Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Български туристически съюз
София
бул. Васил Левски 75, ет. 5, п.к.427
Тел.: 987 34 09, 930 06 74, 930 06 49
Факс.: 986 22 55
E-mail: bts@btsbg.org
http://www.btsbg.org
Наредба за категоризиране на туристическите хижи
още материали

УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА:
(Николай Василев)

Глава първа - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне, основанията за отказ, за прeкратяване, както и за промяна на категорията на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене на туристите, наричани по – нататък “туристическите обекти” или “обектите”.

(2) Категоризирането на туристическите обекти се извършва от кмета на съответната община за обектите по чл. 8 или от министъра на икономиката за обектите по чл. 9 от наредбата.

Чл. 2. (1) Туристическите обекти, подлежащи на категоризиране по реда на наредбата са туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене на туристите.

(2) Наредбата се прилага за всички туристически обекти по ал. 1, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.

Чл. 3. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в категоризирани туристически обекти или за които е открита процедура за категоризиране по чл. 11 и следващите.

Чл. 4. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
  2. извършва дейността в категоризиран туристически обект;
  3. не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност.

Глава втора - СИСТЕМА И ОРГАНИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 5. (1) Туристическите обекти се категоризират в следните категории: “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” и “пет звезди” във възходяща градация, съгласно изискванията на наредбата.

(2) Категориите “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” и “пет звезди” съответстват на досегашната трикатегорийна система за категоризиране на Българския туристически съюз и същата се трансформира, така:

  • категории “една звезда” и “две звезди” - за туристическите обекти, които не са били категоризирани по наредбата на Български туристически съюз от 1994 година;
  • категория “три звезди”, съответства на досегашна трета категория;
  • категория “четири звезди”, съответства на досегашна втора категория;
  • категория “пет звезди”, съответства на досегашна първа категория.

Чл. 6. (1) Туристическите обекти се категоризират в следните категории:

1. туристически заслони – категория “една звезда” или “две звезди”;

2. туристически хижи и туристически спални – категория “три звезди”;

3. туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове – категория “четири звезди” или “пет звезди”.

(2) Туристическите обекти по ал. 1 се категоризират в категории “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” или “пет звезди” съгласно минималните задължителни изисквания за съответната категория, посочени в Приложение № 1.

Чл. 7. (1) Заведенията за хранене на туристите, прилежащи към туристическите хижи, се категоризират в категории “три звезди”, “четири звезди” или “пет звезди”, така:

1. туристическа столова и туристически бюфет - категория “три звезди”;

2. туристическа столова и туристическа столова със сервитьорско обслужване - категория “четири звезди”;

3. туристическа столова със сервитьорско обслужване - категория “пет звезди”.

(2) Заведенията по ал. 1 се категоризират в категории “три звезди”, “четири звезди” или “пет звезди”, съгласно минималните задължителни изисквания за съответната категория, посочени в Приложение № 2.

(3) Заведенията за хранене на туристите, прилежащи към туристическите хижи могат да получат категория, различна от тази на туристическата хижа, като разликата между тях е не повече от една “една звезда”.

Чл. 8. Кметът на общината по предложение на Общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК) определя категорията на туристическите заслони – категория “една звезда” или “две звезди”, подлежащи на категоризиране по реда на тази наредба.

Чл. 9. Министърът на икономиката по предложение на Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране (ЦЕКЛК) определя категорията на туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални – категория “три звезди”, “четири звезди” или “пет звезди” и прилежащите към тях заведения за хранене на туристите, подлежащи на категоризиране по реда на тази наредба.

Глава трета- УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 10. (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на обекта до съответния категоризиращ орган по чл. 8 или 9. Заявлението за категоризиране е по образец, съгласно Приложение № 3 или 4.

(2) Към заявлението по ал.1 се прилагат следните документи:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 60 дни датата на подаване на заявлението или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност – оригинал или препис;

2. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 60 дни датата на подаване на заявлението – оригинал или препис;

3. формуляр за определяне на категория – съгласно Приложение № 5 или 6;

4. удостоверение от регистъра по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;

5. копие от договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник – оригинал;

7. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 11. (1) Заявленията по чл. 10, ал. 1 за обектите по чл. 8 се разглеждат от ОЕКК, назначена със заповед на кмета на съответната община, в 14 - дневен срок от подаването им.

(2) ОЕКК открива процедура по категоризиране на обекта, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 10 и издава временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок от три месеца, а за високопланинските, труднодостъпни и отдалечени туристически обекти този срок може да бъде пет месеца.

(3) Временното удостоверение за откритата процедура по ал. 2 се изпраща до лицето, подало заявлението в 14 - дневен срок от заседанието на ОЕКК.

(4) Временното удостоверение по ал. 2 се поставя на видно за туристите място, като в него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. лице, стопанисващо и управляващо обекта – наименование, седалище, БУЛСТАТ или ЕГН;

5. наемател на обекта – наименование, седалище и БУЛСТАТ, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. номер и дата на протокола от заседанието на ОЕКК за откриване на процедурата;

8. подпис и печат на категоризиращия орган или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 12. (1) Заявленията по чл. 10, ал. 1 за обектите по чл. 9 се разглеждат от ЦЕКЛК, назначена със заповед на министъра на икономиката в 14 - дневен срок от подаването им.

(2) ЦЕКЛК открива процедурата за категоризиране на обекта, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 10 и издава временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок от три месеца, а за високопланинските, труднодостъпни и отдалечени туристически обекти този срок може да бъде пет месеца.

(3) Временното удостоверение за откритата процедура по ал. 2 се изпраща до лицето подало заявлението в 14 - дневен срок от заседанието на ЦЕКЛК.

(4) Временното удостоверение по ал. 2 се поставя на видно за туристите място, като в него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. лице, стопанисващо и управляващо обекта – наименование, седалище, БУЛСТАТ или ЕГН;

5. наемател на обекта – наименование, седалище и БУЛСТАТ, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. номер и дата на протокола от заседанието на ЦЕКЛК за откриване на процедурата;

8. подпис и печат на категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 13. (1) Когато комисията по чл. 11, ал. 1 или по чл. 12, ал. 1 констатира непълноти в представените от лицето документи, му дава 30 - дневен срок за отстраняването им.

(2) След отстраняване на непълнотите в документите в срока по ал. 1, процедурата за категоризиране продължава по реда на чл. 11 или 12.

Чл. 14. (1) ЦЕКЛК създава експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 9 за изпълнение на минималните задължителни изисквания към обекта.

(2) ОЕКК създава експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 8 за изпълнение на минималните задължителни изисквания към обекта.

(3) Експертните работни групи по ал. 1 и 2 изготвят констативни протоколи, съдържащи предложение за определяне на вид и категория на обекта, съгласно минималните задължителни изисквания за съответната категория, посочени в наредбата.

(4) При констатиране на несъответствия с минималните задължителни изисквания на Приложение № 1 или 2, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за изпълнение не надвишава 45 дни.

(5) Възраженията на лицето, подало заявление за категоризиране, по констативния протокол по ал. 3 се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката.

(6) Председателите на експертните работни групи в 7- дневен срок от извършване на проверката на място, изготвят доклад до ЦЕКЛК или ОЕКК, който съдържа предложение за определяне на вида и категорията на обекта.

Чл. 15. (1) Категорията на туристическия обект се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания, посочени в Приложение № 1 или 2.

(2) Съответствието или надвишаването на определените минимални задължителни изисквания не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.

(3) В категоризираните туристически обекти могат да се предоставят и по- благоприятни условия и услуги от предвидените за дадена категория.

Чл. 16. Определянето на категорията на туристически обект се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедурата за категоризиране със заповед на кмета на съответната община по чл. 8 или на министъра на икономиката по чл. 9, като за високопланинските, труднодостъпни и отдалечени туристически хижи срокът може да бъде пет месеца.

Чл. 17. (1) Категорията на туристическия обект се определя за срок три години.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължен за не повече от две години.

Чл. 18. (1) Категоризиращият орган, в 14 - дневен срок от издаване на заповедта за определяне на категорията на обекта, издава категорийна символика, включваща удостоверение за категория и табела, в зависимост от вида и категорията на обекта.

(2) Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката.

(3) В удостоверението по ал.1 се вписват следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. категория на обекта;

4. капацитет на обекта;

5. адрес на обекта;

6. лице, стопанисващо и управляващо обекта – наименование, адрес, БУЛСТАТ или ЕГН;

7. наемател на обекта – наименование, седалище и БУЛСТАТ, ако има такъв;

8. срок на валидност на категорията;

9. номер и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категория;

10. подпис и печат на категоризиращия орган или оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:

1. вида на туристическия обект - на български и на английски език;

2. определената категория на обекта.

(5) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти трябва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 и не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.

Чл. 19. (1) Категоризиращият орган, по предложение на ЦЕКЛК или ОЕКК, издава заповед за отказ за определяне на категория при:

1. неотстраняване на непълнотите в представените документи в срока по чл. 13, ал. 1; или

2. неизпълнение на минималните задължителни изисквания за туристическия обект, посочени в Приложение № 1 или 2.

(2) В случаите по ал. 1 таксата за разглеждане на заявлението не се възстановява.

(3) Категоризиращият орган, по предложение на ЦЕКЛК или ОЕКК определя категория различна от заявената, при неизпълнение на изискванията за исканата категория, посочени в Приложение № 1 или 2.

(4) Заповедта на категоризиращия орган, с която се отказва определянето на категория или се определя категория, различна от заявената, може да се обжалва по реда на Закона за административното производство и Закона за Върховния административен съд.

Чл. 20. Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране за срока по чл. 13, ал. 1, за заповедта на съответния категоризиращ орган по чл. 16 и по чл. 19, ал. 1 се извършва по реда на Закона за административното производство.

Глава четвърта - УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ

Чл. 21. (1) За продължаване на срока по чл. 17, ал. 2 или при повторно заявяване на вече определената категория за срок по чл. 17, ал. 1, хотелиерът или ресторантьорът или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление по образец, съгласно Приложение № 3 или 4, придружено със следните документи:

1. нотариално заверена декларация от лицето, че няма промяна на вида на туристическия обект и на условията, при които е определена категорията му;

2. удостоверение за актуалната съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;

3. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението - оригинал или препис;

4. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;

5. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) В случаите по ал. 1, категоризирането на обекта се извършва по реда на чл. 11 и следващите от наредбата.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава в 2-месечен срок преди изтичане срока на категорията на обекта.

Чл. 22. (1) Категорията на туристически обект се прекратява:

1. с изтичане на срока;

2. по искане на собственика;

3. при промяна на вида на туристическия обект;

4. при реконструкция или разширение на туристическия обект;

5. при повторно нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма, констатирано от контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма;

6. ако в 6 - месечен срок лицето, подало заявление за категоризиране, не се яви за получаване на категорийната символика.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4, хотелиерът или ресторантьорът е длъжен в 30 - дневен срок да подаде заявление за категоризиране на обекта до съответния категоризиращ орган.

(3) Категорията на туристическия обект се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган, с изключение на случая по ал. 1, т. 1.

(4) След прекратяване на категорията на туристическия обект, нова категория на обекта се определя по общия ред.

Чл. 23. (1) При промяна на собственика, на лицето, стопанисващо и управляващо туристическия обект или на наемателя на туристическия обект, категоризиран по реда на тази наредба, хотелиерът или ресторантьорът подава заявление до категоризиращия орган в 30- дневен срок за отразяване на промените в обстоятелствата в Националния туристически регистър.

(2) Към заявлението по ал.1 се прилагат следните документи:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението или документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност- оригинал или препис;

2. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението - оригинал или препис;

3. копие от документ, удостоверяващ собствеността на обекта – при промяна на собственика;

4. копие от договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условията лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя;

5. копие от карта БУЛСТАТ и данъчен номер;

6. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(3) В случай на промяна на собственика на туристическия обект, при който няма промяна на лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство, лицето придобило собствеността подава заявление до съответния категоризиращ орган за вписване на промените в обстоятелствата в Националния туристически регистър, копие от документа за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпилите промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(4) В случаите по ал. 1 и ал. 3 категорията на туристическия обект се запазва за срока, за който е определена.

Чл. 24. (1) Дубликат от издаденото удостоверение за категория се издава в случай на загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора. За издаването на дубликат се заплаща съответната такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) Издадените дубликати се отразяват в Националния туристически регистър.

Глава пета - РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ. ТАКСИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Чл. 25. (1) Категоризираните туристически обекти и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях се вписват от категоризиращия орган служебно в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма.

(2) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката или в съответната община промяната в 1 - месечен срок от настъпването й.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага копие от документ, удостоверяващ промяната и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 26. (1) За категоризирането на туристическите обекти се заплащат такси в размер, определен в тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) В таксата по ал. 1 се включва стойността на категорийната символика на туристическия обект.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

Туристическите хижи са следните видове:

а) “туристическа хижа”: самостоятелно място за настаняване за краткотраен престой. Представлява масивна сграда в планината, в предпланински и морски райони, в природни и исторически местности, крайградски паркове и зони за отдих. Обзаведена е с най- необходимата мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване на туристи. Предлага туристическа, краеведска, екологична и друга информация;

б) “туристически учебен център”: самостоятелно място за настаняване с учебни функции. Представлява масивна сграда в или край населени места и в планински райони, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за провеждане на специализирано обучение по туризъм, алпинизъм, ориентиране, спелеология, водни и други спортове. Разполага с учебни и спортни зали, методични кабинети, библиотека и други. Има изградена инфраструктура със спортни площадки, терени, подходящо обозначени за обучение; маркирани и трасирани маршрути и турове, необходими за професионална подготовка на курсисти. Обзаведен е с подходящи съоръжения за обучение и необходимата мебелировка, съдове и прибори за престой и самостоятелно обслужване на курсистите;

в) “туристическа спалня”: самостоятелно място за настаняване за краткотраен престой. Представлява масивна сграда, архитектурно и функционално изградена в или край населени места, архитектурно-исторически и етнографски центрове, във възлови планински центрове, крайморски зони за отдих, в изходни пунктове към планините, природни и културни забележителности. Обзаведена е с най- необходимата мебелировка за краткотраен престой на туристи. Предоставя туристическа, краеведска, екологична и др. информация;

г) “туристически заслон”: самостоятелно място за настаняване за краткотраен престой. Представлява паянтова или масивна едноетажна сграда във високопланински и отдалечени райони и зони за отдих. Разполага с общо помещение за настаняване на туристи и е обзаведена с най – необходимия постелочен инвентар.

2. “Прилежащи към туристическите хижи заведения за хранене на туристите” са:

а) “туристическа столова”: заведение за хранене на туристите със собствена храна или по заявка. Предлага ограничен асортимент от кухненска продукция, сладкарски, тестени и други изделия, пиво, топли, студени, безалкохолни и други напитки. Самообслужването е основна форма на обслужване;

б) “туристически бюфет”: заведение за хранене на туристите с ограничен асортимент от пакетирани хранителни стоки, захарни изделия, пиво, топли и студени напитки и др.;

в) “туристическа столова със сервитьорско обслужване”: заведение за хранене на туристите с разнообразен асортимент от кухненска и сладкарска продукция, безалкохолни и алкохолни напитки, пиво, топли напитки и др.. Спазват се изискванията за обслужване в ресторант ( лист - меню, карт - меню и др.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Отменя се Наредбата за категоризация на туристическите хижи, приета с Решение на Управителния съвет на Българския туристически съюз, Протокол № 5 от 10.10.1994 година.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 50, ал. 6 от Закона за туризма.

§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на икономиката, съвместно с председателя на Българския туристически съюз.

ПРИЕТА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №.............от........................2003 г.

Председател на Българския туристически съюз:............................................ 


още материали