-mail: municipality@chervenbryag.bg

Видяна общо: 795 рейтинг: 0.27

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Община Червен бряг създава нов модел за грижа за деца и младежи с увреждания
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.