Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Дирекция Природен парк Странджа
Малко Търново
ул. Янко Маслинков 1
Тел.: 05952/ 2229, 2896, 4129
Факс.: 05952/ 2963
E-mail: strandja_park@abv.bg
http://parkstrandja.hit.bg
План за управление на Природен парк Странджа
още материали

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Защо е създаден Природен парк “Странджа”?

Министрите на околната среда на Европа на срещата си в швейцарския град Люцерн през 1992 г. обявяват Странджа за една от петте най-важни територии в Централна и Източна Европа за запазване на общоевропейското природно наследство.
Парк “Странджа” е създаден като народен парк през 1995 г. по инициатива на група български природозащитници и лесовъди с цел дългосрочно опазване на природното и културно-историческото наследство на Странджа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района.
С влизането в сила на Закона за защитените територии (1998) паркът е прекатегоризиран от “народен”в “природен”. ”Природен парк” е една от шестте категории защитени територии, която съдържа най-малко ограничения за ползване от страна на хората. Този тип защитени територии се управляват с цел опазване на биологичното разнообразие,предоставяне на възможности за развитие на научни,образователни и рекреационни дейности,развитие на туризъм и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционните форми на поминък.

Върху каква територия се простира Природният парк “Странджа”?

Природен парк “Странджа” се намира в Бургаска област на границата с Република Турция. Той е разположен на територията на: Община Малко Търново,част от Община Царево и малка част от Община Приморско. С обща площ 1160 кв.км ПП “Странджа” е най-голямата защитена територия в България. В границите на парка влизат 21 населени места с около 8000 души население.

Какво представлява Планът за управление?

Планът за управление е стратегически документ,който регламентира действията по опазване на природата и дава рамка за устойчиво развитие на територията.Той се съставя и прилага в съответствие със Закона за защитените територии и съдържа подробно описание на природните и социално-икономическите характеристики на територията,очертава дългосрочните и краткосрочни цели на управление,определя зони със съответни режими на ползване на природните ресурси и строителство,предлага пакет от програми и проекти за опазване на природните дадености и устойчиво развитие на територията.
Планът за управление на природен парк “Странджа” е изработен с участието на около 50 експерти и над 20 заинтересовани лица и институции. За отчитане на общественото мнение бе проведено социологическо проучване.
За да бъдат отразени становищата и препоръките на местната общественост и заинтересованите институции, ще бъде организирано Обществено обсъждане на Плана за управление. След това той ще бъде внесен за одобрение в Министерството на околната среда и водите. Планът за управление влиза в сила след приемането му от Министерския съвет и утвърждаването му от Министъра на околната среда и водите. Неговият срок на действие е 10 години.

Какво представлява зонирането на парковата територия и свързано ли е с някакви ограничения?

Зонирането е условно разделяне на парковата територия на зони според тяхното значение за природозащитата. То се изисква от Закона за защитените територии и представлява инструмент за управление на парка. Във всяка зона се предвиждат режими на ползване на природните ресурси и строителство, които гарантират дългосрочното опазване на природното и културно наследство. Наложените с режимите ограничения конкретизират изискванията на действащото законодателство.

Какви зони се предвиждат в Плана за управление?

Определени са пет зони:

  • Зона за устойчиво развитие

Включва около 60% от територията на парка – основно гори и земеделски земи. Предназначението на тази зона е да се създадат условия за устойчиво ползване на природните ресурси и възстановяване естествения характер на горите, на чистотата и красотата на природните пейзажи. В тази зона ще се поощряват различни дейности, свързани с развитието на горското стопанство и възраждането на земеделието, а ползването на територията практически остава без промяна. Тук свободно ще се ловува, ще се събират билки, гъби и горски плодове за лични и стопански нужди. Ще се поощрява и култивирането на лечебни растения и създаването на демонстрационни ферми.

  • Зона на ограничена човешка намеса

Включва вече обявените защитени местности и природни забележителности, паметници на културата, буферните зони на резерватите, вододайни и охранителни зони на водоизточниците, двеста метровата крайбрежна ивица, реките и речните тераси, старите естествени гори, отделни находища на застрашени видове и др. Предназначението на тази зона е да се съхранят уникалните и уязвими територии чрез щадящо ползване. Общата й площ е около 36% от площта на природния парк.

  • Зона на строга защита

Включва резерватите в парка. Основното предназначение на тази зона е да се опазят за науката най-значимите природни местообитания и редките и застрашени от изчезване растения и животни. Тази зона заема по-малко от 5% от парковата територия.

  • Специализирана зона “Туризъм”

Включва съществуващите и новопредвидени туристически маршрути, няколко туристически съсредоточия (устроени места с разнообразна база за отдих и туризъм) и отделни туристически обекти извън населените места. Целта на тази зона е да се предложат нови и разнообразни възможности за отдих и туризъм в парка по начин, който не уврежда природата.

  • Специализирана зона “Инфраструктура”

Обхваща пътищата, инженерните съоръжения и обектите на производството и управлението на парка. Целта на тази зона е да се насочи строителството на инженерни мрежи и съоръжения в териториите с по-малка природозащитна стойност.

Ще продължи ли добиването на дървесина в парка и при какви условия?

Да. Дърводобивът ще продължава да бъде една от основните дейности на територията на парка, като опазването на биологичното разнообразие ще стане неразделна част от горското стопанство. Ще се въведат нови щадящи технологии и горскостопанска техника. Целта е да се опази уникалният подлес от зеленика, джел и други редки и застрашени видове. Регулирането на стопанските дейности в горите ще се извършва посредством режимите в отделните зони. В Плана се предвижда намаляване на дърводобива във вековните семенни гори и увеличаване на добивите от издънковите и изредените от сечи естествени гори. Неприсъщите иглолистни култури ще бъдат подменени с естествени семенни гори. С предвиденото удължаване на сроковете за сечите ще се създадат разновъзрастни гори с висока природозащитна стойност. Въвеждането на тази практика няма да намали икономическите ползи от дърводобива в тях, но ще увеличи социалните ползи.

Ще бъдат ли разрешени пашата и събирането на сено в парка?

Да. С изключение на резерватите и някои буферни зони към тях,пашата ще бъде разрешена за повечето селскостопански животни при указаните в Плана за управление норми. Със Закона за защитените територии и Закона за горите е наложено ограничение единствено на пашата на кози,извън определените места. Това се налага,за да се опазят горите и възможностите за тяхното възстановяване. С цел опазване на речните брегове се ограничава пашата на говеда и свине в близост до водните течения. Ще бъде забранена нощната паша и пашата без пастир. Същевременно в Плана за управление са предвидени проекти за възраждане на животновъдството и местните породи. Събирането на сено в парка ще се извършва без ограничения.

Ще се въведат ли ограничения за лова и риболова?

Не се предвижда забрана за лова на диви свине, сърни и елени. Напротив, с изграждането на Държавната дивечовъдна станция на територията на Държавно лесничейство “Граматиково” ще се създадат възможности за развитие на международен ловен туризъм и допълнителни приходи за населението на парка.
Ще се създадат условия за стабилизиране на дивечовите запаси чрез изпълнение на мероприятия за опазване и подхранване на дивеча. Ще бъде забранен само ловът на дива котка, черен пор и ловни птици, с изключение на горския бекас. По време на периодите на размножаване и отглеждане на малките, ще бъде ограничен ловът на вълци, лисици и язовци.
Поради критичното намаляване на рибните запаси в странджанските реки  и опасност от изчезване на видове, Планът предвижда преустановяване на риболова за първите пет години, съчетано със зарибяване на реките само с местните форми на пъстърва, шаран, лупавец, брияна  и малък речен кефал. Това ще създаде нови възможности за любителския риболов.

Ще могат ли да се събират билки, гъби, горски плодове?

Да. Събирането на билки, гъби и горски плодове за лични нужди ще бъде разрешено в Зоната на ограничена човешка намеса, а в останалата част от територията на парка ще се разрешава и събиране със стопанска цел.Както и досега, събирането на билки, гъби и горски плодове ще бъде забранено единствено в резерватите. Начините за събиране са регламентирани със Закона за лечебните растения. Предвиждат се обучителни програми за събирачите. Наред с това ще се поощрява култивирането на билки.

Ще се разреши ли изграждането на нови сгради и съоръжения на територията на парка?

Да, но това ще става в съответствие с режимите на зоните. Основната идея е строителството да се насочи към съществуващите населени места или в техните бъдещи разширения, както и в утвърдени територии за отдих и туризъм като местностите Качул, Ковач, Тракийски лагер. В основната част от територията на парка строителството на масивни сгради ще се извършва на определените в плана места и след изготвяне на устройствени планове.Строителството за селскостопански нужди в земеделските земи в парка е разрешено, но е нормирано в съответствие с природозащитното значение на парковата територия.Целтата  е в максимална степен да се съхрани оскъдната земеделска земя и красивият ландшафт на планината.Зоната на ограничена човешка намеса, където природата е най-ценна и уязвима, се предвиждат леки временни постройки.

Как ще се развива туризмът в парка?

Планът предвижда изграждането на общи и специализирани маршрути със заслони, пикник-зони, кътове за почивка, погледни места, биваци и други елементи на краткотрайния отдих.В маршрутите ще бъде включено и уникалното културно-историческо наследство на Странджа. Така ще се даде възможност на посетителите да “открият” планината и да й се насладят. Отелно се предвиждат дейности и проекти за развитие на селския туризъм в малките села от вътрешността на парка и обвързването му с морския туризъм от Южното ни Черноморие. В Плана се предвижда изграждане на мрежа от посетителски и информационни центрове.Това са нов тип места, където посетителите по вълнуващ и достъпен начин ще се запознаят с богатството на природата и културата на Странджа. Ще бъдат изградени посетителски центрове в Малко Търново и Ахтопол. Предвидено е и оформяне на входните места на парка, поставяне на информационни табели на особено важните места, издаване на рекламни и туристически брошури и др.

Предвиждат ли се някакви ограничения за посетителите в парка?

С изключение на резерватите, където преминаването се извършва по строго определени и маркирани пътеки, в останалата част на парка няма ограничения за пешеходен туризъм. За опазване на парка от замърсяване, пожари и унищожаване на ценни видове, посетителите трябва да спазват правилата за поведение в природен парк.
Нощуването извън населените места  ще се извършва в определените за целта почивни бази, къмпинги и биваци, оборудвани по подходящ начин. За да се избегне прекомерно натоварване на ценни природни територии от посетители, Планът за управление предвижда норми и дава препоръки за броя на нощувките.

Какви ще бъдат ползите за общините и местното население от развитието на ПП “Странджа”?

Неразделна част от Плана е пакетът от програми за устойчиво развитие на парковата територя, които престои да бъдат разработени.
Развитието на екологичния и селския туризъм ще създаде достоен поминък на местното население, което ще използва природата на своя край, своя опит и своите ресурси за пряко получаване на доходи. Предвидените програми за обучение на : водачи на туристически групи, соственици на средства за подслон, събирачи на билки, горски плодове и гъби, собственици на гори, селски стопани и др. са насочени предимно към местните хора, които ще се научат да работят в условията на защитена територия и да печелят от това.
Планът предвижда привличане на външни средства за опазване на природното и културното наследство и развитие на туристическата инфраструктура в парка. Това ще повиши интереса към територията, ще предизвика увеличаване на посетителите в парка и приходите от тях.
Изследвани са възможностите за развитие на екологично земеделие и прилагане на финансови стимули за местното население по Програма САПАРД.
Част от проектите са насочени към развитие на местни предприемачески инициативи чрез използване емблема на парка, други – към подпомагане създаването и развитието на браншови организации.
Предвидените дейности за популяризиране на парка в България и в чужбина ще засилят интереса към територията и възможностите за инвестиране.

Кой ще изпълнява и контролира Плана?

Дирекцията на природен парк “Странджа” със седалище в гр. Малко Търново е основният изпълнител на Плана за управление. За прилагането на Плана в границите на петте резервата на парка отговаря Регионалната инспекция по околната среда и водите- Бургас (РИОСВ). Част от дейностите, предвидени в Плана, ще бъдат изпълнявани от тези две институции, друга част ще се изпълняват съвместно с общините и определените в Плана партньори, трета част ще се възлагат на неправителствени организации. На всеки четири години от приемането на Плана изпълнението му ще бъде контролирано от широката общественост чрез Публично обсъждане, организирано от Министерство на околната среда и водите. Освен задължителния контрол от страна на МОСВ и Националното управление по горите, контрол по изпълнението на Плана ще се извършва и чрез годишните отчети на Дирекцията пред Консултативния съвет на парка.

Как ще се финансира изпълнението на Плана?

Една част от дейностите ще разчитат на държавно финансиране в рамките на бюджета на Дирекцията на парка и РИОСВ - Бургас. За отделните пректи и програми, предлагани за разработване и изпълнение, ще се кандидатства пред български и международни финансиращи организации. За реализацията на тези дейности ще се разчита и на подкрепата на местните хора.

Министерство на околната среда и водите
Дирекция на природен парк “Странджа”
Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество


още материали